Linh Tinh

Mẫu 02/CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân 2022

Tải xuống

Mẫu 02 / CK-TNCN Giấy cam kết áp dụng đối với cá nhân chưa đạt mức thu nhập chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư 80/2021 / TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020 / NĐ-CP do Bộ Bộ trưởng bộ tài chính. Mẫu cam kết thu nhập cá nhân được sử dụng trong trường hợp cá nhân ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải chịu thuế.

  • Giấy chứng nhận thu nhập
  • Bản cam kết xác nhận không tham gia BHXH
  • Mẫu cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Cam kết sau khi đào tạo

Cam kết thuế thu nhập cá nhân mẫu 2022

  • 1. Điều kiện cam kết thu nhập 02 / CK-TNCN
  • 2. Mẫu 02 / CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân 2022
  • 3. Bản cam kết thu nhập cá nhân 02 / CK-TNCN theo TT 92
  • 4. Hướng dẫn làm Bản cam kết không khấu trừ thuế TNCN 10%.
  • 5. Cách viết bản cam kết (mẫu số 02 / CK-TNCN)

1. Điều kiện cam kết thu nhập 02 / CK-TNCN

Bản cam kết thu nhập Mẫu 02 / CK-TNCN dùng cho người lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng với cam kết thu nhập trong năm tính thuế không đủ phải khấu trừ thuế để công ty, tổ chức tạm nộp. thu nhập = earnings. thuế chưa khấu trừ (10%) tại thời điểm trả thu nhập.

Ai đủ điều kiện để làm cam kết 02 / CK-TNCN?

Cá nhân được lập bản cam kết 02 / CK-TNCN khi đáp ứng đồng thời 4 điều kiện sau:

– Là người cư trú không ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng;

– Có tổng thu nhập từ 2.000.000 đồng / lần trở lên;

– Chỉ có thu nhập tại nơi trả thu nhập mà tổng thu nhập chịu thuế ước tính sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế;

– Phải đăng ký thuế và có mã số thuế TNCN tại thời điểm cam kết.

Như vậy, những trường hợp phổ biến sau đây không đủ điều kiện để cam kết nhưng nhiều kế toán vẫn mắc phải:

– Tại thời điểm cam kết chưa có mã số thuế (ví dụ tháng 1/2019 khi cam kết nhưng thời điểm đó chưa có mã số thuế TNCN thì cam kết không có giá trị)

– Có thu nhập từ 2 nơi trở lên trong năm tính thuế.

(Căn cứ: Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013 / TT-BTC)

2. Mẫu 02 / CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LỜI CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận được thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa chịu thuế TNCN)

Thân mến: (Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền thu hộ) …………………………………………………….

1. Tên tôi là: ……………………… .. ……………………. ……………

2. Mã số thuế:

3. Nơi cư trú: …………. ……………… .. …………………… ..

Tôi cam kết, trong năm ………… ..… tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện khấu trừ thuế theo thuế suất 10%, nhưng theo ước tính thì tổng thu nhập trong năm của tôi không quá .. ………triệu đồng (bằng chữ …………………… .. …………) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị (Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)

…………………… căn cứ vào cam kết không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập của tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai báo.

…., ngày tháng năm …

CAM KẾT CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú :

Số tiền kê khai tại mục này được xác định theo mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm: VĐ: – Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai báo là 11 triệu đồng x 12 tháng =

132

triệu đồng.

– Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải chăm sóc trong thời gian 10 tháng:

Số tiền đã khai báo =

132

triệu đồng +

4.4

triệu đồng

x

10 tháng =

176

triệu đồng
3. Bản cam kết thu nhập cá nhân 02 / CK-TNCN theo TT 92
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——– o0o ———

LỜI CAM KẾT(Áp dụng đối với cá nhân chưa đạt mức thu nhập chịu thuế TNCN)

Thân mến

: (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập) ……………………. 1. Tên tôi là: ……………… .. …………. …………………… .. ......

2. Mã số thuế:

Bản cam kết thu nhập cá nhân – Mẫu số 02 / CK-TNCN

3. Số CMND / Hộ chiếu: …………….. Ngày cấp: ……… ………… …… Nơi cấp: ………….

4. Nơi cư trú: …………. …………. ……………… …………………………………….. ………………… …………………… ..

5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ………………………………… ……………………. …..

Tôi xin cam kết rằng, trong năm ……………… tôi chỉ có thu nhập là ……………… ………. (tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập) nhưng tổng thu nhập ước tính không quá ………. ……….
.. triệu đồng (bằng chữ ……………..) nên chưa đến mức phải nộp thuế TNCN.
Tôi cam đoan số liệu khai báo trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai báo.

Ngày tháng năm………. CAM KẾT CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên)

  • Ghi chú:
Số tiền kê khai tại mục này được xác định theo mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:
VĐ:
Trường hợp bên nhận cầm cố không có người phụ thuộc: số tiền kê khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng. Trường hợp người cam kết thực tế có 01 người phụ thuộc phải chăm sóc trong thời gian 10 tháng:
Con số
khai báo trước
= 108
triệu
đồng
+ 3.6
triệu
đồng x
mười
tháng

=

144

triệu

đồng

4. Hướng dẫn làm Bản cam kết không khấu trừ thuế TNCN 10%. Tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công và các khoản khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC) hoặc ký hợp đồng lao động hợp đồng dưới 03 tháng có tổng thu nhập từ 02 triệu đồng / lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo thuế suất 10% thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Đối với trường hợp cá nhân chỉ có thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên mà ước tính tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh không đủ để nộp thuế thì cá nhân đó phải nộp thuế. Cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.Lưu ý: Cá nhân thực hiện cam kết phải chịu trách nhiệm về cam kết của mình. Trường hợp phát hiện gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế.5.Cách viết bản cam kết (mẫu số 02 / CK-TNCN)Người thực hiện tải mẫu (

ở nút tải xuống ) và điền thông tin theo hướng dẫn bên dưới (hoặc theo hình minh họa ở trên

): Người viết biểu mẫu

: Nhân viên thực hiện.Thân mến:

Ghi tên tổ chức, cá nhân nộp khoản thu (ghi tên công ty, xí nghiệp, hộ kinh doanh, … để trả lương). Tên tôi là

: Nhập tên nhân viên. Mã số thuế:

Nhập mã số thuế vào ô tại Mẫu số 02 / CK-TNCN. ID thông tin / CCCD

: Ghi đầy đủ thông tin trên Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân gồm: Số, ngày cấp, nơi cấp. Địa chỉ cư trú: Nhập nơi ở hiện tại của bạn.Nội dung cam kết: Tôi cam kết điều đó, trong năm (nhập năm) Tôi chỉ có thu nhập tại…. (

tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập

) …… nhưng tổng thu nhập ước tính không quá …..

….. triệu đồng (

được viết bằng chữ

) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN.

Số tiền kê khai trong phần này được xác định theo mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm.

Ví dụ:

– Trường hợp bên nhận cầm cố không có người phụ thuộc: Số tiền kê khai là 09 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.

– Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải chăm sóc trong thời gian 10 tháng:

Số tiền đã khai báo

=

108 triệu đồng

+ 3,6 triệu đồng x

10 tháng = 144 triệu đồng Trên đây Hatienvenicevillas.vn đã gửi đến các bạn Mẫu 02 / CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân

2022 với hướng dẫn chi tiết về cách viết, chúng tôi mời bạn đọc tham khảo thuế kiểm toán kế toán tài khoản trong mục biểu mẫu xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu 02/CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân 2022

#Mẫu #02CKTNCN #Bản #cam #kết #thu #nhập #cá #nhân

Mẫu 02/CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân 2022Hướng dẫn làm bản cam kết để không khấu trừ 10% thuế TNCN Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu 02/CK-TNCN Bản cam kết áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế được ban hành kèm theo an hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mẫu cam kết thu nhập cá nhân sử dụng trong trường hợp cá nhân ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.Giấy xác nhận thu nhậpBản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hộiMẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩmBản cam kết sau đào tạoMẫu cam kết thuế thu nhập cá nhân 20221. Điều kiện làm bản cam kết thu nhập 02/CK-TNCN2. Mẫu 02/CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân 20223. Bản cam kết thu nhập cá nhân 02/CK-TNCN theo Thông tư 924. Hướng dẫn làm Bản cam kết để không khấu trừ 10% thuế TNCN5. Cách viết mẫu cam kết (mẫu số 02/CK-TNCN)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Điều kiện làm bản cam kết thu nhập 02/CK-TNCNCam kết thu nhập Mẫu 02/CK-TNCN dùng cho các lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng cam kết về thu nhập trong năm tính thuế chưa đến mức phải khấu trừ thuế để công ty/tổ chức chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế (10%) tại thời điểm chi trả thu nhập.Đối tượng nào đủ điều kiện làm cam kết 02/CK-TNCN?Cá nhân được làm cam kết 02/CK-TNCN khi đồng thời thỏa mãn 4 điều kiện sau:- Là cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng;- Có tổng mức trả thu nhập từ 2.00.000đ/ lần trở lên;- Chỉ có duy nhất thu nhập tại nơi chi trả thu nhập nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế;- Phải đăng ký thuế và có mã số thuế TNCN tại thời điểm cam kết.Như vậy những trường hợp phổ biến sau không đủ điều kiện làm cam kết nhưng nhiều kế toán vẫn hay mắc phải:- Tại thời điểm làm cam kết chưa có mã số thuế (ví dụ: tháng 1/2019 làm cam kết nhưng tại thời điểm đó chưa có mã số thuế TNCN thì cam kết không có hiệu lực)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})– Có thu nhập từ 2 nơi trở lên trong năm tính thuế.(Căn cứ: Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC)2. Mẫu 02/CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân 2022 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN CAM KẾT(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN) Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..1. Tên tôi là: …………………………………..………………….……………2. Mã số thuế:3. Địa chỉ cư trú:……………………….………………..……………………Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá ……….(*) triệu đồng (ghi bằng chữ………………………………………….………) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị (Tên Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)…………………… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.…., ngày … tháng … năm …CÁ NHÂN CAM KẾT(Ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm: VD: – Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng: Số tiền khai=132 triệu đồng+4,4 triệu đồngx10 tháng=176 triệu đồng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Bản cam kết thu nhập cá nhân 02/CK-TNCN theo Thông tư 92CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——–o0o——–BẢN CAM KẾT(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)Kính gửi: (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)…………………………………….1. Tên tôi là: …………………………………..………………….………………………………..…2. Mã số thuế: 3. Số CMND/hộ chiếu: ………………………… Ngày cấp:………………………Nơi cấp:………….4. Địa chỉ cư trú: ……………………….…………………….…………………………….…………..5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………………………………………………………Tôi cam kết rằng, trong năm ……………..tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại …………………………………..(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập) nhưng ước tính tổng thu nhập không quá………………(*)…………….. triệu đồng (ghi bằng chữ…………………….) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.Ngày..……tháng……..năm……….CÁ NHÂN CAM KẾT(Ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:VD:Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:Số tiền khai=108triệuđồng+3,6triệuđồngx10 tháng=144triệuđồng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Hướng dẫn làm Bản cam kết để không khấu trừ 10% thuế TNCNCác tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.Đối với, trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.Lưu ý: Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.5. Cách viết mẫu cam kết (mẫu số 02/CK-TNCN)Người thực hiện tải mẫu (tại nút tải về) và điền thông tin theo hướng dẫn dưới đây (hoặc theo ảnh minh họa ở trên):- Người viết mẫu đơn: Người lao động thực hiện.- Kính gửi: Ghi tên tên tổ chức, cá nhân trả thu thập (nhập tên công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh,…trả lương cho mình).- Tên tôi là: Ghi tên người lao động.- Mã số thuế: Nhập mã số thuế vào ô tại Mẫu số 02/CK-TNCN.- Thông tin CMND/CCCD: Nhập đầy đủ thông tin chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân gồm: Số, ngày cấp, nơi cấp.- Địa chỉ cư trú: Ghi nơi ở hiện tại.- Nội dung cam kết: Tôi cam kết rằng, trong năm (nhập năm) tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…. (tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)……nhưng ước tính tổng thu nhập không quá…..(*)….. triệu đồng (ghi bằng chữ) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.(*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm.Ví dụ:- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: Số tiền khai là 09 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:Số tiền khai=108 triệu đồng+3,6 triệu đồngx10 tháng=144 triệu đồngTrên đây Hatienvenicevillas.vn đã gửi tới các bạn Mẫu 02/CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân 2022 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.