Linh Tinh

Điều kiện nâng lương của cán bộ công chức viên chức 2022

Tải xuống Bản in

Ngày 29/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021 / TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung. cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Sau đây là nội dung chi tiết quy định nâng bậc lương công chức năm 2022 mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi.

Quy định nâng lương công chức

  • Thời gian nâng bậc lương của công chức
  • Điều kiện nâng bậc lương của công chức
  • Điều kiện nâng lương trước thời hạn
  • Các trường hợp kéo dài thời hạn nâng lương

Hiện nay, các quy định về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định cụ thể tại Thông tư 08/2013 / TT-BNV và Thông tư 03/2021 / TT-BNV, cụ thể như sau:

Thời gian nâng bậc lương của công chức

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013 / TT-BNV, một trong những điều kiện để công chức được xét nâng bậc lương là có thời hạn giữ ngạch hoặc chức danh. Đặc biệt:

– Đối với chức danh chuyên viên cao cấp: Sau 05 năm được xét nâng bậc lương (nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng).

– Đối với các ngạch, chức danh yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên: Sau 03 năm được xét nâng bậc lương (nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng).

– Đối với các ngạch, chức danh có trình độ từ trung cấp trở xuống và nhân viên phục vụ: Sau 02 năm được xét nâng bậc lương (nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng).

Lưu ý: Thời gian nghỉ thai sản; Ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cộng dồn dưới 06 tháng vẫn được tính để xét nâng bậc lương. Thời gian nghỉ việc, bị đình chỉ công việc … không được tính.

Điều kiện nâng bậc lương của công chức

Ngoài quy định về thời gian giữ bậc lương, theo Khoản 2 Điều 2 của Thông tư 08/2013 / TT-BNVcán bộ, công chức, viên chức còn phải đáp ứng một số tiêu chuẩn khác mới được nâng bậc lương thường xuyên.

Đặc biệt:

Với cán bộ, công chức:

+ Được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại ở mức độ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

+ Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, cho thôi việc.

– Đối với cán bộ, công nhân viên:

+ Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

+ Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Lưu ý: Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không hoàn thành nhiệm vụ hàng năm được giao hoặc bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức, cách chức thì kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên. .

Điều kiện nâng lương trước thời hạn

I. Nâng bậc lương trước thời hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1. Đáp ứng 02 tiêu chí sau:

Đối với cán bộ, công chức

Đối với cán bộ công nhân viên

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, cho thôi việc.

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc.

2. Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản.

3. Bậc lương cuối cùng chưa được xếp ở các ngạch, chức danh và đến ngày 31 tháng 12 của năm được xét nâng bậc lương mà trước thời hạn được nâng bậc lương thường xuyên từ 12 tháng trở xuống.

Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tuyên bố nghỉ hưu

(1) Trong thời gian giữ ngạch có đủ 02 tiêu chuẩn:

Đối với cán bộ, công chức

Đối với cán bộ công nhân viên

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, cho thôi việc.

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc.

(2) Chưa xếp bậc lương cuối cùng của ngạch, chức danh, kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống được nâng bậc lương thường xuyên.

Các trường hợp kéo dài thời hạn nâng lương

“Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng, nếu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền về việc không hoàn thành nhiệm vụ hàng năm được giao hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức. khiển trách, cảnh cáo, cách chức, cách chức thì kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời điểm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013 / TT. -BNV như sau:

a) 12 tháng đối với các trường hợp sau:

– Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

– Cán bộ bị kỷ luật cách chức, cách chức;

– Cán bộ, công nhân viên bị kỷ luật cách chức.

b) Không quá 06 tháng đối với các trường hợp sau:

– Cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật cảnh cáo;

– Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo;

– Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm; Nếu trong thời gian giữ ngạch có 02 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được kéo dài thêm 06 tháng.

c) Kéo dài thời hạn 03 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách.

d) Trường hợp bị đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao và bị xử lý kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên bằng tổng thời gian kéo dài quy định tại điểm a. , b và c khoản này.

đ) Trường hợp mức chất lượng được đánh giá, xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị xử lý kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì được tính kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức kỷ luật tương ứng quy định tại Khoản 1 Điều này. bài viết này. quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

e) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là Đảng viên bị kỷ luật Đảng: nếu có quyết định kỷ luật hành chính thì được kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên bằng hình thức kỷ luật. kỷ cương hành chính; Trường hợp không có quyết định kỷ luật hành chính thì kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên bằng hình thức kỷ luật Đảng theo các hình thức kỷ luật hành chính quy định tại khoản này.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.

Xem chi tiết bài viết

Điều kiện nâng lương của cán bộ công chức viên chức 2022

#Điều #kiện #nâng #lương #của #cán #bộ #công #chức #viên #chức

Điều kiện nâng lương của cán bộ công chức viên chức 2022Tổng hợp các quy định về nâng lương cán bộ công chức Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ngày 29/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Sau đây là nội dung chi tiết quy định về nâng bậc lương của cán bộ công chức viên chức mới nhất 2022, mời các bạn cùng theo dõi.Quy định nâng lương của cán bộ công chứcThời gian nâng lương của viên chức, công chứcĐiều kiện nâng lương của cán bộ công chứcĐiều kiện nâng lương trước thời hạnCác trường hợp kéo dài thời hạn nâng lươngHiện nay các quy định về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn của cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV và Thông tư 03/2021/TT-BNV, cụ thể như sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thời gian nâng lương của viên chức, công chứcTheo khoản 1 Điều 2 của Thông tư 08/2013/TT-BNV, một trong những điều kiện để công chức được xét nâng bậc lương là phải giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh trong một thời gian nhất định. Cụ thể:- Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Sau 05 năm được xét nâng một bậc lương (nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng).- Đối với các ngạch và các chức danh yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên: Sau 03 năm được xét nâng một bậc lương (nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng).- Đối với các ngạch và các chức danh yêu cầu trình độ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành phục vụ: Sau 02 năm được xét nâng một bậc lương (nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng)Lưu ý: Thời gian nghỉ thai sản; ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cộng dồn dưới 06 tháng vẫn được tính vào thời gian xét nâng bậc lương. Thời gian nghỉ việc riêng, bị đình chỉ công tác… không được tính.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Điều kiện nâng lương của cán bộ công chứcNgoài yêu cầu về thời gian giữ bậc lương, theo khoản 2 Điều 2 của Thông tư 08/2013/TT-BNV, cán bộ, công chức, viên chức còn phải đáp ứng một số tiêu chuẩn khác mới được nâng bậc lương thường xuyên.Cụ thể:Với cán bộ, công chức:+ Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.+ Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.- Đối với viên chức và người lao động:+ Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;+ Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.Lưu ý: Trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên.Điều kiện nâng lương trước thời hạnI. Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ1. Đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau:Đối với cán bộ, công chứcĐối với viên chức và người lao động- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản3. Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu(1) Trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn:Đối với cán bộ, công chứcĐối với viên chức và người lao động- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.(2) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.Các trường hợp kéo dài thời hạn nâng lương“Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV như sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})a) Kéo dài 12 tháng đối với các trường hợp:- Cán bộ bị kỷ luật cách chức;- Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.b) Kéo dài 06 tháng đối với các trường hợp:- Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;- Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo;- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 tháng.c) Kéo dài 03 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách.d) Trường hợp vừa bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các điểm a, b và c khoản này.đ) Trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng quy định tại điểm a, b, c khoản này.e) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng: nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính; nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý ký luật hành chính quy định tại khoản này”.Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.