Linh Tinh

Biên bản hủy hóa đơn điện tử

Tải xuống Bản in

Biên bản hủy hóa đơn điện tử dùng để ghi lại lỗi hóa đơn dẫn đến hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế đối với hóa đơn viết sai phải hủy. Vui lòng xem mẫu đơn đăng ký mới nhất tại đây.

Biên bản hủy hóa đơn mẫu

  • 1. Các trường hợp hủy hóa đơn
  • 2. Biên bản hủy hóa đơn điện tử
  • 3. Biên bản hủy hóa đơn điện tử thực tế

Đầu tiên. Các trường hợp hủy hóa đơn

Về việc sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra như sai sót về số lượng hàng hóa, đơn giá, thuế suất thuế xuất khẩu…

Trường hợp 1: Phát hiện sai hóa đơn điện tử khi chưa gửi cho người mua

+ Người bán thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập khi có sai sót.

+ Lập mới hóa đơn điện tử, ký điện tử, ký điện tử, gửi cơ quan thuế cấp mã số hóa đơn và gửi cho người mua.

Trường hợp 2: Nếu hóa đơn điện tử bị phát hiện viết sai sau khi đã gửi cho người mua

+ Người bán và người mua thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót hoặc thông báo về Hóa đơn điện tử sai.

+ Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để hủy hóa đơn đã viết sai.

+ Người bán lập hóa đơn mới, ký điện tử, ký điện tử gửi cơ quan thuế cấp mã số hóa đơn mới và gửi cho người mua.

2. Biên bản hủy hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

— oOo —

HỒ SƠ HÓA ĐƠN HỦY BỎ

Không …. / BBTHHDRED

– Căn cứ Nghị định 51/2010 / NĐCP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014 / TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010 / NĐ-CP và Nghị định 04/2014 / NĐ-CP về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày… /… / 201. chúng tôi gồm có:

NGƯỜI MUA: CÔNG TY….

Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . ………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện: …………………… .. Chức vụ: ………….

NGƯỜI BÁN: CÔNG TY……………………………………….. . …………………….

Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . ………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện: …………………… .. Chức vụ: ………….

Chúng tôi tiến hành sao y đề nghị hủy hóa đơn GTGT như sau:

1. Hóa đơn đã hủy số: ………… .. do …………………… .. cấp ngày ………… ..

2. Hàng hóa ghi trên hóa đơn bao gồm:

STT

Tên hàng hóa hoặc dịch vụ

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

thành tiền

Tổng cộng ………………

VAT …………… …

Tổng cộng ………………

(Chữ:…………………………………………………)

3. Lý do hủy hóa đơn: ………… (vd: Do nhập sai số lượng)

Vì vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở hủy hóa đơn lập sai và cam kết

không sử dụng hóa đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên thống nhất lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị

pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc khôi phục và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

3. Biên bản hủy hóa đơn điện tử thực tế

Vui lòng tham khảo các biểu mẫu khác trong phần Biểu mẫu.

Xem chi tiết bài viết

Biên bản hủy hóa đơn điện tử

#Biên #bản #hủy #hóa #đơn #điện #tử

Biên bản hủy hóa đơn điện tửMẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Biên bản hủy hóa đơn điện tử dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn mới nhất tại đây.Mẫu biên bản hủy hóa đơn1. Các trường hợp hủy hóa đơn2. Biên bản hủy hóa đơn điện tử3. Biên bản hủy hóa đơn điện tử thực tế1. Các trường hợp hủy hóa đơnVề vấn đề sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần hạn chế mức thấp nhất những sai sót có thể xảy ra như các lỗi sai về số lượng hàng hóa, đơn giá, mức thuế xuất…Trường hợp 1: phát hiện hóa đơn điện tử sai khi chưa gửi cho người mua+ Người bán thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 phụ lục ban hành kèm theo nghị định về hủy hóa đơn điện tử đã lập khi có sai sót.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+ Lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử , gửi cho cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn và gửi cho người mua hàng.Trường hợp 2: Nếu phát hiện hóa đơn điện tử viết sai sau khi đã gửi cho người mua+ Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về Hóa đơn điện tử bị viết sai+ Người bán thông báo với cơ quan thuế theo mẫu 04 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để hủy hóa đơn viết sai.+ Người bán lập hóa đơn mới, ký số, ký điện tử và gửi cho cơ quan thuế cấp mã hóa đơn mới và gửi cho người mua.2. Biên bản hủy hóa đơn điện tửCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—oOo—BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠNSố …./BBTHHĐ- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.Hôm nay, ngày … /…/201. chúng tôi gồm có:BÊN MUA: CÔNG TY….Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….Mã số thuế: ……………………………………………………………….Người đại diện:……………………………….. Chức vụ: …………….BÊN BÁN: CÔNG TY………………………………………………………………..Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….Mã số thuế: ……………………………………………………………….Người đại diện:……………………………….. Chức vụ: …………….Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:1. Hoá đơn bị huỷ số: ………… do ……………………..… phát hành ngày ………..2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiềnTổng cộng ………………Thuế GTGT ………………Tổng số ………………(Bằng chữ:…………………………………………………) 3. Lý do huỷ hoá đơn: ………….. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kếtkhông sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trịpháp lý như nhau.Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.ĐẠI DIỆN BÊN MUAĐẠI DIỆN BÊN BÁN(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Biên bản hủy hóa đơn điện tử thực tếMời các bạn tham khảo các mẫu đơn khác trong mục Biểu mẫu.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.