Linh Tinh

Mẫu bản đăng ký cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Tải xuống Bản in

Mẫu đơn xin cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang là gì? Nội dung của bản đăng ký cấp thẻ hành nghề biểu diễn? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Đơn đề nghị cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

  • 1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang là gì?
  • 2. Đơn đề nghị cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang là gì?

Đơn đề nghị cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang là bản đăng ký được lập để ghi nhận việc đăng ký cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin cấp thẻ hành nghề … Mẫu được ban hành theo Quyết định 26 / QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Đơn đề nghị cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————–

……………………, ngày tháng năm ……….

MẪU ĐĂNG KÝ
Cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Thân mến:

– Cục nghệ thuật biểu diễn

– Sở VHTT & DL tỉnh / TP.

1. Họ và tên: ……………………………………… ………………………………………. …Giới tính: ……..

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………….. ………………

3. Số Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu): ………………………………………. ……….

Ngày và nơi cấp: ……….………… …………………….

4. Địa điểm làm việc chính: ……………………. ………… ..

5. Địa chỉ thường trú: ……………………………………… ………………………………………. …………….

6. Điện thoại liên hệ: ………………………… .Email: ………………………….

7. Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………………………………….

8. Trình độ chuyên môn: ……………………. …………………… ..

9. Đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu: …………. ………… năm: …………

10. Các giải thưởng đạt được: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

11. Phiếu thực hành loại hình nghệ thuật: ………………. ………………………….

12. Bạn đã tham gia những chương trình nghệ thuật nào?

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

13. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị và tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Tôi đề nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn xem xét cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho tôi.

14. Tôi xin cam kết:

– Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012 / NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; cuộc thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013 / TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012 / NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; cuộc thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và các quy định của pháp luật có liên quan.

– Chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ cấp thẻ hành nghề.

XÁC NHẬN (của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Nơi làm việc)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn đề nghị cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu bản đăng ký cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

#Mẫu #bản #đăng #ký #cấp #thẻ #hành #nghề #biểu #diễn #nghệ #thuật #trình #diễn #thời #trang

Mẫu bản đăng ký cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bản đăng ký cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang là gì? Mẫu bản đăng ký cấp thẻ hành nghề biểu diễn gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu bản đăng ký về cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang1. Định nghĩa mẫu bản đăng ký cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang là gì?2. Mẫu bản đăng ký cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang1. Định nghĩa mẫu bản đăng ký cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang là gì?Mẫu bản đăng ký cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang là mẫu bản đăng ký được lập ra để ghi chép về việc đăng ký cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin cấp thẻ hành nghề… Mẫu được ban hành theo Quyết định 26/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu bản đăng ký cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trangCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————–……………………, ngày…tháng…năm ……….BẢN ĐĂNG KÝCấp Thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trangKính gửi:- Cục Nghệ thuật biểu diễn- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố1. Họ và tên:………………………………………………………………….Giới tính: ……..2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………….3. Số CMND (hoặc số Hộ chiếu): ………………………………………………………….Ngày cấp:……………………………………..Nơi cấp: ……….………………………4. Nơi làm việc chính: ………………………………….………….……………….5. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………..6. Điện thoại liên lạc: …………………………………Email:………………………7. Trình độ học vấn: …………………………………………………………………8. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………….……………….………9. Đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu: …………..………năm: ………10. Những giải thưởng đã đạt được: …………………………………………..……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….11. Thẻ hành nghề loại hình nghệ thuật: ……………….…………….………12. Đã tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật nào?………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….13. Thường xuyên cộng tác với đơn vị, tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật:………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….Tôi đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét cấp cho tôi Thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.14. Tôi xin cam kết:- Thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và các quy định của pháp luật có liên quan.- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Thẻ hành nghề.XÁC NHẬN (của Sở VHTTDL hoặc Nơi làm việc)(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI ĐĂNG KÝ(Ký, ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bản đăng ký cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trangMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.