Linh Tinh

Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

Tải xuống Bản in

Biên bản họp xét xử lý kỷ luật bao gồm các thông tin về đối tượng tiến hành kỷ luật, người chủ trì, thành phần dự họp, thư ký ghi chép, …. Một khi người lao động trong công ty, doanh nghiệp có lỗi cần được kiểm điểm công khai. và kỷ luật. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo nó.

  • Mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động
  • Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ dụng cụ
  • Mẫu biên bản cuộc họp

Biên bản họp tổng kết rút kinh nghiệm

  • 1. Mẫu biên bản họp xét kỷ luật
  • 2. Biên bản họp chi bộ xét kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3.

1. Mẫu biên bản họp xét kỷ luật


Nội dung mẫu biên bản họp xét kỷ luật

Biên bản họp xét kỷ luật được trình bày chi tiết dưới đây, mời bạn đọc nghiên cứu, tham khảo, vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế tại nơi làm việc của mình.

BIÊN BẢN HỌP
XÉT NGHIỆM XỬ LÝ KỶ LUẬT

Tên bộ phận: ……………………………………….. ………………………….. …………..

Tiến hành họp kiểm điểm và kiến ​​nghị hình thức kỷ luật.

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

Thời gian họp: …………….. giờ …………….. ngày ……….. ……….có thể……………… …..

Chủ tọa cuộc họp: ……………………………………… ………………………………………. ……………………………

Người tham dự: …………………………………………… … ………………………….. ……….

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

Đại hội đã thống nhất bầu thư ký ghi biên bản là Ông / Bà: ……………………………. ……………………………. ………….

Nội dung cuộc họp bao gồm:

1- Người chủ trì cuộc họp đọc biên bản sự việc và tóm tắt nội dung sự việc.

2- Người vi phạm tự đọc biên bản tự kiểm tra của cá nhân.

3 – Đóng góp của các thành viên trong cuộc họp:

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

Người chủ trì cuộc họp tổng hợp ý kiến, phát biểu của các thành viên cuộc họp và biểu quyết kiến ​​nghị xử lý kỷ luật đối với người vi phạm.

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

……….Ngày tháng năm….

Tổ chức cuộc họpThư ký ghi biên bản

2. Biên bản họp chi bộ xét kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3.

Uỷ ban nhân dân …………

HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Con số: ……….

BÁO CÁO

Họp kiến ​​nghị xử lý kỷ luật đối với công chức

Hôm nay, tại ….. ngày … tháng … năm …… …… của UBND thị trấn ………., đã họp xem xét đề xuất hình thức kỷ luật đối với cô ……….., Giáo viên Trường .. ………….. và Cô ……………., Giáo viên Trường …… …….. .., vi phạm Chính sách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).

Địa điểm: Hội trường HĐND & UBND thị trấn …

Yếu tố: Hội đồng kỷ luật: 05/05 người;

Chủ trì: Ông ……………., Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng.

Thư ký: Ông ……………., Chuyên viên Phòng Nội vụ Thị xã.

Nội dung:

Ông ……….., Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng kỷ luật, phổ biến nội dung, trình tự, thủ tục họp xét kỷ luật công chức vi phạm DS-KHHGĐ. Chính sách. theo quy định hiện hành của nhà nước.

Thành viên kiêm thư ký Hội đồng kỷ luật đọc trích ngang lý lịch và các tài liệu khác liên quan đến việc bà ………, cán bộ Phòng GD-ĐT, sinh con thứ ba.

Căn cứ quy định một số chính sách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Ban hành kèm theo Quyết định số …………….. ngày ………… của Ủy ban nhân dân tỉnh ………. tại Điểm c Khoản 4 Điều 8 Về xử lý vi phạm chính sách dân sốsau quá trình thảo luận, xem xét hồ sơ, Hội đồng đã thống nhất hình thức kỷ luật đối với trường hợp sinh con thứ 3 của bà ……….. và bà ….. ……… như sau:

– Hạ một bậc lương; đồng thời không được hưởng tiền thưởng trong thời gian thi hành kỷ luật. Không cử đi học, không thăng hạng trong thời hạn ít nhất 5 năm kể từ ngày có quyết định thi hành kỷ luật.

Cuộc họp kết thúc, biên bản được thông qua lúc 10h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

BÊN NGOÀI

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

#Biên #bản #họp #xem #xét #xử #lý #kỷ #luật

Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luậtMẫu biên bản xem xét kỷ luật Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật bao gồm các thông tin về đối tượng tiến hành kỷ luật, chủ trì, thành phần tham dự cuộc họp, thư ký ghi chép, …. một khi một nhân viên trong công ty, doanh nghiệp có lỗi và cần xem xét, xử lý kỷ luật công khai. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.Mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao độngMẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụMẫu biên bản cuộc họpBiên bản họp kiểm điểm rút kinh nghiệm1. Mẫu biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật2. Biên bản họp chi bộ xét kỷ luật đảng viên sinh con thứ 31. Mẫu biên bản họp xem xét xử lý kỷ luậtNội dung mẫu biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Biên bản họp xem xét kỷ luật được trình bày cụ thể dưới đây, mời bạn đọc nghiên cứu, tham khảo, có thể áp dụng linh hoạt với tình hình thực tế tại nơi mình làm việcBIÊN BẢN HỌPXEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬTTên Bộ phận: ………………………………………………………………………………………………………………Tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị hình thức kỷ luật Anh/Chị:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Thời gian họp:…………….giờ………………ngày…………………tháng……………….năm…………………..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chủ trì cuộc họp:………………………………………………………………………………………………………….Thành phần tham dự:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hội nghị nhất trí bầu thư ký ghi biên bản là Anh/Chị:………………………………………………………..Nội dung cuộc họp bao gồm:1 – Chủ trì cuộc họp đọc biên bản sự việc và tóm tắt nội dung sự việc xảy ra.2 – Người sai phạm tự đọc biên bản tự kiểm cá nhân.3 – Ý kiến đóng góp của thành viên trong cuộc họp:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Chủ trì cuộc họp tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên cuộc họp và biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật đối với người sai phạm.:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ngày…….tháng………năm….Chủ trì cuộc họpThư ký ghi biên bản2. Biên bản họp chi bộ xét kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3UBND …………HỘI ĐỒNG KỶ LUẬTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: ……….BIÊN BẢNHọp xét đề nghị hình thức kỷ luật đối với viên chứcHôm nay, vào lúc ….. ngày ………., Hội đồng kỷ luật viên chức, thành lập theo Quyết định số …………… ngày ………. của UBND thị xã ………., tổ chức họp xét đề nghị hình thức kỷ luật đối với bà ……….., Giáo viên trường ……………… và bà ……………., Giáo viên trường ……………., vi phạm Chính sách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).Địa điểm: Hội trường HĐND và UBND thị xã ………………….Thành phần: Hội đồng kỷ luật: 05/05 người;Chủ tọa: Ông ……………….., Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng.Thư ký: Ông …………………., Chuyên viên Phòng Nội vụ thị xã.Nội dung:Ông …………, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng kỷ luật phổ biến nội dung, trình tự và thủ tục họp xét kỷ luật viên chức vi phạm Chính sách DS-KHHGĐ theo quy định hiện hành của Nhà nước.Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc trích ngang sơ yếu lý lịch và các tài liệu khác có liên quan đến bà ……………. và bà ……………, viên chức ngành Giáo dục- Đào tạo, sinh con thứ 3.Theo quy định về một số chính sách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Ban hành kèm theo Quyết định số ………….. ngày ………….. của UBND tỉnh ………….. tại Điểm c, Khoản 4, Điều 8 về xử lý vi phạm chính sách dân số, sau quá trình thảo luận và xem xét hồ sơ, Hội đồng đã thống nhất hình thức kỷ luật đối với trường hợp sinh con thứ 3 của bà …………. và bà ………….. như sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Hạ một bậc lương; đồng thời, không được hưởng các khoản thưởng trong thời gian thi hành kỷ luật. Không cử đi học, không đề bạt trong thời hạn ít nhất 5 năm kể từ khi có quyết định thi hành kỷ luật.Cuộc họp kết thúc, biên bản được thông qua vào lúc 10h00’ cùng ngày./.THƯ KÝCHỦ TỌAMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.