Giáo Dục

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 10 năm 2022 – 2023

Đề khảo sát đầu năm môn Sinh lớp 10 năm 2022 – 2023 Gồm 2 đề kiểm tra chất lượng đầu năm có đáp án chi tiết kèm theo.

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Sinh học 10 năm 2022 nhằm khảo sát chất lượng đầu năm nhằm phân loại học sinh. Qua đợt khảo sát chất lượng đầu năm học sinh sẽ xác định rõ năng lực, thái độ học tập của bản thân, từ đó nắm bắt chính xác tình hình học tập hiện tại để xác định mục tiêu phù hợp cho năm học mới. . Vậy đây là 2 đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 10 năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi và tải về tại đây.

Bộ đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Sinh học 10 năm 2022

  • Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Sinh học – Đề số 1
    • Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học 10
    • Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học 10
  • Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Sinh học 10 – Đề số 2
    • Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học 10
    • Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học 10

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Sinh học – Đề số 1

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học 10

Trung học phổ thông……….

Lớp:………….

CÂU HỎI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRONG NĂM

Sinh học lớp 10

Năm học 2022-2023

(Thời gian làm bài… phút)

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Chọn câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau:

Câu hỏi 1: Thứ tự nào sau đây là đúng của các đơn vị phân loại từ thấp đến cao:

một. Giới – lớp – ngành – bậc – họ – chi – loài.

b. Loài – chi – họ – bậc – lớp – ngành – giới.

c. Loài – bậc – họ – chi – lớp – ngành – giới.

d. Loài – bậc – chi – họ – lớp – ngành – giới.

Câu 2: Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng vẫn có những đặc điểm chung vì:

một. Chúng sống trong những môi trường tương tự nhau.

b. Chúng đều được tạo thành từ các tế bào.

c. Họ đều có chung một tổ tiên.

d. Tất cả những điều trên.

Câu 3: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống là những hệ thống mở vì:

một. Có khả năng nhân giống để duy trì bầu giống.

b. Có khả năng thích nghi với môi trường.

c. Thường xuyên trao đổi với môi trường.

d. Đang phát triển và không ngừng phát triển.

Câu hỏi 4: Mô là gì?

một. Một tập hợp các ô tương tự hoạt động cùng nhau để thực hiện các chức năng nhất định.

b. Một tập hợp các bào quan giống nhau hoạt động cùng nhau để thực hiện một số chức năng nhất định.

c. Một tập hợp các cơ quan tương tự hoạt động cùng nhau để thực hiện các chức năng nhất định.

d. Một tập hợp các hệ thống cơ quan làm việc cùng nhau để thực hiện các chức năng nhất định.

Câu hỏi 5: Các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống:

một. Sinh vật, tế bào, quần thể, quần xã, hệ sinh thái – sinh quyển.

b. Tế bào, sinh vật, quần thể, quần xã, hệ sinh thái – sinh quyển.

c. Tế bào, mô, sinh vật, quần thể, quần xã, hệ sinh thái – sinh quyển.

d. Mô, sinh vật, quần thể, quần xã, hệ sinh thái – sinh quyển.

Câu hỏi 6: Đơn vị tổ chức cơ bản mà mọi tổ chức sống nên có là gì?

một. Tế bào

b. Mô và bào quan

c. Thân hình

d. Phân tử

II – PHẦN BÀI TẬP (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Tính chất cơ bản nào phân biệt cơ thể sống với chất vô cơ?

Câu 2 (4 điểm): Nêu đặc điểm của các cấp độ tổ chức thế giới sống?

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học 10

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Đầu tiên23456
bccmộtbmột

II – PHẦN BÀI TẬP (7 điểm)

Câu hỏi 1: Cơ thể sống có các đặc điểm sau:

– chuyển hóa vật chất và năng lượng

– sự phát triển

– sinh sản

– chạm

– thích nghi với môi trường

– thế giới sống có tổ chức cao.

Câu 2: Nêu đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.

– Tổ chức phân cấp

– Hệ thống mở

– Tự điều chỉnh

– Thế giới sống không ngừng phát triển.

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Sinh học 10 – Đề số 2

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM)

Câu hỏi 1: Cấp tổ chức sống nào được coi là đơn vị cấu tạo cơ bản của thế giới sống?

A. Các bào quan.

B. Tế bào.

C. Mô.

D. Cơ quan.

Câu 2: Cấp tổ chức sống nào được coi là lớn nhất của thế giới sống?

A. Quần xã sinh vật

B. Dân số.

C. Các bào quan.

D. Sinh quyển.

Câu hỏi 3: Các cấp tổ chức sống có bao nhiêu đặc điểm chung?

A. 2 đặc điểm chung.

B. 3 đặc điểm chung.

C. 4 đặc điểm chung.

D. 5 đặc điểm chung.

Câu 4: “Tổ chức sinh hoạt cấp trên có … … … tổ chức sinh hoạt cấp dưới không có.”

A. tính năng nổi bật

B. đặc điểm nổi bật

C. đặc điểm nổi bật

D. đặc điểm nổi bật

Câu hỏi 5: Giới sinh vật nào trong số các giới sinh vật đều là sinh vật nhân sơ?

A. Giới động vật.

B. Vương quốc của nấm.

C. Nguồn gốc giới tính.

D. Động vật nguyên sinh.

Câu 6: Sắp xếp các đơn vị phân loại của thế giới sinh vật theo thứ tự tăng dần:

A. Loài – bậc – chi – họ – lớp – ngành – giới.

B. Loài – chi – họ – bậc – lớp – ngành – giới.

C. Loài – chi – lớp – ngành – họ – bậc – giới.

D. Loài – giới – chi – họ – bậc – lớp – ngành.

II. TỪ CHỐI: (7 ĐIỂM)

Câu hỏi 1: Trình bày khái niệm giới tính? (3 điểm)

Câu 2: Cho biết: sự giống và khác nhau giữa vật sống và vật không sống? (4 điểm)

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học 10

I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu hỏi 1: b

Câu 2: d

Câu 3: b

Câu hỏi 4: d

Câu hỏi 5: c

Câu hỏi 6: b

II. TỪ CHỐI (7 ĐIỂM)

Câu hỏi 1: Giới trong sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các nhánh của sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.

Câu 2: Cả vật sống và vật không sống đều trao đổi với môi trường. Nhưng sinh vật trao đổi với môi trường để tồn tại (sống, phát triển, sinh sản), còn vật không sống trao đổi với môi trường để tiêu diệt.

Xem chi tiết bài viết

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 10 năm 2022 – 2023

#Bộ #đề #thi #khảo #sát #chất #lượng #đầu #năm #môn #Sinh #học #lớp #năm


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.