Tài liệu

Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội Chi bộ mới nhất

Báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội. là biểu mẫu do chi ủy lập ra để báo cáo thống kê số lượng đảng viên dự đại hội và xác minh đảng viên, đại biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức.

Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội không được lập trước như nhiều loại báo cáo khác mà phải lập vào thời điểm Đại hội Đảng bộ bắt đầu. Nội dung chính trong báo cáo này cần được trình bày cụ thể về số lượng đảng viên, số lượng đảng viên được triệu tập, số lượng đảng viên dự đại hội, thành phần, chất lượng đảng viên theo các tiêu chí cụ thể về chuyên môn, lý luận chính trị. . Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm: kịch bản điều hành đại hội chi bộ, hướng dẫn chương trình đại hội chi bộ.

Báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội chi bộ – Mẫu 4

ĐẢNG BỘ ……………………..

Chi nhánh ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số – BC / CB

Hà Nội, ngày, tháng, năm 20 …..

BÁO CÁO
Tình hình đảng viên dự Đại hội Đảng …
kỳ 20 …..- 20 …..

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam,

Căn cứ Quyết định số 244-QĐ / TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng,

Cấp ủy ……………………. Nhiệm kỳ 20 …..- 20 ….. báo cáo tình hình, tư cách đảng viên dự Đại hội Đảng bộ ……………………. tiết 20 …..- 20 ….. như sau:

I. Tình hình đảng viên tham dự Đại hội

1. Tổng số đảng viên của Chi bộ: … đồng chí.

Đảng viên vắng mặt trong thời gian đại hội … đồng chí = …%, lý do …

Tổng số đảng viên có mặt đến thời điểm hiện tại: … đồng chí; trong đó:

– Đảng viên chính thức: … đồng chí = …%

– Thành viên dự bị: … đồng chí = …%

– Đảng viên sinh hoạt tạm thời: … đồng chí = …%

Thành viên: Nam Đảng viên: … đồng chí = …%

– Đảng viên nữ: … đồng chí = …%

– Đảng viên là lãnh đạo cơ quan …: … đồng chí = …%

– Đảng viên là chuyên viên cao cấp: … đồng chí = …%

– Đảng viên là chuyên viên chính: … đồng chí = …%

– Đảng viên là chuyên viên: … đồng chí = …%

– Đảng viên là cán bộ, công nhân viên: … đồng chí = …%

2. Bằng cấp chuyên môn / học hàm / văn bằng

– Đảng viên có trình độ tiến sĩ: … đồng chí = …%

– Đảng viên có trình độ thạc sĩ: … đồng chí = …%

– Đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng: … đồng chí = …%

– Đảng viên có trình độ trung cấp: … đồng chí = …%

– Đảng viên có trình độ sơ cấp kỹ thuật: … đồng chí = …%

3. Trình độ lý luận chính trị

– Đảng viên có trình độ cao cấp, cử nhân: … đồng chí = …%

– Đảng viên có trình độ trung cấp: … đồng chí = …%

– Đảng viên có trình độ sơ cấp: … đồng chí = …%

4. Về độ tuổi:

– Đảng viên cao tuổi nhất: … tuổi … đồng chí = …%

– Đảng viên trẻ nhất: … tuổi … đồng chí = …%

5. Về tuổi Đảng:

– Từ 1975 đến 1984: … đồng chí = …%

– Từ năm 1985 đến 1995: … đồng chí = …%

– Từ năm 1996 đến năm 2005: … đồng chí = …%

– Từ năm 2006 đến năm 20 …..: … đồng chí = …%

II. Đảng viên tham dự Đại hội

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ …… nhiệm kỳ 20 …..- 2010, qua kiểm tra, xác minh của chi bộ, toàn thể … Đảng viên tham dự Đại hội. đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức, không có đảng viên vi phạm; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư cách đảng viên tham dự đại hội.

Nếu đảng viên nào vi phạm (thông tin bổ sung tại đây)

Qua xét, đến nay 100% (hoặc …%) Đảng viên đủ tư cách đi dự Đại hội Đảng bộ …, nhiệm kỳ 20 …..- 20 ….. /.

Chi nhánh T / M …

Xem chi tiết bài viết

Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội Chi bộ mới nhất

#Báo #cáo #tình #hình #đảng #viên #tham #dự #Đại #hội #Chi #bộ #mới #nhất


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close