Hướng dẫn Game

Hướng Dẫn Các Bước Nạp Thẻ Đại Kiếm Vương Mobile vng 2020

Không bết các baÌ£n laÌ€ fan của game đaÌ£i kiếm vương đã biết rõ vêÌ€ cách naÌ£p thẻ game naÌ€y chưa nhỉ. Nếu chưa thiÌ€ đưÌ€ng quá lo lắng nhé viÌ€ đã có Admin NẠP ở đây rôÌ€i. Chúng miÌ€nh sẽ giới thiêÌ£u tới các baÌ£n cách naÌ£p thẻ đaÌ£i kiếm vương mobile đơn giản maÌ€ vô cuÌ€ng hiêÌ£u quả nhé.

  • I. NaÌ£p thẻ đaÌ£i kiếm vương mobile vng
  • II. Cách naÌ£p thẻ đaÌ£i kiếm vương mobile băÌ€ng thẻ ngân hàng nội địa
  • III. NaÌ£p thẻ đaÌ£i kiếm vương mobile băÌ€ng thẻ caÌ€o zing
  • IV. HiÌ€nh thức naÌ£p thẻ đaÌ£i kiếm vương băÌ€ng ví zalopay

Không bết các baÌ£n laÌ€ fan của game đaÌ£i kiếm vương đã biết rõ vêÌ€ cách naÌ£p thẻ game naÌ€y chưa nhỉ. Nếu chưa thiÌ€ đưÌ€ng quá lo lắng nhé viÌ€ đã có Admin NẠP ở đây rôÌ€i. Chúng miÌ€nh sẽ giới thiêÌ£u tới các baÌ£n cách naÌ£p thẻ đaÌ£i kiếm vương mobile đơn giản maÌ€ vô cuÌ€ng hiêÌ£u quả nhé.

I. NaÌ£p thẻ đaÌ£i kiếm vương mobile vng

Thứ nhất để thưÌ£c hiêÌ£n naÌ£p đại kiếm vương mobile thiÌ€ moÌ£i ngươÌ€i truy câÌ£p vaÌ€o cổng naÌ£p chính thức game naÌ€y đó laÌ€ http://nap.dkvm.vn/.

Thứ hai: Đăng nhâÌ£p taÌ€i khoản zing id của baÌ£n.

Thứ ba: ChoÌ£n nhân vâÌ£t, sever maÌ€ miÌ€nh đang chơi ở bên trong game.

Thứ tư: ChoÌ£n gói naÌ£p vaÌ€ hiÌ€nh thức thanh toán phuÌ€ hơÌ£p với baÌ£n. Có môÌ£t số hiÌ€nh thức thanh toán thông duÌ£ng vaÌ€ dễ thưÌ£c hiêÌ£n. MiÌ€nh sẽ nêu ra ở dưới đây nhé.

II. Cách naÌ£p thẻ đaÌ£i kiếm vương mobile băÌ€ng thẻ ngân hàng nội địa

Để naÌ£p thông qua loại thẻ atm thiÌ€ các bước đâÌ€u tiên anh êm thưÌ£c hiêÌ£n y như bên trên nhé. Không có giÌ€ khác biêÌ£t gì cả đâu.

Tiếp đến bước thứ 4 thì chọn gói mà muốn nạp trong game.

Sau đó choÌ£n thanh toán băÌ€ng thẻ ngân hàng nội địa. MoÌ£i ngươÌ€i nhấn vaÌ€o biểu tươÌ£ng thẻ ngân hàng nội địa trên maÌ€n hiÌ€nh nhé.

cách nạp thẻ đại kiếm vương mobile

ĐiêÌ€n môÌ£t số thông tin maÌ€ hêÌ£ thống yêu câÌ€u như ngân haÌ€ng, tên taÌ€i khoản… để kết thúc viêÌ£c naÌ£p thẻ đaÌ£i kiếm vương ở hình thức này.

III. NaÌ£p thẻ đaÌ£i kiếm vương mobile băÌ€ng thẻ caÌ€o zing

Bước 1: Chuẩn biÌ£ môÌ£t thẻ caÌ€o zing.

Bước 2: VaÌ€o điÌ£a chỉ cổng naÌ£p laÌ€ http://nap.dkvm.vn/ đăng nhập và choÌ£n nhân vâÌ£t, máy chủ.

Bước 3: Click vaÌ€o biểu tươÌ£ng thẻ caÌ€o zing.

nap the dai kiem vuong mobile

Bước 4: NhâÌ£p mã thẻ, số seri để hoaÌ€n thaÌ€nh viêÌ£c naÌ£p thẻ.

IV. HiÌ€nh thức naÌ£p thẻ đaÌ£i kiếm vương băÌ€ng ví zalopay

ĐâÌ€u tiên moÌ£i ngươÌ€i vẫn vaÌ€o điÌ£a chỉ http://nap.dkvm.vn/. Sau đó đăng nhâÌ£p nick của miÌ€nh, choÌ£n sever vaÌ€ nhân vâÌ£t.

Tiếp tuÌ£c choÌ£n gói naÌ£p vaÌ€ choÌ£n thanh băÌ€ng ứng duÌ£ng zalopay.

Bước tiếp theo maÌ€n hiÌ€nh hiêÌ£n ra mã QR. Chỉ câÌ€n quét mã đó với ứng duÌ£ng zalopay để thanh toán laÌ€ naÌ£p thẻ đaÌ£i kiếm vương mobile thaÌ€nh công.

nạp đại kiếm vương mobile

Không biết qua các cách trên moÌ£i ngươÌ€i đã hiểu rõ vêÌ€ cách naÌ£p thẻ đaÌ£i kiếm vương mobile chưa nhỉ. Nếu coÌ€n điêÌ€u giÌ€ thắc mắc để laÌ£i biÌ€nh luâÌ£n bên dưới nhé mình sẽ giải thích chi tiết cho ae ngay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.