Linh Tinh

Danh sách biểu mẫu đánh giá, phân loại, kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022

Tổng hợp các biểu mẫu đánh giá, phân loại, kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022

  • 1. Danh mục biểu mẫu đánh giá, phân loại, bình xét thi đua, khen thưởng Đảng viên 2022
  • 2. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Danh mục biểu mẫu đánh giá, phân loại, bình xét và thi đua, khen thưởng Đảng viên năm 2022 là văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tư pháp, các đơn vị khác có thể lấy làm căn cứ để thực hiện cho đơn vị mình. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về các mẫu quy trình đánh giá, phân loại, kiểm điểm Đảng viên trong bài viết của Hatienvenicevillas.vn.

  • Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2020 của cán bộ quản lý, lãnh đạo
  • Mẫu quyết định xóa tên Đảng viên
  • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú

1. Danh mục biểu mẫu đánh giá, phân loại, bình xét thi đua, khen thưởng Đảng viên 2022

STT Mẫu số Tên biểu mẫu
Đầu tiên Mẫu 01-HD Bản kiểm điểm đảng viên
2 Mẫu 02-HD Đơn xin ý kiến ​​của chi nhánh văn phòng nơi cư trú
3 Mẫu 03-HD Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2017 (đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở)
4 Mẫu 04-HD Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2017 (Đối với chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp)
5 Mẫu 06-HD Danh sách các đề xuất khen thưởng
6 Mẫu 07-HD Báo cáo thành tích tập thể (Dùng để tổ chức đảng đề nghị khen thưởng)
7 Mẫu 08-HD Báo cáo thành tích cá nhân (Đối với đảng viên được đề nghị khen thưởng)
số 8 Mẫu bổ sung lý lịch Đảng viên năm 2020
9 Biểu số 1-TCTW Báo cáo tình hình tăng, giảm đảng viên năm 2020
mười Biểu số 2-TCTW Báo cáo kết nạp đảng viên mới năm 2020
11 Biểu số 8-TCTW Báo cáo khen thưởng đảng viên
thứ mười hai Biểu số 9-TCTW Báo cáo đảng viên bị kỷ luật và đảng viên ra khỏi đảng

2. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên cuối năm là quy trình hàng năm trong công tác Đảng áp dụng cho tất cả các Đảng viên trong toàn Đảng bộ (trừ Đảng viên miễn công tác và sinh hoạt, Đảng viên đã bị đình chỉ công tác. từ khi sinh ra, v.v.). sinh hoạt đảng). Đối với những đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt, Đảng ủy vẫn tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng.

Việc đánh giá, phân loại Đảng viên căn cứ vào khung tiêu chuẩn đánh giá, cụ thể như sau:

– Về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức và kỷ luật; phong cách làm việc và cách cư xử

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, gắn bó mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm, đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm và nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và giữ mối liên hệ thường xuyên với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú; Đảng viên có trách nhiệm nêu gương.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ và có nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Kết quả đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (nếu có).

– Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

+ Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể).

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân …

+ Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín dụng định kỳ (nếu có).

– Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm

– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận, chỉ ra trong các kỳ kiểm điểm trước.

– Xem xét kết quả theo đề nghị của cấp có thẩm quyền (nếu có)

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại chuyên mục Thủ tục hành chính của chuyên mục Biểu mẫu.

Xem chi tiết bài viết

Danh sách biểu mẫu đánh giá, phân loại, kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022

#Danh #sách #biểu #mẫu #đánh #giá #phân #loại #kiểm #điểm #Đảng #viên #cuối #năm

Danh sách biểu mẫu đánh giá, phân loại, kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022Biểu mẫu đánh giá phân loại Đảng viên và tổ chức Đảng (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tổng hợp biểu mẫu đánh giá, phân loại, kiểm điểm Đảng viên cuối năm 20221. Danh sách biểu mẫu đánh giá, phân loại, kiểm điểm và thi đua khen thưởng Đảng viên 20222. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối nămDanh sách biểu mẫu đánh giá, phân loại, kiểm điểm và thi đua khen thưởng Đảng viên 2022 là hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tư pháp, các đơn vị khác có thể sử dụng là cơ sở để thực hiện đối với đơn vị mình. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết và tải về các biểu mẫu trong quy trình đánh giá, phân loại, kiểm điểm Đảng viên trong bài viết của Hatienvenicevillas.vn nhé.Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2020 của cán bộ quản lý, lãnh đạoMẫu quyết định xóa tên Đảng viênMẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Danh sách biểu mẫu đánh giá, phân loại, kiểm điểm và thi đua khen thưởng Đảng viên 2022STTMẫu sốTên biểu mẫu1Mẫu 01-HDBản kiểm điểm Đảng viên2Mẫu 02-HDPhiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú3Mẫu 03-HDBáo cáo kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2017 (đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở)4Mẫu 04-HDBáo cáo kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2017 (Đối với các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp)5Mẫu 06-HDDanh sách đề nghị khen thưởng6Mẫu 07-HD Báo cáo thành tích tập thể (Dùng cho các tổ chức đảng đề nghị khen thưởng)7Mẫu 08-HD Báo cáo thành tích cá nhân (Dùng cho đảng viên được đề nghị khen thưởng)8Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên năm 20209Biểu số 1-TCTWBáo cáo tăng giảm đảng viên năm 202010Biểu số 2-TCTWBáo cáo đảng viên kết nạp mới năm 202011Biểu số 8-TCTWBáo cáo khen thưởng đảng viên12Biểu số 9-TCTWBáo cáo đảng viên bị xử lý kỷ luật và đảng viên ra khỏi đảng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối nămĐánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên cuối năm là một quy trình thường niên trong công tác Đảng áp dụng cho đối tượng là Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.Việc đánh giá, xếp loại Đảng viên dựa trên khung tiêu chí đánh giá, cụ thể như sau:- Về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.+ Kết quả đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (nếu có).- Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:+ Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân…+ Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có)Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.