Linh Tinh

Mẫu bản khai đăng ký tên miền quốc tế dành cho tổ chức

Tải xuống Bản in

Mẫu đăng ký tên miền quốc tế cho tổ chức là gì? Nội dung của mẫu đăng ký tên miền quốc tế dành cho tổ chức là gì? Mời bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Mẫu tờ khai đăng ký tên miền quốc tế cho tổ chức

  • 1. Định nghĩa biểu mẫu đăng ký tên miền quốc tế cho tổ chức là gì?
  • 2. Mẫu tờ khai đăng ký tên miền quốc tế dành cho tổ chức

1. Định nghĩa biểu mẫu đăng ký tên miền quốc tế cho tổ chức là gì?

Tờ khai đăng ký tên miền quốc tế cho tổ chức là mẫu tờ khai được lập để khai báo việc đăng ký tên miền quốc tế cho một tổ chức. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin tổ chức, thông tin tên miền … Mẫu được ban hành theo văn bản hợp nhất 02 / VBHN-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Mẫu tờ khai đăng ký tên miền quốc tế dành cho tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

KHAI BÁO ĐĂNG KÝ Tên Miền QUỐC TẾ

(Dành cho tổ chức)

Kính gửi: Tên Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam

1. Đăng ký tên miền

……………………………. ……………

2. Chuyển giao máy chủ DNS

(Ghi chú: Phần này Bắt buộc phải khai báo đầy đủ ít nhất 01 máy chủ Chính và 01 máy chủ phụ trước khi nộp hồ sơ).

Tên chính DNS: ………………………………………. ……………………………………………… ……….

Địa chỉ IP:………………………………………. . …………………….

Tên DNS phụ: ………………………………………. ……………………………………………… ……….

Địa chỉ IP: ………………………………………. . …………………….

Tên DNS phụ: ………………………………………. ……………………………………………… ……….

Địa chỉ IP:………………………………………. . …………………….

3. Đối tượng đăng ký tên miền quốc tế

Tên chủ đề *

Tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt

Địa chỉ nhà *

Tỉnh / thành phố *

Dân tộc (nếu không phải Việt Nam)*

Số điện thoại *

Số fax

Hộp thư điện tử *

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

4. Quản lý miền

Họ và tên * / Chức vụ *

Số chứng minh nhân dân *

Địa chỉ nhà *

Tỉnh / thành phố *

Dân tộc (nếu không phải Việt Nam)*

Số điện thoại*

Số fax

Hộp thư điện tử *

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

5. Giám đốc kỹ thuật

Họ và tên * / Chức vụ

Địa chỉ nhà *

Tỉnh / thành phố *

Dân tộc (nếu không phải Việt Nam)*

Số điện thoại *

Số fax

Hộp thư điện tử *

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

6. Đại diện tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền

Họ và tên * / Chức vụ *

Số chứng minh nhân dân *

Địa chỉ nhà *

Tỉnh / thành phố *

Dân tộc (nếu không phải Việt Nam)*

Số điện thoại *

Số fax

Hộp thư điện tử *

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

7. Địa chỉ thanh toán

Tên đại lý thanh toán *

Người chịu trách nhiệm thanh toán: *

Địa chỉ nhà *

Tỉnh / thành phố *

Dân tộc (nếu không phải Việt Nam)*

Số điện thoại *

Số fax:

Hộp thư điện tử *

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

……………………………. ……………

Người đăng ký tên miền cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

…….., ngày tháng năm…..
Xác nhận của người đăng ký tên miền
(Chữ ký và dấu của người đại diện theo pháp luật)

Lưu ý: Thông tin được đánh dấu bằng

là bắt buộc

Mẫu đăng ký tên miền quốc tế dành cho tổ chức Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức

Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu bản khai đăng ký tên miền quốc tế dành cho tổ chức

#Mẫu #bản #khai #đăng #ký #tên #miền #quốc #tế #dành #cho #tổ #chức

Mẫu bản khai đăng ký tên miền quốc tế dành cho tổ chức Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bản khai đăng ký tên miền quốc tế dành cho tổ chức là gì? Mẫu bản khai đăng ký tên miền quốc tế dành cho tổ chức gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu bản khai về việc đăng ký tên miền quốc tế dành cho tổ chức1. Định nghĩa mẫu bản khai đăng ký tên miền quốc tế dành cho tổ chức là gì?2. Mẫu bản khai đăng ký tên miền quốc tế dành cho tổ chức1. Định nghĩa mẫu bản khai đăng ký tên miền quốc tế dành cho tổ chức là gì?Mẫu bản khai đăng ký tên miền quốc tế dành cho tổ chức là mẫu bản khai được lập ra để khai về việc đăng ký tên miền quốc tế dành cho tổ chức. Mẫu bản khai nêu rõ thông tin của tổ chức, thông tin tên miền… Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu bản khai đăng ký tên miền quốc tế dành cho tổ chứcCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN QUỐC TẾ(Dành cho Tổ chức)Kính gửi: Tên của Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam1. Tên miền đăng ký……………………………………………………………………..2. Máy chủ DNS chuyển giao(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải đã có khai báo đầy đủ tối thiểu 01 máy chủ Primary và 01 máy chủ Secondary trước khi nộp hồ sơ đăng ký).Tên DNS Primary:……………………………………………………Địa chỉ IP:………………………………………………………………Tên DNS Secondary:………………………………………………..Địa chỉ IP: ……………………………………………………………..Tên DNS Secondary:………………………………………………..Địa chỉ IP:………………………………………………………………3. Chủ thể đăng ký tên miền quốc tếTên Chủ thể *Tên giao dịch Quốc tế và tên viết tắtĐịa chỉ *Tỉnh/thành phố *Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*Số điện thoại *FaxHộp thư điện tử *……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4. Người quản lý tên miềnHọ và tên*/Chức vụ *Số CMTND *Địa chỉ *Tỉnh/thành phố *Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*Số điện thoại*FaxHộp thư điện tử *………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. Người quản lý kỹ thuậtHọ và tên*/Chức vụĐịa chỉ *Tỉnh/thành phố *Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*Số điện thoại *FaxHộp thư điện tử *……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6. Người đại diện của tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miềnHọ và tên*/Chức vụ *Số CMTND *Địa chỉ *Tỉnh/thành phố *Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*Số điện thoại *FaxHộp thư điện tử *………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7. Địa chỉ thanh toánTên cơ quan thanh toán *Người chịu trách nhiệm thanh toán: *Địa chỉ *Tỉnh/thành phố *Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*Số điện thoại *Fax:Hộp thư điện tử *……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Chủ thể đăng ký tên miền cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet………, ngày…. tháng…..năm…..Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền(Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)Lưu ý: Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bản khai đăng ký tên miền quốc tế dành cho tổ chứcMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *