Linh Tinh

Mẫu báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Tải xuống Bản in

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

#Mẫu #báo #cáo #kết #quả #khóa #đào #tạo #bồi #dưỡng #kiến #thức #nghiệp #vụ #quản #lý #vận #hành #nhà #chung #cư

Mẫu báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư là gì? Mẫu bản báo cáo kết quả khóa đào tạo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu bản báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư là gì?2. Mẫu báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư là gì?Mẫu báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin kết quả khóa đào tạo…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cưTÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO——-Số: ………………BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯKính gửi: Sở Xây dựngCơ sở đào tạo: ……….. (tên cơ sở đào tạo) báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư như sau:Khóa đào tạo lần thứ: ……………… được tổ chức từ ngày: …../…../ ….. đến ngày…./…./…. tại địa chỉ:………… có số lượng học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của khóa đào tạo này là …….. học viên, cụ thể như sau:1. Các học viên đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})SttHọ và tênĐơn vị công tácThời hạn giấy chứng nhậnGhi chú(1)(2)(3)(4)(5)2. Các học viên đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý, sử dụng nhà chung cư cho các thành viên Ban quản trị bao gồm:SttHọ và tênĐơn vị công tácThời hạn giấy chứng nhậnGhi chú(1)(2)(3)(4)(5)Nơi nhận:- Như trên;- Bộ Xây dựng (để b/c);- Lưu: ………….., ngày…. tháng…. năm………Thủ trưởng cơ sở đào tạo(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Ghi chú:Cột 3. Ghi nơi đang công tác (nếu có); đối với Ban quản trị thì ghi địa chỉ nhà chung cư.Mẫu báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.