Linh Tinh

Mẫu bản tự kiểm điểm và cam kết của người được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Tải xuống

Mẫu bản tự kiểm điểm và bản cam kết của người bị áp dụng biện pháp giáo dục

Bản tự kiểm điểm và bản cam kết của người bị áp dụng biện pháp giáo dục là bản bản tự kiểm điểm được lập ra để nhận xét và cam kết của người bị áp dụng biện pháp giáo dục. Mẫu nêu rõ nội dung bản kiểm điểm, nội dung bản cam kết … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định đình chỉ chấp hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Phiếu thống kê theo dõi người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Nội dung cơ bản của bản tự kiểm điểm và bản cam kết của người bị áp dụng biện pháp giáo dục như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

TỰ KIỂM TRA VÀ CAM KẾT SỬA CHỮA
NGƯỜI ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC Ở CẤP CỘNG ĐỒNG

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân (1) ……………………………………………… ..

Tên tôi là:………………………………………. …………………………… Nam nữ;

Tên khác: ………………………………………. . ………………………….. …

Ngày sinh ……/……/……; Trong: ………………………………………… ……………………..

Nơi cư trú: ………………………………………. .. …………………………. ……..

Nguyên quán: ………………………………………… …………………………….

Số ID: …………………; Ngày cấp: …… / …… / …………; nơi cấp: …………..

Dân tộc: ………………..; tôn giáo: ……………….…; trình độ học vấn:…………..

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): …………………………………… ……………………………………………… ……………

Người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã theo Quyết định số …. / QĐ-UB ngày … / … / … của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (1) …… ……….

Tôi xin tự kiểm điểm và cam kết sửa chữa những sai sót của mình như sau:

I. Tự kiểm điểm

(Nêu rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm, hậu quả của hành vi vi phạm đó; biện pháp xử lý đối với từng hành vi vi phạm; đặc biệt là các hành vi vi phạm nêu trong Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã).

……………………………. ……………. ……….

……………………………. ……………. ……….

II. Một phần của cam kết sửa chữa sai lầm

(Nêu phương hướng phấn đấu, phương hướng sửa chữa sai lầm và bản cam kết quyết tâm, tích cực sửa chữa sai lầm của bản thân).

……………………………. ……………. ……….

……………………………. ……………. ……….

Ý kiến ​​của người được chỉ định giúp đỡ

…………………………… ….

…………………………… ….

…………………………… ….

(Ký, ghi rõ họ tên)

……… ngày…….tháng…….năm ……
Người viết đánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Xã, phường, thị trấn.

Mẫu bản tự kiểm điểm và bản cam kết của người bị áp dụng biện pháp giáo dục

Xem chi tiết bài viết

Mẫu bản tự kiểm điểm và cam kết của người được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

#Mẫu #bản #tự #kiểm #điểm #và #cam #kết #của #người #được #áp #dụng #biện #pháp #giáo #dục #tại #cấp #xã

Mẫu bản tự kiểm điểm và cam kết của người được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xãBản tự kiểm điểm và cam kết Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bản tự kiểm điểm và cam kết của người được áp dụng biện pháp giáo dụcMẫu bản tự kiểm điểm và cam kết của người được áp dụng biện pháp giáo dục là mẫu bản tự kiểm điểm được lập ra để kiểm điểm và cam kết của người được áp dụng biện pháp giáo dục. Mẫu nêu rõ nội dung kiểm điểm, nội dung cam kết… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xãMẫu quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xãMẫu bảng thống kê theo dõi người đã được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xãNội dung cơ bản của mẫu bản tự kiểm điểm và cam kết của người được áp dụng biện pháp giáo dục như sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM VÀ CAM KẾT SỬA CHỮA SAI PHẠM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃKính gửi: Chủ tịch UBND(1) …………………………………………..Tên tôi là:…………………………………………………………………………………… nam/nữ;Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………….Sinh ngày ……/……/……; tại: ………………………………………………………………..Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………..Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………Số CMND: …………………; ngày cấp: ……/……/…………; nơi cấp: …………..Dân tộc: ………………..; tôn giáo: ……………….…; trình độ văn hóa:…………..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc):……………………………………………………………Là người được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã theo Quyết định số…./QĐ-UB ngày …/…/… của Chủ tịch UBND(1)………………………Tôi xin được tự kiểm điểm và cam kết sửa chữa sai phạm của mình như sau:I. Phần tự kiểm điểm(Nêu rõ các hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm, hậu quả của các hành vi vi phạm đó; các biện pháp xử lý đã áp dụng đối với từng hành vi vi phạm; đặc biệt là những hành vi vi phạm đã được nêu trong Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..II. Phần cam kết sửa chữa sai phạm(Nêu hướng phấn đấu, hướng sửa chữa những sai phạm và cam kết quyết tâm, tích cực sửa chữa những sai phạm của bản thân)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ý kiến của người được phân công giúp đỡ………………………………………………………………………………………………………………………………………………(Ký, ghi rõ họ tên)..……. ngày…….tháng….….năm ……Người viết kiểm điểm(Ký, ghi rõ họ tên)(1) Xã, phường, thị trấn.Mẫu bản tự kiểm điểm và cam kết của người được áp dụng biện pháp giáo dục

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *