Linh Tinh

Giấy đặt cọc mua đất 2022

3. Phiếu nhận tiền đặt cọc mua đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————-

NHẬN TIỀN GỬI

Tên tôi là:………………………………………. ……..

Số CCCD / CMND: ……….. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: ……………

Địa chỉ nhà:……………………………………….. . …………

Có để bán

Ông bà):……………………………………… .. ………..

Số CCCD / CMND: …………….. Ngày cấp: …………….. ……. ….. Nơi cấp: ……………

Địa chỉ nhà:……………………………………….. . …………….

Tài sản bán là: …………………………………….. ………………… ……..

Định lượng:………………………..(Bản văn:………………………………….)

Giá:…………………………(Bản văn:…………………………………..)

Tổng giá trị thanh toán: ………………………………………. ……………………………..

(Bản văn:…………………………)

Ông (Bà): ……………………… đặt cọc: ………….. ………..(Bản văn:……………….)

cho Ông (Bà): ..để mua ……………..

Ông (bà): ………… có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cho Ông (bà) .. số tài sản nói trên chậm nhất là ………….

Ông (Bà) ……… có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại: ………….(Bản văn:…………) gửi cho Ông (Bà) …….. chậm nhất vào ngày …………………………. ………………………………..

Trường hợp Ông (Bà) ……….. không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thỏa thuận thì phải trả lại số tiền đặt cọc nêu trên và có trách nhiệm bồi thường . cho Ông (Bà) …………….. số tiền tương đương với số tiền ký quỹ.

Trong trường hợp Ông (Bà) ……………………. tiền gửi bị mất.

Người bán cam đoan rằng các tài sản trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền và nghĩa vụ phát sinh từ ………… …. thuộc về người mua.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua bán theo đúng thỏa thuận nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Địa danh, ngày .. tháng .. năm ………

NGƯỜI MUA

NGUYỄN VĂN A

NGƯỜI BÁN

NGUYỄN VĂN ĐƯỢC

4. Mẫu đặt cọc mua đất viết tay

Việc đặt cọc mua đất dù được soạn thảo bằng hình thức đánh máy hay viết tay thì vẫn phải đảm bảo đầy đủ các nội dung trong hợp đồng đặt cọc như sau:

 • Thông tin người gửi tiền và người nhận tiền gửi
 • Đặt cọc tài sản
 • Mục đích gửi tiền
 • Kỳ hạn gửi tiền
 • Quyền và nghĩa vụ của hai bên
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng đặt cọc
 • Giải quyết đối số
 • Chữ ký của hai bên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
(Đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

Hôm nay, ngày ….. tháng ………………, tại ……………………. chúng tôi gồm:

Đặt cọc bên (Sau đây gọi tắt là Qua một bên)

Ông nội:………………………………………………

Sinh tại:…………………

Số CCCD / CMND: …………………… do …………… .. cấp ngày ………… ..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………

Bà: ……………………………………………………

Sinh tại:……………………

Số CCCD / CMND: ……………………. do …………… .. cấp ngày ………… ..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………

Bên nhận tiền đặt cọc (Sau đây gọi tắt là Bên cạnh TẨY)

Ông nội:………………………………………

Sinh tại:…………

Số CCCD / CMND: ……………………. bởi vì…………. ngày ……………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………

Bà: …………………………

Sinh tại:…………………

Số CCCD / CMND: ……………………. do …………………… cấp ngày ………… ..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………

Các bên tự nguyện cùng nhau lập và ký kết Hợp đồng đặt cọc này để bảo đảm việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Đối tượng của Hợp đồng này là số tiền …………………… (Bằng chữ: ……………… đồng chẵn) mà Bên A đặt cọc cho Bên B để nhận chuyển nhượng thửa đất số …………, tờ bản đồ số …………………… .. tại địa chỉ ……………… theo Giấy chứng nhận khu đất Quyền sử dụng …………… số… ..; số vào giấy chứng nhận cấp sổ số ………… ..do …………………… ..cấp ngày ……………… mang tên …………

Thông tin cụ thể như sau:

– Diện tích đất nhận chuyển nhượng: …… .. m2 (Bằng chữ: ………… mét vuông)

– Thửa đất: …………… .. – Tờ bản đồ: …………

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………

– Mục đích sử dụng: ………… .m2

– Ngày hết hạn:………………

– Nguồn gốc sử dụng: ……………………

Điều 2: Thời hạn đặt cọc và giá chuyển nhượng

2.1. Kỳ hạn gửi tiền

Thời hạn đặt cọc là: …………… .. kể từ ngày …………………… hai bên đến cơ quan công chứng để lập và công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

2.2. Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng thửa đất trên do hai bên thỏa thuận là: ………… .. (Bằng chữ: …………………… .năm đồng).

Giá chuyển nhượng này là cố định trong mọi trường hợp (sẽ được thỏa thuận tăng giảm nếu được bên kia đồng ý).

Điều 3: Mức phạt

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể:

– Nếu bên A từ chối ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì tiền đặt cọc sẽ bị thu hồi.

– Nếu bên B không chịu ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì sẽ trả lại tiền cọc cho bên A và phạt cọc với số tiền tương ứng.

Điều 4: Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích của nhau; trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Cam kết của các bên

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết sau:

5.1. Bên A cam kết

– Thông tin cá nhân nêu trong Hợp đồng này là đúng sự thật.

– Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

– Đã tìm hiểu nguồn gốc của bất động sản chuyển nhượng nêu trên.

– Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

5.2. Bên B cam kết

– Thông tin về nhân thân và quyền sử dụng đất ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.

– Quyền sử dụng đất mà Bên B đã nhận đặt cọc để chuyển nhượng cho Bên A thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên B và không phải là tài sản đảm bảo cho khoản vay của Bên B tại Ngân hàng.

– Tính đến thời điểm giao kết hợp đồng này, bên B cam kết lô đất trên đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, không có tranh chấp, không nằm trong quy hoạch, chưa nhận đặt cọc hoặc hứa bán cho. bất cứ ai. đối với bất kỳ ai, không được kê biên để bảo đảm thi hành án.

– Bên B cam kết kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực sẽ không mang tài sản nêu trên tham gia giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào.

– Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

– Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Điều 6: Quy định chung

Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết.

Việc nộp tiền và bàn giao giấy tờ, thửa đất phải được lập thành văn bản, có xác nhận của người làm chứng và có chữ ký của hai bên.

– Các bên đã đọc nguyên văn Hợp đồng này, hiểu đầy đủ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hợp đồng này gồm …. tờ, ……

Các bên ký tên dưới đây để chứng thực và cùng nhau thi hành.

ĐẶT CHỖ BÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NHÂN CHỨNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Đặt cọc mua đất có phải công chứng không?

Theo quy định của pháp luật, giấy đặt cọc mua bán đất có giá trị pháp lý ngay khi các bên ký vào giấy, giấy đặt cọc mua bán đất dù viết dưới hình thức đánh máy hay viết tay đều có hiệu lực pháp luật. . Do đó, việc đặt cọc mua đất không bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên, đối với các giao dịch mua bán đất lớn hoặc tại các doanh nghiệp lớn thì việc đặt cọc mua đất phải được công chứng để phòng tránh rủi ro, tranh chấp nếu có. Bởi khi có tranh chấp, việc đặt cọc mua bán đất chưa công chứng thì phải xác minh tính xác thực của giấy tờ và chữ ký của các bên.

Trên đây Hatienvenicevillas.vn đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về đặt cọc mua đất năm 2022 Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy vào tình hình thực tế, còn những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt so với nội dung đã giới thiệu ở trên.

Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự trong chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn:

 • Làm thế nào để ngăn căn nhà mua trước hôn nhân trở thành tài sản chung vào năm 2022?
 • Vị trí, vai trò của đảng viên trong giai đoạn hiện nay
 • Đi quá tốc độ dưới 5km / h vào năm 2022 bị phạt bao nhiêu?

Xem chi tiết bài viết

Giấy đặt cọc mua đất 2022

#Giấy #đặt #cọc #mua #đất

Giấy đặt cọc mua đất 2022Giấy đặt cọc mua đất là gì? (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Giấy đặt cọc mua đất là gì? Trong giao dịch mua bán đất đai, thông thường người mua phải đặt cọc một khoản tiền trước và việc đặt cọc đó được ghi nhận trong giấy đặt cọc mua đất, hay còn gọi hợp đồng đặt cọc. Mời bạn đọc tìm hiểu chi tiết về vấn đề này trong bài viết sau đây của Hatienvenicevillas.vn.Tìm hiểu giấy đặt cọc mua đất1. Giấy đặt cọc mua đất là gì?2. Mẫu giấy đặt cọc mua đất3. Mẫu biên nhận đặt cọc mua đất4. Giấy đặt cọc mua đất viết tay5. Giấy đặt cọc mua đất có phải công chứng?1. Giấy đặt cọc mua đất là gì?Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Giấy đặt cọc mua đất là văn bản ghi chép lại sự thỏa thuận về các khoản đặt cọc giữa hai bên đặt cọc và bên nhận đặt cọc hay là giữa bên bán và bên mua trong quá trình giao dịch mua bán nhà đất. Thông qua tờ giấy này thì bên mua sẽ giao một khoản tiền đặt cọc cho bên bán và có sự thống nhất của cả hai bên về khoản tiền đó trong thời gian cụ thể. Việc viết giấy đặt cọc thực chất là đảm bảo cho sự giao kết, thống nhất những điều đã trao đổi về mua bán nhà đất.Những mẫu giấy đặt cọc mua đất hay hợp đồng mua đất là loại giấy tờ thường được sử dụng để đảm bảo mảnh đất đó sẽ không bị bán cho ai khác.2. Mẫu giấy đặt cọc mua đấtCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——–***——–HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC(V/v Mua bán nhà, đất)Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại …………………………Tại…, chúng tôi gồm có:I. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):Ông (Bà): ……………………………………………Sinh ngày: ………………CCCD/CMND số: ……… cấp ngày ……… tại……Hộ khẩu thường trú: …………………………………II. Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):Họ và tên chủ hộ:………………………………………Sinh ngày: …………CCCD/CMND số: ……………… cấp ngày ……… tại………Hộ khẩu thường trú: ……………………………………Các thành viên của hộ gia đình bên bán (bên B):Ông (Bà): ……………………………Sinh ngày: ………………CCCD/CMND số: …………… cấp ngày ………… tại…………Hộ khẩu thường trú: ………………………………………Ông (Bà): ………………………………Sinh ngày: …………………CCCD/CMND số: ……… cấp ngày …………tại…………Hộ khẩu thường trú: ………………………………………..III. Cùng người làm chứng:1.Ông(Bà): ………………………………Sinh ngày: …………………CCCD/CMND số: ………… cấp ngày ………………tại…………Hộ khẩu thường trú: …………………………………………2.Ông(Bà): ………………………………Sinh ngày: …………………CCCD/CMND số: ………… cấp ngày ………………tại……Hộ khẩu thường trú: …………………………………………IV. Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌCBên A đặt cọc cho bên B bằng tiền mặt với số tiền là:………………Bằng chữ:…………………………………………………………………ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌCThời hạn đặt cọc là: …………, kể từ ngày … tháng …. năm …ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC1. Bằng việc đặt cọc này Bên A cam kết mua đất của bên B tại …………………………………….Bên B nhận tiền đặt cọc và cam kết sẽ bán đất thuộc sở hữu hợp pháp và không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến mảnh đất mà bên B giao bán cho bên A tại: ………… với diện tích là ……… m2 giá bán là ……2. Trong thời gian đặt cọc, bên B cam kết sẽ làm các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên A, bên A cam kết sẽ trả: ……………………………………………….khi hai bên ký hợp đồng mua bán đất tại phòng công chứng Nhà Nước, ……………………….sẽ được bên A thanh toán nốt khi bên B giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên B cam kết sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 7 ngày kể từ ngày bên A và bên B ký hợp đồng mua bán tại phòng công chứng Nhà Nước. Bên B có nghĩa vụ nộp các khoản thuế phát sinh trong quá trình giao dịch theo đúng quy định của pháp luật (đối với thuế đất, thuế chuyển nhượng bên B sẽ là người thanh toán mà bên A không phải trả bất cứ khoản phí nào).ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:a) Giao số tiền đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận ngay khi ký hợp đồng đặt cọc;b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất số tiền đặt cọc;2. Bên A có các quyền sau đây:a) Nhận lại số tiền đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc đạt được);b) Nhận lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc không đạt được);ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:a) Trả lại số tiền đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc đạt được);b) Trả lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc cho Bên A trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được);c) Bên B có nghĩa vụ dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng khi giao đất để trả lại mặt bằng đất thổ cư cho bên A.2. Bên B có các quyền sau đây:Sở hữu số tiền đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc không đạt được).ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPTrong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; nếu mảnh đất trên thuộc diện quy hoạch không giao dịch được thì bên B phải hoàn trả lại 100% số tiền mà bên A đã giao cho bên B. Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp sẽ được phán xử theo quy định của luật pháp của Việt Nam.ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊNBên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.3. Bên B đã nhận đủ số tiền đặt cọc nêu trong điều 1 từ bên AĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của người làm chứng.3. Hợp đồng có hiệu lực từ: …………………………………………Hợp đồng đặt cọc bao gồm 03 trang được chia làm bốn bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai bản….., ngày … tháng ..… năm …..Bên A(Ký, ghi rõ họ tên)Bên B(Ký, ghi rõ họ tên)Người làm chứng(Ký, ghi rõ họ tên)Người làm chứng(Ký, ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Mẫu biên nhận đặt cọc mua đấtCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————-GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌCTên tôi là:………………………………………………CCCD/CMND số:…………………….Ngày cấp:………………………..Nơi cấp:……………Địa chỉ:……………………………………………………Có Bán choÔng (Bà):………………………………………………….CCCD/CMND số: …………………….Ngày cấp:………………………..Nơi cấp:……………Địa chỉ:……………………………………………………….Tài sản bán là:……………………………………………..Số lượng:………………………..(Bằng chữ:………………………………….)Giá bán:…………………………(Bằng chữ:…………………………………..)Tổng giá trị thanh toán: ……………………………………(Bằng chữ:………………………………..)Ông (Bà):……………………….đã đặt cọc:……………………..(Bằng chữ:……………….)cho Ông (Bà):……………..để mua………………..Ông (Bà):………….có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà) …………..số tài sản nêu trên chậm nhất vào ngày…………….Ông (Bà)………có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:………..(Bằng chữ:…………) cho Ông (Bà)…….. chậm nhất vào……………………………..Trong trường hợp Ông (Bà)……………không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)……………….số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.Trong trường hợp Ông (Bà)………………….. không mua tài sản trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại theo đúng thời gian quy định sẽ bị mất số tiền đặt cọc.Bên bán đảm bảo số tài sản trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ…………………………………..thuộc về người mua.Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.Địa danh, ngày……………tháng………………năm………………..BÊN MUANGUYỄN VĂN ABÊN BÁNNGUYỄN VĂN B(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Giấy đặt cọc mua đất viết tayDù giấy đặt cọc mua đất được soạn thảo dưới hình thức đánh máy hay viết tay, vẫn phải đảm bảo đầy đủ các nội dung trong hợp đồng đặt cọc như sau:Thông tin của bên đặt cọc, bên nhận đặt cọcTài sản đặt cọcMục đích đặt cọcThời hạn đặt cọcQuyền và nghĩa vụ của hai bênTrách nhiệm khi vi phạm hợp đồng đặt cọcPhương thức giải quyết tranh chấpChữ ký của hai bên.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC(V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất) Hôm nay, ngày….. tháng….. năm……, tại……………………. chúng tôi gồm: Bên đặt cọc (Sau đây gọi tắt là Bên A)Ông:………………………………………………Sinh năm:…………………CCCD/CMND số:…………………do…………….. cấp ngày…………..Hộ khẩu thường trú tại:……………………………Bà:……………………………………………………Sinh năm:……………………CCCD/CMND số:…………………. do…………….. cấp ngày…………..Hộ khẩu thường trú tại:………………………………Bên nhận đặt cọc (Sau đây gọi tắt là Bên B)Ông:………………………………………Sinh năm:…………CCCD/CMND số:………………. do……………. cấp ngày……………Hộ khẩu thường trú tại:…………………………………Bà:…………………………Sinh năm:…………………CCCD/CMND số:………………. do……………… cấp ngày…………..Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………Các bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng đặt cọc này để bảo đảm thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:Điều 1: Đối tượng hợp đồngĐối tượng của Hợp đồng này là số tiền…………………đồng (Bằng chữ:………………đồng chẵn) mà bên A đặt cọc cho bên B để được nhận chuyển nhượng thửa đất số…………, tờ bản đồ số………………..tại địa chỉ………………theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất……………số…..; số vào sổ cấp GCN số………..do……………………..cấp ngày ……………… mang tên…………Thông tin cụ thể như sau:– Diện tích đất chuyển nhượng:…….. m2 (Bằng chữ:………… mét vuông)– Thửa đất:…………….. – Tờ bản đồ:…………– Địa chỉ thửa đất:……………………………………– Mục đích sử dụng:………….m2– Thời hạn sử dụng:………………– Nguồn gốc sử dụng:………………………………Điều 2: Thời hạn đặt cọc và giá chuyển nhượng2.1. Thời hạn đặt cọcThời hạn đặt cọc là:…………….. kể từ ngày………………, hai bên sẽ tới tổ chức công chứng để lập và công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.2.2. Giá chuyển nhượngGiá chuyển nhượng thửa đất nêu trên được hai bên thỏa thuận là:…………..(Bằng chữ: …………………….đồng chẵn).Giá chuyển nhượng này cố định trong mọi trường hợp (sẽ thỏa thuận tăng hoặc giảm nếu được bên còn lại đồng ý).Điều 3: Mức phạt cọcTheo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, cụ thể :– Nếu Bên A từ chối giao kết và thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì mất số tiền đặt cọc.– Nếu Bên B từ chối giao kết và thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì trả lại cho Bên A số tiền đặt cọc và chịu phạt cọc với số tiền tương ứng.Điều 4: Phương thức giải quyết tranh chấpTrong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp thì các bên cùng nhau thương lượng, hòa giải giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.Điều 5: Cam đoan của các bênBên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau:5.1. Bên A cam đoan– Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.– Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc.– Đã tìm hiểu rõ nguồn gốc nhà đất nhận chuyển nhượng nêu trên.– Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.5.2. Bên B cam đoan– Những thông tin về nhân thân, về quyền sử dụng đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.– Quyền sử dụng đất mà Bên B đã nhận tiền đặt cọc để chuyển nhượng cho Bên A thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên B và không là tài sản bảo đảm cho khoản vay của bên B tại Ngân hàng.– Tính đến thời điểm giao kết hợp đồng này Bên B cam đoan thửa đất nêu trên có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, không có tranh chấp, không nằm trong quy hoạch, chưa nhận tiền đặt cọc hay hứa bán cho bất kỳ ai, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.– Bên B cam đoan kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực sẽ không đưa tài sản nêu trên tham gia giao dịch nào dưới bất kỳ hình thức nào.– Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc.– Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.Điều 6: Điều khoản chung– Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết.– Việc thanh toán tiền, bàn giao giấy tờ, thửa đất phải được lập thành văn bản, có xác nhận của người làm chứng và chữ ký của hai bên.– Các bên đã đọc nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.Hợp đồng này gồm…..tờ,…….trang và được lập thành….…… bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ……… bản để thực hiện.Các bên ký dưới đây để làm chứng và cùng thực hiện.BÊN ĐẶT CỌC(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI LÀM CHỨNG(Ký, ghi rõ họ tên)BÊN NHẬN ĐẶT CỌC(Ký, ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})5. Giấy đặt cọc mua đất có phải công chứng?Theo quy định của pháp luật, giấy đặt cọc mua bán đất có giá trị pháp lý ngay khi các bên ký tên trong giấy tờ, giấy đặt cọc mua đất dù được soạn ở hình thức đánh máy hay viết tay đều có hiệu lực pháp lý. Do vậy, giấy đặt cọc mua đất không bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên, những giao dịch mua bán đất lớn hay tại các doanh nghiệp lớn, giấy đặt cọc mua đất được công chứng nhằm phòng trừ các rủi ro, tranh chấp nếu có. Bởi khi xảy ra tranh chấp, giấy đặt cọc mua đất chưa công chứng phải xác minh tính xác thực của giấy và chữ ký của các bên.Trên đây, Hatienvenicevillas.vn đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Giấy đặt cọc mua đất 2022 Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn:Làm sao để nhà mua trước hôn nhân không thành tài sản chung 2022?Vị trí, vai trò của người đảng viên trong giai đoạn hiện nayChạy xe quá tốc độ dưới 5km/h năm 2022 bị phạt bao nhiêu?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.