Tài liệu

Đề cương báo cáo đại hội Chi bộ/Đảng bộ mới nhất

Đề cương báo cáo đại hội chi bộ / chi bộ là biểu mẫu được lập ra để báo cáo công tác một năm hoặc 5 năm nhiệm kỳ của chi bộ, đảng bộ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung trong mẫu báo cáo đại hội chi bộ / đảng bộ cần trình bày những kết quả hoạt động đã đạt được và những mặt làm được. Từ những hoạt động đã làm được và chưa làm được, người làm báo cáo sẽ đưa ra phương hướng để tiếp tục hoạt động một cách tốt nhất trong năm tới và tiếp tục nhiệm kỳ đã đề ra và nhiệm kỳ mới.

Đề cương mẫu báo cáo đại hội chi bộ / chi bộ

  • Đề cương báo cáo đại hội chi bộ / Đảng bộ – Mẫu 1
  • Đề cương báo cáo đại hội chi bộ / Đảng bộ – Mẫu 2

Đề cương báo cáo đại hội chi bộ / Đảng bộ – Mẫu 1

– Tổng số quần chúng ưu tú được rèn luyện kết nạp đảng; số lượng tuyển sinh mới; Số đảng viên dự bị được chuyển chính thức.

4. Các chỉ tiêu về kiểm tra, giám sát

5. Các chỉ tiêu về công tác vận động quần chúng và lãnh đạo quần chúng.

– Xếp loại các tổ chức đoàn thể từ loại hoàn thành tốt trở lên:

– Xây dựng và thực hiện QCC ở cơ sở….

III. Nhiệm vụ và giải pháp chính

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị (nêu rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo (hoặc tham gia lãnh đạo) việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp).

2. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

3. Công tác tổ chức và cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

4 Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; thực hiện tốt công tác giám sát chuyên đề, kiểm tra tập trung.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng và sự lãnh đạo của các tổ chức quần chúng.

6. Kết luận báo cáo chính trị.

Các phụ lục số liệu được đính kèm vào báo cáo.

Xem chi tiết bài viết

Đề cương báo cáo đại hội Chi bộ/Đảng bộ mới nhất

#Đề #cương #báo #cáo #đại #hội #Chi #bộĐảng #bộ #mới #nhất


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.