Linh Tinh

Biên bản xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ

Tải xuống Bản in

Biên bản xử lý thu phí sử dụng đường bộ sai quy định

Biên bản xử lý việc thu phí sử dụng đường bộ sai quy định là Phụ lục mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư 133/2014 / TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng. bằng đường bộ bằng phương tiện.

PHỤ LỤC SỐ. 16

TÊN ĐẠI LÝ SIÊU TỐC
TÊN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ CHÚNG TÔI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: ……………..

BÁO CÁO

Xử lý việc thu phí sử dụng đường bộ sai quy định

Vào hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

Tại cơ quan đăng ký xe cơ giới. …… địa chỉ: …………. điện thoại: ……………

Chúng tôi gồm có:

I. Đại diện cơ quan đăng ký xe cơ giới

1. Ông: ……………………………………………………., Chức vụ: Nhân viên;

2. Ông: ……………………., Chức vụ: Tổ trưởng.

II. Đại diện cho chủ phương tiện có biển số: ……………………

Ông: …………………… là chủ phương tiện / lái xe. Số điện thoại: ………………………. Số Chứng minh nhân dân (hoặc Giấy phép lái xe): ……………………; Nơi cấp: ……………………, ngày cấp …………. / …………. / 20…

Cùng lập Biên bản này để xác định số tiền phải thu thêm (hoặc được hoàn trả) với các lý do sau: …………………………………………………………………… ….

…………………… .. …………………… ..

Số tiền thu thêm (hoặc trả lại) là: …………………… ..

Chữ: ………………………………………………………….………..……………

Biên bản được lập thành hai bản có giá trị như nhau, một bản giao cho chủ phương tiện, một bản lưu tại cơ quan đăng kiểm thu phí.

NGƯỜI SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÂN VIÊN ĐƠN VỊ
ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC ĐẦU ĐƠN VỊ
ĐĂNG KÝ
(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Xem chi tiết bài viết

Biên bản xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ

#Biên #bản #xử #lý #việc #thu #sai #mức #phí #sử #dụng #đường #bộ

Biên bản xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộMẫu biên bản xử lý thu sai phí đường bộ Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Biên bản xử lý thu sai phí sử dụng đường bộBiên bản xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ là biểu mẫu phụ lục số 16 được ban hành kèm theo Thông tư 133/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.PHỤ LỤC SỐ 16TÊN CQ CẤP TRÊNTÊN ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: ……………..BIÊN BẢNXử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộVào hồi …. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm 20….Tại cơ quan đăng kiểm xe cơ giới .…… địa chỉ: …………. điện thoại: ……………Chúng tôi gồm:I. Đại diện cho cơ quan đăng kiểm xe cơ giới1. Ông: ………………………………………., Chức vụ: Nhân viên;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Ông: ………………………………………., Chức vụ: Lãnh đạo.II. Đại diện cho chủ phương tiện có biển số phương tiện: ………………………Ông: …………………………… là chủ phương tiện/lái xe. Số điện thoại: ………………………. Số chứng minh nhân dân (hoặc Giấy phép lái xe): ……………………………; nơi cấp: ……………………………, ngày cấp …………./ ………./20…Cùng nhau lập Biên bản này để xác định số phí thải thu bổ sung (hoặc phải hoàn trả) bởi nguyên nhân: …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………Số tiền thu bổ sung (hoặc trả lại) là: ……………………………………..……………Bằng chữ: ………………………………………………………….………..……………Biên bản được lập thành hai bản có giá trị như nhau, 01 bản giao cho chủ phương tiện, 01 bản lưu tại cơ quan đăng kiểm thu phí.CHỦ PHƯƠNG TIỆN(Ký và ghi rõ họ tên)NHÂN VIÊN ĐƠN VỊĐĂNG KIỂM(Ký và ghi rõ họ tên)THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊĐĂNG KIỂM(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.