Giáo Dục

Kế hoạch dạy học lớp 7 bộ Cánh diều

Kế hoạch dạy học lớp 7 sách Cánh diều bao gồm các môn Toán, Khoa học tự nhiên, tiếng Anh, Hoạt động trải nghiệm, GDCD, Âm nhạc. Đây là mẫu kế hoạch do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và giáo viên trong quá trình dạy học một tiết học, bài học, chủ đề nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình lớp 7 sách Cánh diều năm 2022 – 2023 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm: bộ sách giáo khoa Cánh diều lớp 7.

Phân phối chương trình lớp 7 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều

  • Phân phối chương trình môn Toán 7 sách Cánh diều
  • Phân phối chương trình Lịch sử – Địa lí 7 sách Cánh diều
  • Kế hoạch dạy học môn GDCD 7 sách Cánh diều
  • Phân phối chương trình môn Âm nhạc 7 năm 2022
  • Phân phối chương trình môn KHTN 7 sách Cánh diều
  • Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 sách Cánh diều

Phân phối chương trình môn Toán 7 sách Cánh diều

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC

SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 7 (BỘ SÁCH CÁNH DIỀU)

Tên chương, bài học

Số tiết

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ

19

§1. Tập hợp các số hữu tỉ

4

§2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

3

§3. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

4

§4. Thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế

4

§5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

2

Bài tập cuối chương I

2

CHƯƠNG II. SỐ THỰC

23

§1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

2

§2. Tập hợp các số thực

3

§3. Giá trị tuyệt đối của một số thực

2

§4. Làm tròn và ước lượng

3

§5. Tỉ lệ thức

2

§6. Dãy tỉ số bằng nhau

3

§7. Đại lượng tỉ lệ thuận

3

§8. Đại lượng tỉ lệ nghịch

3

§9. Bài tập cuối chương II

2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh

3

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

5

§1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

2

§2. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác

2

Bài tập cuối chương III

1

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 2. Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng

3

CHƯƠNG IV. GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

11

§1. Góc ở vị trí đặc biệt

2

§2. Tia phân giác của một góc

1

§3. Hai đường thẳng song song

3

§4. Định lí

3

Bài tập cuối chương IV

2

Chương V. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

18

§1. Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu

3

§2. Phân tích và xử lí dữ liệu

3

§3. Biểu đồ đoạn thẳng

3

§4. Biểu đồ hình quạt tròn

3

§5. Biến cố trong một số trò chơi đơn giản

2

§6. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản

2

Bài tập cuối chương V

2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Dung tích phổi

3

Chương VI. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

16

§1. Biểu thức số. Biểu thức đại số

3

§2. Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến

3

§3. Phép cộng, phép trừ đa thức một biến

3

§4. Phép nhân đa thức một biến

2

§5. Phép chia đa thức một biến

3

Bài tập cuối chương VI

2

Chương VII. TAM GIÁC

31

§1. Tổng các góc của một tam giác

2

§2. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác

2

§3. Hai tam giác bằng nhau

1

§4. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh

3

§5. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh

3

§6. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc

3

§7. Tam giác cân

2

§8. Đường vuông góc và đường xiên

2

§9. Đường trung trực của một đoạn thẳng

2

§10. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

2

§11. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

2

§12. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

2

§13. Tính chất ba đường cao của tam giác

2

Bài tập cuối chương VII

3

THỰC HÀNH MỘT SỐ PHẦN MỀM

(NẾU NHÀ TRƯỜNG CÓ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN)

Chú ý: Tổng cộng là 132 tiết (trong đó: Đại số 58 tiết, Hình học 47 tiết, Thống kê – Xác suất 18 tiết, Thực hành trải nghiệm 9 tiết) còn dư ra 8 tiết phân phối vào các tiết kiểm tra và dự phòng.

Phân phối chương trình Lịch sử – Địa lí 7 sách Cánh diều

Tuần

Số tiết PPCT

Bài học

Số tiết

Điều chỉnh

Chương 1 Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

1

1

2

Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

2

2

3

4

CHỦ ĐỀ: Các cuộc đại phát kiến địa lý

2

3

5

Bài 2 Các cuộc phát kiến địa lý từ đầu thế kỉ XV đến XVI

1

3

6

Bài 3. Phong trào Văn hoá Phục hưng

1

4

7

Bài 4. Phong trào cải cách tôn giáo

4

8

Bài 5. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu

1

Chương 2. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

5

9

Bài 6. Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc

1

5

10

Bài 7. Văn hóa Trung Quốc từ giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

1

Chương 3. Ấn độ từ giữa thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

6

11

Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến

1

6

12

Bài 9. Văn hóa Ấn Độ thời phong kiến

1

Chương 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

7

13

14

Bài 10. Khái quát về Đông Nam Á

2

8

15

Bài 11. Vương Quốc Cam pu chia

1

8

16

Bài 12 Vương Quốc Lào

1

9

17

Ôn tập

1

9

18

Kiểm tra

1

Chương 5. Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XV

10

11

12

13

19

20

21

22

Bài 13. Công cuộc xây dựng đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (938-1009)

4

14

15

16

23

24

25

Bài 14. Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009 – 1225)

3

17

26

Ôn tập

1

18

27

Kiểm tra cuối kỳ I

1

19

28

29

Bài 15. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của nhà Lý ( 1075-1077)

2

20

21

30

31

32

Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)

3

21

22

23

33

34

35

36

Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII)

4

23

24

37

38

Bài 18 Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400- 1407) ( 1400- 1407)

2

Chương 6. Việt nam từ đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI

24

25

25

26

39

40

41

42

Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

4

26

43

Ôn tập

1

27

44

Kiểm tra

1

27

28

29

30

45

46

47

48

Bài 20. Việt Nam thời Lê sơ (1428-1527)

4

31

32

49

50

Bài 21. Vùng đất phía nam

2

33

51

Làm bài tập lịch sử

34

52

Ôn tập

1

35

53

Kiểm tra cuối kỳ II

1

Kế hoạch dạy học môn GDCD 7 sách Cánh diều

TRƯỜNG : ……………………………

TỔ: ……………………………………….

Họ và tên giáo viên: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7

(Năm học 2022-2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Cả năm 35 tiết, 1 tiết/tuần x 35 tuần

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Số thứ tự Tiết

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Bài 1. Tự hào về truyền thống quê hương

2

1,2

Tuần 1,2

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

2

Bài 2. Bảo tồn di sản văn hoá

3

3,4,5

Tuần 3,4,5

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

3

Bài 3. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ

3

6,7,8

Tuần 6,7,8

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

4

Kiểm tra giữa học kì I

1

9

Tuần 9

Bài kiểm tra

Lớp học

5

Bài 4. Học tập tự giác, tích cực

2

10,11

Tuần 10,11

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

6

Bài 5. Giữ chữ tín

2

12,13

Tuần 12,13

Máy tính, tivi,

Lớp học

7

Bài 6. Quản lí tiền

3

14,15,16

Tuần 14,15,16

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

8

Bài 7. Ứng phó với tâm lí căng thẳng

( tiết 1)

3

17

Tuần 17

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

9

Kiểm tra học kì I

1

18

Tuần 18

Lớp học

10

Bài 7. Ứng phó với tâm lí căng thẳng

( Tiết 2,3)

3

19,20

Tuần 19,20

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

11

Bài 8. Bạo lực học đường

2

21,22

Tuần 21,22

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

12

Bài 9. Ứng phó với bạo lực học đường

2

23,24

Tuần 23,24

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

13

Bài 10. Tệ nạn xã hội

3

25

Tuần 25

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

14

Kiểm tra giữa học kì II

1

26

Tuần 26

Bài kiểm tra

Lớp học

15

Bài 10. Tệ nạn xã hội ( tiết 2,3)

3

27,28

Tuần 27,28

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

16

Bài 11. Thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội

3

29,30,31

Tuần 29,30,31

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

17

Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

3

32,33,34

Tuần 32,33,34

Máy tính, tivi, phiếu học tập

Lớp học

18

Kiểm tra cuối năm

1

35

Tuần 35

Bài kiểm tra

Lớp học

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày tháng năm

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phân phối chương trình môn Âm nhạc 7 năm 2022

Thời lượng: 35 tiết/năm

Hk1: 18 tiết, hk2 17 tiết

HỌC KÌ I

STT

Bài học

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

CHỦ ĐỀ 1: CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

1

TIẾT 1:

– Học hát bài: Ước mơ mùa khai trường

1

Tuần 1

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

2

TIẾT 2

Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1

– Nhạc cụ gõ: Thể hiện tiết tấu

1

Tuần 2

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

3

TẾT 3

– Lí thuyết âm nhạc: Nhịp lấy đà.

Thường thức âm nhạc: Một số thể loại ca khúc.

1

Tuần 3

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

4

TIẾT 4 – Trải Nghiệm – Khám Phá

1

Tuần 4

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

CHỦ ĐỀ 2: EM YÊU LÀN ĐIỆU DÂN CA

5

Tiết 5:

Học hát bài: Đi cấy.

– Nghe nhạc: Hát chèo thuyền

1

Tuần 5

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

6

Tiết 6:

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2.

– Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu – Gõ hòa tấu.

1

Tuần 6

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

7

Tiết 7:

Thường thức âm nhạc: Dân ca một số vùng miền Việt Nam

1

Tuần 7

Kèn phím Melodion

Phòng học bộ môn

8

Tiết 8: – Trải Nghiệm – Khám phá

1

Tuần 8

Đàn phím điện tử

Kèn phím Melodion

Phòng học bộ môn

9

Kiểm tra giữa kì 1: GV tổ chức cho cá nhân, nhóm lựa chọn các nội dung, hoạt động của chủ đề 1 và 2 phù hợp với năng lực để tham gia kiểm tra giữa kì.

1

Tuần 9

Đàn phím điện tử

Kèn phím Melodion

Phòng học bộ môn

CHỦ ĐỀ 3: BIẾT ƠN THẦY CÔ

10

Tiết 10:

– Học hát bài: Bài học đầu tiên.

– Nghe nhạc: Thầy cô và mái trường.

1

Tuần 10

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

11

Tiết 11:

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3

– Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu – Ứng dụng gõ đệm.

1

Tuần 11

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

12

Tiết 12:

Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu tang trường độ nốt nhạc.

– Thưởng thức âm nhạc: Kèn Clarinet và sáo flute

1

Tuần 12

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

13

Tiết 13:

– Trải nghiệm – Khám phá

1

Tuần 13

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

CHỦ ĐỀ 4: ƯỚC MƠ

14

Tiết 14

Học hát bài: Điều em muốn.

– Nghe nhạc: Symphony No. 6 (Pastoral)

1

Tuần 14

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

15

Tiết 15

– Đọc Nhạc: Bài Đọc Nhạc số 4.

– Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu – Ứng dụng gõ hòa tấu.

1

Tuần 15

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

16

Tiết 16 :

– Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

– Trải nghiệm – Khám phá

1

Tuần 16

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

17

– Ôn tập cuối kì I

1

Tuần 17

Đàn phím điện tử

Kèn phím Melodion

Phòng học bộ môn

18

KIỂM TRA HỌC KÌ I

GV tổ chức cho cá nhân, nhóm lựa chọn các nội dung, hoạt động của chủ đề 1, 2, 3 và 4 phù hợp với năng lực để tham gia kiểm tra cuối kì.

1

Tuần 18

Đàn phím điện tử

Kèn phím Melodion

Phòng học bộ môn

HỌC KÌ II – CHỦ ĐỀ 5: MÙA XUÂN

19

TIẾT 19:

– Học hát bài: Mùa xuân.

– Nghe nhạc: Một mùa xuân nho nhỏ.

1

Tuần 19

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

20

TIẾT 20

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5

– Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu – gõ đệm hòa tấu.

1

Tuần 20

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

21

TẾT 21

Lí thuyết âm nhạc: Dấu nhắc lại, khung thay đổi, dấu quay lại.

– Thưởng thức âm nhạc: Nhạc sĩ Trần Hoàn.

1

Tuần 21

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

22

TIẾT 22

– Trải nghiệm – khám phá.

1

Tuần 22

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

CHỦ ĐỀ 6: LỜI DU CỦA MẸ

23

Tiết 23:

Học hát bài: Lời du của mẹ.

– Nghe nhạc: Mẹ yêu con.

1

Tuần 23

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

24

Tiết 24:

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 6.

Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu – Gõ đệm hòa tấu.

1

Tuần 24

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

25

Tiết 25:

– Thưởng thức âm nhạc: Nhạc sĩ – Nguyễn Văn Tý

– Trải nghiệm khám phá

1

Tuần 25

Đàn phím điện tử

Kèn phím Melodion

Phòng học bộ môn

26

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 : GV tổ chức cho cá nhân, nhóm lựa chọn các nội dung, hoạt động của chủ đề 5 và 6 phù hợp với năng lực để tham gia kiểm tra giữa kì.

1

Tuần 26

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

CHỦ ĐỀ 7: CỘI NGUỒN

27

Tiết 27:

– Học hát bài: Nổi trống lên các bạn ơi.

– Nghe nhạc: Đất nước lời du.

1

Tuần 27

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

28

Tiết 28:

– Đọc nhạc: bài đọc nhạc số 7

1

Tuần 28

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

29

Tiết 29 :

– Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu – Gõ hòa tấu

Lí thuyết âm nhạc: Một số thuật ngữ, kí hiệu về nhịp độ, sắc thái cường độ.

1

Tuần 29

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

30

Tiết 30:

– Trải nghiệm – Khám phá

1

Tuần 30

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

CHỦ ĐỀ 8: QUÊ HƯƠNG

31

Tiết 31

Học hát bài: Vui kéo lưới.

– Nghe nhạc: Tây Nguyên chào Mặt Trời.

1

Tuần 31

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

32

Tiết 32

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 8.

– Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu – Gõ hòa tấu

1

Tuần 32

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

33

Tiết 33 :

– Thưởng thức âm nhạc: Đàn T’rưng và đàn K’lông pút

– Trải Nghiệm – Khám Phá

1

Tuần 33

Đàn phím điện tử

Kèn phím Melodion

Phòng học bộ môn

34

Tiết 34: Ôn tập cuối kì II

1

Tuần 34

Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môn

35

KIỂM TRA HỌC KÌ 2

GV tổ chức cho cá nhân, nhóm lựa chọn các nội dung, hoạt động của chủ đề 5, 6, 7 và 8 phù hợp với năng lực để tham gia kiểm tra học kì 2.

35

Giáo viên bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổ chuyên môn 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ban giám hiệu phê duyệt

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phân phối chương trình môn KHTN 7 sách Cánh diều

Trong Chương trình môn học, môn Khoa học tự nhiên 7 gồm 140 tiết. Dự kiến số tiết cho mỗi chủ đề, bài học ở sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 7 thuộc bộ sách Cánh Diều được thể hiện trong bảng dưới đây.

NỘI DUNG

Số tiết

MỞ ĐẦU

6

PHẦN 1

CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT

Chủ đề 1

Nguyên tử. Nguyên tố hoá học

8

Bài 1

Nguyên tử

4

Bài 2

Nguyên tố hoá học

4

Chủ đề 2

Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

6

Bài 3

Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

6

Bài tập (Chủ đề 1, 2)

Chủ đề 3

Phân tử

14

Bài 4

Phân tử. Đơn chất. Hợp chất

4

Bài 5

Giới thiệu về liên kết hoá học

6

Bài 6

Hoá trị. Công thức hoá học

4

Bài tập (Chủ đề 3)

PHẦN 2

NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI

Chủ đề 4

Tốc độ

11

Bài 7

Tốc độ chuyển động

5

Bài 8

Đồ thị quãng đường – thời gian

6

Bài tập (Chủ đề 4)

Chủ đề 5

Âm thanh

10

Bài 9

Mô tả sóng âm

3

Bài 10

Độ to và độ cao của âm

5

Bài 11

Phản xạ âm

2

Chủ đề 6

Ánh sáng

8

Bài 12

Ánh sáng, tia sáng

3

Bài 13

Sự phản xạ ánh sáng

5

Bài tập (Chủ đề 6)

Chủ đề 7

Tính chất từ của chất

10

Bài 14

Nam châm

4

Bài 15

Từ trường

4

Bài 16

Từ trường Trái Đất

2

Bài tập (Chủ đề 7)

PHẦN 3

VẬT SỐNG

Chủ đề 8

Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật

32

Bài 17

Vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng

3

Bài 18

Quang hợp

4

Bài 19

Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp

2

Bài 20

Thực hành quang hợp

2

Bài 21

Hô hấp tế bào

5

Bài 22

Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào

2

Bài 23

Trao đổi khí ở sinh vật

2

Bài 24

Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật

4

Bài 25

Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở sinh vật

4

Bài 26

Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật

4

Bài tập (Chủ đề 8)

Chủ đề 9

Cảm ứng ở sinh vật

4

Bài 27

Khái quát về cảm ứng ở sinh vật

2

Bài 28

Cảm ứng ở thực vật và động vật

2

Chủ đề 10

Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

7

Bài 29

Khái quát về sinh trưởng, phát triển của sinh vật

2

Bài 30

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

3

Bài 31

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

2

Chủ đề 11.

Sinh sản ở sinh vật

12

Bài 32

Sinh sản vô tính ở sinh vật

3

Bài 33

Sinh sản hữu tính ở sinh vật

3

Bài 34

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật

2

Bài 35

Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

2

Bài tập (Chủ đề 9, 10, 11)

Tổng số tiết

126

Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 sách Cánh diều

Năm học 2022-2023

Học kỳ I: 18 tuần x 3 Tiết = 54 Tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 3 Tiết = 51 Tiết

Tuần

Tiết theo PPCT

Bài/

Chủ đề

Tên bài/Nội dung bài dạy

Tích hợp (GDKNS, GDANQP, GDBVMT)

Ghi chú

Học kỳ I: 18 tuần x 3 Tiết = 54 Tiết

1

1

Chủ đề 1: Em với nhà trường

9 tiết

SHDC: Khai giảng năm học mới

2

HĐGD theo chủ đề: Phát triển mối quan hệ hòa đồng với thầy cô và các bạn.

3

SHL: Xây dựng nội quy lớp học hạnh phúc.

2

4

SHDC: Nghe phổ biến và cam kết thực hiện nội quy trường, lớp.

5

HĐGD theo chủ đề: Phát triển mối quan hệ hòa đồng với thầy cô và các bạn (tiếp theo).

6

SHL: Cam kết thực hiện nội quy lớp học, hướng tới xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

3

7

SHDC: Giới thiệu truyền thống nhà trường.

8

HĐGD theo chủ đề: Tự hào truyền thống trường em.

9

SHL: Triển lãm sản phẩm giới thiệu truyền thống nhà trường.

Đánh giá chủ đề 1

4

10

Chủ đề 2: Khám phá bản thân

12 tiết

SHDC: Nghe nói chuyện về gương hoàn thiện bản thân của một số danh nhân Việt Nam và thế giới.

11

HĐGD theo chủ đề: Điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi.

12

SHL: Tranh biện về ý nghĩa của kĩ năng tự nhận thức điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân.

5

13

SHDC: Chúng mình đều giỏi.

14

HĐGD theo chủ đề: Điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi (tiếp theo).

15

SHL: Chia sẻ về kết quả rèn luyện tự hoàn thiện bản thân theo kế hoạch đã xây dựng.

6

16

SHDC: Chơi trò chơi: “Nhìn hành động, đoán cảm xúc”

17

HĐGD theo chủ đề: Kiểm soát cảm xúc của bản thân.

18

SHL: Luyện tập: “Vũ điệu mang lại niềm vui”.

7

19

SHDC: Cuộc thi: “Vũ điệu mang lại niềm vui”.

20

HĐGD theo chủ đề: Kiểm soát cảm xúc của bản thân (tiếp theo).

21

SHL: Chia sẻ kết quả rèn luyện kĩ năng kiểm soát cảm xúc của bản thân trong một số tình huống cụ thể.

Đánh giá chủ đề 2

8

22

Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân

15 tiết

SHDC: Giao lưu với tấm gương vượt khó.

23

HĐGD theo chủ đề: Vượt qua khó khăn.

24

SHL: Chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để vượt qua một số khó khăn cụ thể.

9

25

SHDC: Phát động phong trào “Đọc sách mỗi ngày”.

26

HĐGD theo chủ đề: Vượt qua khó khăn (tiếp theo).

27

SHL: Chia sẻ kết quả rèn luyện vượt qua khó khăn của bản thân.

10

28

SHDC: Kịch tương tác “Nghiện trò chơi điện tử ở lứa tuổi thiếu niên”.

29

Kiểm tra định kì giữa học kì I

30

SHL: Chia sẻ tình huống nguy hiểm mà bản thân hay các bạn đã gặp.

11

31

SHDC: Diễn đàn về phòng tránh xâm hại cơ thể.

32

HĐGD theo chủ đề: Tự bảo vệ trong tình huống nguy hiểm.

33

SHL: Chia sẻ sản phẩm hướng dẫn kĩ năng tự bảo vệ trước các tình huống nguy hiểm.

12

34

SHDC: Giao lưu với chuyên gia về phòng tránh lừa đảo.

35

HĐGD theo chủ đề: Tự bảo vệ trong tình huống nguy hiểm (tiếp theo).

36

SHL: Chia sẻ kết quả rèn luyện kĩ năng bảo vệ bản thân trong các tình huống nguy hiểm.

Đánh giá chủ đề 3

13

37

Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân

(15 tiết)

SHDC: Lễ phát động phong trào “Gọn nhà, đẹp trường”.

38

HĐGD theo chủ đề: Rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.

39

SHL: Chia sẻ việc thay đổi những hành động chưa tốt để rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.

14

40

SHDC: Tọa đàm về chủ đề “ Kiên trì, chăm chỉ – Chìa khóa của thành công”.

41

HĐGD theo chủ đề: Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ.

42

SHL: Chia sẻ bài viết về một người thành đạt trong cuộc sống nhờ tính kiên trì và sự chăm chỉ.

15

43

SHDC: Diễn đàn về chủ đề “Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ không khó”.

44

HĐGD theo chủ đề: Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ (tiếp theo).

45

SHL: Chia sẻ kết quả rèn luyện tính kiên trì, sự chăm chỉ trong học tập và công việc gia đình.

16

46

SHDC: Lễ phát động phong trào “Hộp quà tiết kiệm”.

47

HĐGD theo chủ đề: Quản lí chi tiêu.

48

SHL: Chia sẻ về việc thực hiện kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm của bản thân.

17

49

SHDC: Văn nghệ về chủ đề: “Chi tiêu hợp lí”.

50

Kiểm tra định kì cuối kì

51

SHL: Chia sẻ những việc đã làm và kết quả tổ chức sự kiện ở gia đình.

Đánh giá chủ đề 4

18

52

Chủ đề 5: Em với gia đình

SHDC: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề “Gia đình”.

53

HĐGD theo chủ đề: Kĩ năng chăm sóc người thân khi bị mệt, ốm.

54

SHL: Chia những việc đã làm khi chăm sóc người thân trong gia đình khi bị mệt, ốm.

Học kỳ II: 17 tuần x 3 Tiết = 51 Tiết

19

55

Chủ đề 5: Em với gia đình

(9 tiết)

SHDC: Diễn đàn “Bổn phận, trách nhiệm của người con trong gia đình”.

56

HĐGD theo chủ đề: Kế hoạch lao động tại gia đình.

57

SHL: Chia sẻ việc thực hiện kế hoạch lao động tại gia đình và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

20

58

SHDC: Tọa đàm “Lắng nghe tích cực để thấu hiểu”.

59

HĐGD theo chủ đề: Lắng nghe tích cực ý kiến người thân trong gia đình.

60

SHL: Chia sẻ việc thay đổi để kĩ năng lắng nghe tích cực các thành viên trong gia đình.

Đánh giá chủ đề 5

21

61

Chủ đề 6: Em với cộng đồng

(9 tiết)

SHDC: Diễn đàn “ Học sinh trung học cơ sở giao tiếp, ứng xử có văn hóa”.

62

HĐGD theo chủ đề: Giao tiếp, ứng xử có văn hóa và tôn trọng sự khác biệt.

63

SHL: Lan tỏa những giá trị của hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa và tôn trọng sự khác biệt trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.

22

64

SHDC: Lễ phát động phong trào “Thiện nguyện – một hành động văn hóa, nghĩa tình”.

65

HĐGD theo chủ đề: Tham gia hoạt động thiện nguyện.

66

SHL: Chia sẻ những hoạt động thiện nguyện, nhân đạo đã tham gia và những đóng góp cụ thể của bản thân.

23

67

SHDC: Tự hào truyền thống quê hương.

68

HĐGD theo chủ đề: Tự hào truyền thống quê hương.

Xem chi tiết bài viết

Kế hoạch dạy học lớp 7 bộ Cánh diều

#Kế #hoạch #dạy #học #lớp #bộ #Cánh #diều


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.