Giáo Dục

Kế hoạch dạy học lớp 10 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (5 Môn)

Phân phối chương trình lớp 10 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 5 môn, giúp quý thầy cô nhanh chóng xây dựng được kế hoạch dạy học cho các em học sinh của mình.

Kế hoạch dạy học lớp 10 sách Kết nối tri thức hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện hoạt động dạy học trong một năm học, một tháng, một học kì hay một hoạt động giáo dục theo một chủ đề cụ thể. Nội dung trong mẫu phân phối chương trình bao gồm bài học, số tiết, thời điểm, thiết bị dạy học… Vậy dưới đây là Kế hoạch dạy học lớp 10 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Phân phối chương trình lớp 10 năm 2022 sách Kết nối tri thức

  • Phân phối chương trình môn Toán 10 Kết nối tri thức
  • Phân phối chương trình môn Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức
  • Phân phối chương trình Tin học 10 sách Kết nối tri thức 
  • Phân phối chương trình Vật lí 10 Kết nối tri thức 
  • Phân phối chương trình Hóa học 10 Kết nối tri thức 

Phân phối chương trình môn Toán 10 Kết nối tri thức

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 10
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG – NĂM HỌC 2022-2023

(Cả năm 35 tuần X 3 tiết = 105 tiết)

TUẦN

TIẾT THỨ

BÀI DẠY

GHI CHÚ

TẬP 1 (HỌC KỲ I)

CHƯƠNG I: MỆNH ĐE VÀ TẬP HỢP (9 tiết)
11,2,3Bài 1: Mệnh đề (4 tiết)
24
5,6Bài 2: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp (4 tiết)
37,8
9Bài tập cuối chương I (1 tiết)
CHƯƠNG II: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (6 tiết)
410,11Bài 3: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (2 tiết)
12Bài 4: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (3 tiết)
513,14
15Bài tập cuối chương II (1 tiết)
CHƯƠNG III: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (7 tiết)
616,17Bài 5: Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° (2 tiết)
18Bài 6: Hệ thức lượng trong tam giác (4 tiết)
719,20,21
822Bài tập cuối chương III (1 tiết)
823,24Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I (3 tiết)
925
CHƯƠNG IV: VECTƠ
926,27Bài 7: Các khái niệm mở đầu (2 tiết)
1028,29Bài 8: Tổng và hiệu của hai vectơ (2 tiết)
30Bài 9: Tích vectơ với một số (2 tiết)
1131
32,33Bài 10: Vectơ trong mặt phẳng tọa độ (3 tiết)
1234
35,36Bài 11: Tích vô hướng của hai vectơ (3 tiết)
1337
38Bài tập cuối chương IV (1 tiết)
CH[ƯƠNG V: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHIÓM (8 tiết)
1339Bài 12: Số gần đúng và sai số (2 tiết)
1440
41,42Bài 13: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm (2 tiết)
1543,44,45Bài 14: Các số đặc trưng đo độ phân tán (3 tiết)
1646Bài tập cuối chương V (1 tiết)
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (4 tiết)
1647,48Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính (2 tiết)
1749,50Mạng xã hội: Lợi và hại (2 tiết)
1751Ôn tập và kiểm tra cuối kỳ I (4 tiết)
1852,53,54

HỌC KÌ 2

TẬP 2 (HỌC KỲ II)
CHƯƠNG VI: HÀM SỐ ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG (13 tiết)
155,56,57Bài 15: Hàm số (4 tiết)
258
59,60Bài 16: Hàm số bậc hai (3 tiết)
361
62,63Bài 17: Dấu của tam thức bậc hai (3 tiết)
464
65,66Bài 18: Phương trình quy về phương trình bậc hai (2 tiết)
567Bài tập cuối chương VI (1 tiết)
CHƯƠNG VII: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG (12 tiết)
568,69Bài 19: Phương trình đường thẳng (2 tiết)
670,71,72Bài 20: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách (3 tiết)
773,74Bài 21 Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (2 tiết)
75Bài 22: Ba đường conic (4 tiết)
876,77,78
979Bài tập cuối chương VII (1 tiết)
980,81Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ II (3 tiết)
1082
CHƯƠNG VIII: ĐẠI SỐ TỔ HỢP (11 tiết)
1083,84Bài 23: Quy tắc đếm (4 tiết)
1185,86
87Bài 24: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp (4 tiết)
1288,89,90
1391,92Bài 25: Nhị thức Newton (2 tiết)
93Bài tập cuối chương VIII (1 tiết)
CHƯƠNG IX: TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN (6 tiết)
1494,95Bài 26: Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất (2 tiết)
96Bài 27: Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển (3 tiết)
1597,98
99Bài tập cuối chương IX (1 tiết)
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆP (3 tiết)
16100,101Một số nội dung cho hoạt động trải nghiệm hình học (2 tiết)
102Ước tính số cá thể trong một quần thể (1 tiết)
17103,104,105Ôn tập và kiểm tra cuối năm (3 tiết)

PPCT chuyên đề Toán 10

Phân phối chương trình môn Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Tổng số tiết trong năm học: 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết

Số tiết thực dạy: 8 tiết/ bài x 10 bài = 80 tiết

Số tiết ôn tập: 3 tiết/ bài ôn x 4 bài = 12 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì): 8 tiết, gồm:

– Hai bài kiểm tra giữa kỳ: 2 tiết

– Hai bài kiểm tra cuối kỳ: 2 tiết

– Ôn tập và chữa bài kiểm tra học kì: 4 tiết

Dự phòng: 5 tiết

Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết.

Tuần

Tiết

Bài/ Unit

Nội dung chi tiết

Sách học sinh

Tuần 1

1

2

3

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

Getting started

Language

Reading

Trang 8 – 9

Trang 9 – 10

Trang 11 – 12

Tuần 2

4

5

6

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

Speaking

Listening

Writing

Trang 12

Trang 13

Trang 14 – 15

Tuần 3

7

8

9

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 2

Communication & Culture/ CLIL

Looking back & Project

Getting started

Trang 15 – 16

Trang 16 – 17

Trang 18 – 19

Tuần 4

10

11

12

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 2

Language

Reading

Speaking

Trang 19 – 21

Trang 21 – 22

Trang 23

Tuần 5

13

14

15

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 2

Listening

Writing

Communication & Culture/ CLIL

Trang 24

Trang 25

Trang 25 – 26

Tuần 6

16

17

18

UNIT 2

UNIT 3

UNIT 3

Looking back & Project

Getting started

Language

Trang 26 – 27

Trang 28 – 29

Trang 29 – 30

Tuần 7

19

20

21

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

Reading

Speaking

Listening

Trang 31 – 32

Trang 32

Trang 33

Tuần 8

22

23

24

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

Writing

Communication & Culture/ CLIL

Looking back & Project

Trang 33 – 34

Trang 34 – 35

Trang 36 – 37

Tuần 9

25

26

27

REVIEW 1

REVIEW 1

REVIEW 1

Language

Skills (1)

Skills (2)

Trang 38 – 39

Trang 40

Trang 40 – 41

Tuần 10

28

29

30

MID-TERM

UNIT 4

UNIT 4

Mid-term test

Getting started

Language

Trang 42 – 43

Trang 43 – 44

Tuần 11

31

32

33

UNIT 4

UNIT 4

UNIT 4

Reading

Speaking

Listening

Trang 45 – 46

Trang 46

Trang 47

Tuần 12

34

35

36

UNIT 4

UNIT 4

UNIT 4

Writing

Communication & Culture/ CLIL

Looking back & Project

Trang 48

Trang 49 – 50

Trang 50 – 51

Tuần 13

37

38

39

UNIT 5

UNIT 5

UNIT 5

Getting started

Language

Reading

Trang 52 – 53

Trang 53 – 54

Trang 55

Tuần 14

40

41

42

UNIT 5

UNIT 5

UNIT 5

Speaking

Listening

Writing

Trang 56

Trang 57

Trang 58

Tuần 15

43

44

45

UNIT 5

UNIT 5

REVIEW 2

Communication & Culture/ CLIL

Looking back & Project

Language

Trang 58 – 60

Trang 60 – 61

Trang 62 – 63

Tuần 16

46

47

48

REVIEW 2

REVIEW 2

REVISION

Skills (1)

Skills (2)

Revision for end-of term test

Trang 64

Trang 64 – 65

Tuần 17

49

50

51

END-TERM TEST

End-of-term test

Feedback and correction

Dự phòng

Tuần 18

52

53

54

UNIT 6

UNIT 6

UNIT 6

Getting started

Language

Reading

Trang 66 – 67

Trang 67 – 68

Trang 69 – 70

Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết.

Tuần

Tiết

Bài/ Unit

Nội dung chi tiết

Sách học sinh

Tuần 19

1

2

3

UNIT 6

UNIT 6

UNIT 6

Speaking

Listening

Writing

Trang 70 – 71

Trang 71

Trang 72

Tuần 20

4

5

6

UNIT 6

UNIT 6

UNIT 7

Communication & Culture/CLIL

Looking back & Project

Getting started

Trang 73 – 74

Trang 74 – 75

Trang 76 – 77

Tuần 21

7

8

9

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

Language

Reading

Speaking

Trang 77 – 78

Trang 79 – 80

Trang 80 – 81

Tuần 22

10

11

12

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

Listening

Writing

Communication & Culture/ CLIL

Trang 81 – 82

Trang 82

Trang 83 – 84

Tuần 23

13

14

15

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 8

Looking back & Project

Getting started

Language

Trang 84 – 85

Trang 86 – 87

Trang 87 – 88

Tuần 24

16

17

18

UNIT 8

UNIT 8

UNIT 8

Reading

Speaking

Listening

Trang 89 – 90

Trang 90

Trang 91

Tuần 25

19

20

21

UNIT 8

UNIT 8

UNIT 8

Writing

Communication & Culture/ CLIL

Looking back & Project

Trang 92

Trang 93

Trang 94 – 95

Tuần 26

22

23

24

REVIEW 3

REVIEW 3

REVIEW 3

Language

Skills (1)

Skills (2)

Trang 96 – 97

Trang 97 – 98

Trang 98 – 99

Tuần 27

25

26

27

MID-TERM TEST

UNIT 9

UNIT 9

Mid-term test

Getting started

Language

Trang 100 – 101

Trang 101 – 103

Tuần 28

28

29

30

UNIT 9

UNIT 9

UNIT 9

Reading

Speaking

Listening

Trang 103 – 104

Trang 104 – 105

Trang 106

Tuần 29

31

32

33

UNIT 9

UNIT 9

UNIT 9

Writing

Communication & Culture/ CLIL

Looking back & Project

Trang 106 – 107

Trang 107 – 108

Trang 108 – 109

Tuần 30

34

35

36

UNIT 10

UNIT 10

UNIT 10

Getting started

Language

Reading

Trang 110 – 111

Trang 111 – 112

Trang 113 – 114

Tuần 31

37

38

39

UNIT 10

UNIT 10

UNIT 10

Speaking

Listening

Writing

Trang 114 – 115

Trang 115

Trang 116

Tuần 32

40

41

42

UNIT 10

UNIT 10

REVIEW 4

Communication & Culture/ CLIL

Looking back & Project

Language

Trang 117 – 118

Trang 118 – 119

Trang 120 – 121

Tuần 33

43

44

45

REVIEW 4

REVIEW 4

REVISION

Skills (1)

Skills (2)

Revision for end-of term test

Trang 122 – 123

Trang 123

Tuần 34

46

47

48

END-TERM TEST

End-of-term test

Feedback and correction

Dự phòng

Tuần 35

49

50

51

Dự phòng

Dự phòng

Dự phòng

Phân phối chương trình Tin học 10 sách Kết nối tri thức

TuầnTiết PPCTNội dungGhi chú
HỌC KỲ I
CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC14 tiết(12LT+2TH)
11Bài 1. Thông tin và xử lí thông tin
2
23Bài 2. Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội
4
35Bài 3. Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản (CS)
6
47Bài 4. Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên (CS)
8
59Bài 5. Dữ liệu logic (CS)
10
611Bài 6. Dữ liệu âm thanh và hình ảnh (CS)
12
713Bài 7. Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụngThực hành (ĐGTX)
14
CHỦ ĐỀ 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET6 tiết(4LT+2TH)
815Bài 8. Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại
16
917Đánh giá giữa kỳ I1 tiết
18Bài 9. An toàn trên không gian mạng
1019Bài 9. An toàn trên không gian mạng
20Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên InternetThực hành
1121Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên InternetThực hành
CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ4 LT
1122 Bài 11. Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền4 LT
1223
24
1325
CHỦ ĐỀ 5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH38 tiết(16LT+22TH)
TuầnTiết PPCTNội dungGhi chú
1326Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và PythonLT
1427Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và PythonTH
28Bài 17. Biến và lệnh gánLT
1529Bài 17. Biến và lệnh gán (tiếp)TH
30Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giảnLT
1631Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản (tiếp)TH
32Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh ifLT
1733Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh if (tiếp)TH
34Bài 20. Câu lệnh lặp ForLT
1835Ôn tập
36Đánh giá cuối kỳ I
HỌC KỲ II
1937Bài 20. Câu lệnh lặp For (tiếp)TH
38Bài 21. Câu lệnh lặp While
2039Bài 21. Câu lệnh lặp While (tiếp)TH
40Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách
2141Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách (tiếp)
42Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách
2243Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách (tiếp)TH
44
2345Bài 24. Xâu kí tự
46TH
2447Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự
48Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự (tiếp)TH
2549Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự (tiếp)TH
50Đánh giá giữa kỳ II
2651Bài 26. Hàm trong Python
52TH
2753Bài 27. Tham số của hàm
54Bài 27. Tham số của hàm (tiếp)TH
2855Bài 27. Tham số của hàm (tiếp)TH
56Bài 28. Phạm vi của biến
2957Bài 28. Phạm vi của biến (tiếp)TH
58
3059Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình
60Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình (tiếp)TH
3161Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình
62
TuầnTiết PPCTNội dungGhi chú
3263Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giảnTH
64
3365Bài 32. Ôn tập lập trình PythonTH
66
3467Ôn tập
68Đánh giá cuối kỳ II
CHỦ ĐỀ 6. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC4 tiết LT
3569Bài 33. Nghề thiết kế đồ họa máy tính
70
3671Bài 34. Nghề phát triển phần mềm
72
Kiểm tra4 tiết
Tổng72 tiết

PHÊ DUYỆT CỦA BGH

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phân phối chương trình Vật lí 10 Kết nối tri thức

Phân phối chương trình môn Vật lí 10 

STT

BÀI

TÊN VĂN BẢN

SỐ TIẾT

Chương 1. Mở đầu

1

1

Làm quen với Vật lí học

2

2

2

Các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm Vật lí

1

3

3

Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo.

2

Chương 2. Động học

4

1

Độ dịch chuyển và quãng đường đi được

2

5

2

Tốc độ và vận tốc

2

6

3

Thực hành: đo tốc độ của vật chuyển động

1

7

4

Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian

2

8

5

Chuyển động thẳng biến đổi. Gia tốc

2

9

6

Chuyển động thẳng biến đổi đều

1

10

7

Sự rơi tự do

1

11

8

Thực hành: đo gia tốc rơi tự do

1

12

9

Chuyển động ném

2

13

10

Ôn tập và kiểm tra định kì

2

Chương 3. Động lực học

14

1

Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực

2

15

2

Định luật I Newton

1

16

3

Định luật II Newton

2

17

4

Định luật III Newton

1

18

5

Trọng lực và lực căng

1

19

6

Lực ma sát

2

20

7

Lực cản và lực nâng

1

21

8

Ví dụ giải các bài toán về động lực học

1

22

9

Thực hành: Tổng hợp lực

2

23

10

Momen lực. Cân bằng của vật rắn

2

24

11

Ôn tập và kiểm tra định kì

2

25

12

Ôn tập và kiểm tra học kì I

2

Chương 4. Công, năng lượng và năng suất

26

1

Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

2

27

2

Công cơ học

1

28

3

Công suất

1

29

4

Động năng. Thế năng

2

30

5

Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng

1

31

6

Hiệu suất

1

32

7

Ôn tập và kiểm tra định kì

2

Chương 5. Động lượng

33

1

Động lượng

1

34

2

Định luật Bảo toàn động lượng

2

35

3

Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm

2

36

4

Ôn tập và kiểm tra định kì

2

Chương 6. Chuyển động tròn

37

1

Động học của chuyển động tròn đều

2

38

2

Gia tốc hướng tâm và lực hướng tâm

1

39

3

Ôn tập

2

Chương 7. Biến dạng của vật rắn

40

1

Biến dạng của vật rắn

2

41

2

Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng

2

42

3

Ôn tập và kiểm tra định kì

2

43

4

Ôn tập và kiểm tra học kì II

2

Phân phối chương trình chuyên đề Vật lí 10 

STT

Tên

Chuyên đề

Tên bài

Số tiết

1

Vật lí trong một số ngành nghề

Bài 1. Sơ lược về sự phát triển của Vật lí học

4 tiết

Bài 2. Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu trong Vật lí học

3 tiết

Bài 3. Giới thiệu các ứng dụng của Vật lí trong một số ngành nghề

3 tiết

2

Trái Đất và bầu trời

Bài 4. Xác định phương hướng trên bầu trời

3 tiết

Bài 5. Chuyển động nhìn thấy của một số thiên thể trên nền trời sao

4 tiết

Bài 6. Một số hiện tượng thiên văn (Nhật thực, nguyệt thực, thủy triều)

3 tiết

3

Vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường

Bài 7. Sự cần thiết bảo vệ môi trường

4 tiết

Bài 8. Tác động của việc sử dụng năng lượng ở Việt Nam

4 tiết

Bài 9. Sơ lược về các chất gây ô nhiễm môi trường

4 tiết

Bài 10. Năng lượng tái tạo và một số công nghệ thu năng lượng tái tạo

3 tiết

Phân phối chương trình Hóa học 10 Kết nối tri thức

Tuần

Tiết

Tên bài/chủ đề

Số tiết

HỌC KÌ I

1

1

Mở đầu

1

Chương 1. Cấu tạo nguyên tử

2 – 3

Bài 1. Thành phần nguyên tử

2

2

4 – 5

Bài 2. Nguyên tố hóa học

2

2 – 3

6 – 9

Bài 3. Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử

4

4

10 – 12

Bài 4. Ôn tập chương 1

3

5

Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

13 – 14

Bài 5. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

2

5 – 6

15 – 17

Bài 6. Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm

3

6

18

Bài 7. Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì

1

7

19 – 20

Bài 8. Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

2

7 – 8

21 – 22

Bài 9. Ôn tập chương 2

2

8

23

Ôn tập giữa kỳ I

1

24

Kiểm tra giữa kỳ I

1

9

Chương 3. Liên kết hóa học

25 – 26

Bài 10. Quy tắc octet

2

9 – 10

27 – 28

Bài 11. Liên kết ion

2

10 – 11

29 – 31

Bài 12. Liên kết cộng hóa trị

3

11

32

Bài 13. Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals

1

11 – 12

33 – 35

Bài 14. Ôn tập chương 3

3

12 – 13

Chuyên đề 1. Cơ sở hóa học

1 – 3

Bài 1. Liên kết hóa học

3

13 – 14

4 – 6

Bài 2. Phản ứng hạt nhân

3

14 – 15

7 – 9

Bài 3. Năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học

3

15 – 17

10 – 15

Bài 4. Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs

6

17

36

Ôn tập cuối kì I

1

18

37

Kiểm tra cuối kì I

1

HỌC KÌ II

19

Chương 4. Phản ứng oxi hóa – khử

38 – 39

Bài 15. Phản ứng oxi hóa – khử

2

19 – 20

40 – 41

Bài 16. Ôn tập chương 4

2

20 – 22

Chương 5. Năng lượng hóa học

42 – 47

Bài 17. Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học

6

22 – 23

48 – 50

Bài 18. Ôn tập chương 5

3

23

Chuyên đề 2. Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ

16 – 17

Bài 5. Sơ lược về phản ứng cháy, nổ

2

24 – 25

18 – 19

Bài 6. Điểm chớp cháy. Nhiệt độ ngọn lửa. Nhiệt độ tự bốc cháy

2

20 – 21

Bài 7. Hóa học về phản ứng cháy, nổ

2

25 – 26

22 – 25

Bài 8. Phòng chống cháy, nổ

4

26

51

Ôn tập giữa kì II

1

27 – 28

52

Kiểm tra giữa kì II

1

Chương 6. Tốc độ phản ứng

53 – 56

Bài 19. Tốc độ phản ứng

4

28 – 29

57 – 58

Bài 20. Ôn tập chương 6

2

29 – 30

Chuyên đề 3. Thực hành hóa học và công nghệ thông tin

26 – 29

Bài 9. Thực hành vẽ cấu trúc phân tử

4

30 – 31

30 – 33

Bài 10. Thực hành thí nghiệm hóa học ảo

4

31 – 32

34 – 35

Bài 11. Thực hành tính tham số cấu trúc và năng lượng

2

32 – 33

Chương 7. Nguyên tố nhóm halogen

59 – 61

Bài 21. Nhóm halogen

3

33 – 34

62 – 65

Bài 22. Hydrogen halide. Muối halide

4

35

66 – 68

Bài 23. Ôn tập chương 7

3

69

Ôn tập cuối kì II

1

70

Kiểm tra cuối kì II

1

Xem chi tiết bài viết

Kế hoạch dạy học lớp 10 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (5 Môn)

#Kế #hoạch #dạy #học #lớp #bộ #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống #Môn


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *