Tài liệu

Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo Chi bộ 6 tháng đầu năm là biểu mẫu được dùng để trình bày các kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức trong thời gian định kỳ là 6 tháng đầu năm. Qua mẫu báo cáo này các cơ quan, tổ chức có thể đánh giá tình hình thực tế của việc quản lý, lãnh đạo định và đề xuất những biện pháp, chủ trương quản lý mới.

Mẫu báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của Chi bộ cần trình bày các vấn đề cơ bản như: số liệu báo cáo, ưu điểm, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm, cách khắc phục, phương hướng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn bầu danh hiệu thi đua, quy định thời gian nộp báo cáo. Vậy dưới đây là 4 mẫu báo cáo sơ kết xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Báo cáo sơ kết xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022

  • Báo cáo Chi bộ 6 tháng đầu năm 2022 – Mẫu 1
  • Báo cáo Chi bộ 6 tháng đầu năm 2022 – Mẫu 2
  • Báo cáo Chi bộ 6 tháng đầu năm 2022 – Mẫu 3
  • Báo cáo sơ kết xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm – Mẫu 4

– Động viên cán bộ, giảng viên tích cực nghiên cứu để tăng các sản phẩm khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế, các tạp chí trong và ngoài Học viện; các công trình khoa học cấp Học viện, cấp Bộ và cấp Nhà nước. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

1.3 Về Hợp tác Quốc tế

– Chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả các đề án, các chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với nước ngoài đã ký kết. Củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, đồng thời khai thác, mở rộng quan hệ với các đối tác mới trên tinh thần “Giữ vững vị thế, phát huy thương hiệu Học viện Tài chính”.

– Chỉ đạo xúc tiến triển khai thực hiện dự án đào tạo Sau đại học cho nước bạn Lào.

– Chỉ đạo phối hợp Ban Quản lý khoa học và các bộ phận liên quan làm tốt công tác chuẩn bị để Hội thảo quốc tế tổ chức tại Học viện diễn ra và thành công.

– Chỉ đạo làm tốt chức năng quản lý công tác hợp tác quốc tế.

2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

2.1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

2.1.1 Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và đổi mới giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, viên chức và học viên, sinh viên. Nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, sinh viên để có biện pháp giáo dục, động viên kịp thời.

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng với chủ đề: thi đua 4 tốt “dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt, quản lý phục vụ tốt” và các hoạt động văn – thể sôi nổi.

2.1.2. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên luôn vững về lập trường chính trị, thấm nhuần chủ trương đường lối của Đảng; chấp hành tốt luật pháp Nhà nước, nội qui, qui chế của Học viện; làm tấm gương sáng về rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, là dân vận viên tin cậy ngoài xã hội; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và đơn vị, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2.2. Lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ

2.2.1. Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ chủ động, sáng tạo hơn trong đổi mới sinh hoạt ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh hơn về chất lượng sinh hoạt và nâng cao chất lượng ra Nghị quyết lãnh đạo của chi bộ.

2.2.2. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ”, Nghị quyết 01 – NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ các cơ quan Trung ương” và Nghị quyết 25 – NQ/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

2.2.3. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của chi bộ tập trung kiểm tra việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng như: thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đổi mới sinh hoạt định kỳ, thực hiện chỉ thị 05 – CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Nghị quyết 25 – NQ/TW của Ban Bí thư.

2.2.4. Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ đưa vấn đề xây dựng đảng về đạo đức thành nội dung của công tác xây dựng đảng.

2.2.5. Chỉ đạo tổng kết công tác năm, phân loại tổ chức đảng và đảng viên; bình xét khen thưởng, kỷ luật năm…..

2.3. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ

2.3.1. Về tổ chức bộ máy: Chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ các đơn vị để xây dựng Đề án “Sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và nhân sự Học viện” phù hợp điều kiện Học viện và đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hoạt động hiệu quả” và Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về “Sắp xếp tổ chức Bộ máy và Nhân sự Học viện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII”.

2.3.2. Về công tác nhân sự: trên cơ sở qui hoạch cán bộ giai đoạn………….., và Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự Học viện”; chỉ đạo chủ động rà soát để kịp thời bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc luân chuyển cán bộ cho các đơn vị thiếu, chú trọng đề bạt các cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; đưa ra khỏi qui hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn, đồng thời phát hiện, bổ sung những người đủ tiêu chuẩn vào qui hoạch.

2.3.2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành cho đội ngũ cán bộ các cấp để hoàn thành tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nguồn kế cận; chú trọng thu hút các nhà khoa học, nhà quản lý giỏi, có tâm, nhiệt huyết về công tác tại Học viện.

2.3.3 Giải quyết tốt mọi chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức đương chức và nghỉ chế độ.

2.4. Lãnh đạo tổ chức đoàn thể và các công tác khác

2.4.1. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

– Lãnh đạo Đoàn TNCS, Công đoàn, Hội CCB, Hội Sinh viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng ủy Học viện, Đảng ủy cấp trên và cơ quan lãnh đạo trực tiếp của các tổ chức. Phát huy vai trò của mình để tập hợp sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức, quan tâm tạo điều kiện để các hội viên yên tâm công tác, học tập và phấn đấu vươn lên, đóng góp vào sự phát triển chung của Học viện. Giáo dục các hội viên luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của nhà nước, nội qui, qui định của Học viện.

– Tham mưu tốt hơn cho Đảng ủy trong việc xây dựng các chủ trương lãnh đạo và tổ chức thực hiện chủ trương. Tham gia giám sát hoạt động của chi bộ, đảng viên trong việc chấp hành Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Học viện và Nghị quyết chi bộ, kịp thời phản ánh kết quả giám sát về Đảng ủy Học viện.

– Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động văn, thể; các Hội thảo chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và hướng tới kỷ niệm 55 năm “Xây dựng và phát triển Học viện”.

2.4.2. Về công tác khác

– Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các gói thầu xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu đô thị Đại học Đức Thắng.

– Chỉ đạo Viện Kinh tế – Tài chính và Viện Đào tạo quốc tế căn cứ vào Nghị định của Chính phủ và điều kiện thực tế của mỗi viện, chủ động nghiên cứu xây dựng qui chế tự chủ ở mỗi viện.

– Chỉ đạo tổ chức tốt công tác phối hợp coi thi Trung học phổ thông quốc gia năm học …….. tại tỉnh Điện Biên theo điều động của Bộ Giáo dục – Đào tạo; đồng thời thông qua công tác phối hợp coi thi, làm tốt công tác quảng bá hình ảnh Học viện Tài chính tại địa phương coi thi.

– Chỉ đạo đẩy mạnh Phong trào thi đua, các hoạt động văn thể; tổ chức các hội thảo hướng tới kỷ niệm ……năm xây dựng và phát triển Học việ. Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ công tác tổ chức lễ kỷ niệm…..năm “………………” khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị theo phân công để đảm bảo lễ kỷ niệm diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành Đảng bộ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Học viện.

Nơi nhận:

– Đảng ủy……… (để b/c)
– Ban TVĐUHV (để b/c)
– Các Ban chức năng của ĐU (để chỉ đạo)
– Các đ/c ĐUV (để chỉ đạo)
– Các chi bộ (để t/h)
– Các đoàn thể (để p/h)
– Lưu VPĐU

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

………………………

Báo cáo sơ kết xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm – Mẫu 4

ĐẢNG BỘ XÃ …………..
CHI BỘ TRƯỜNG ……..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số : /BC-CB

….., ngày tháng năm 20

BÁO CÁO

SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM …….

Khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và đảng bộ, chi bộ; nêu những thuận lợi, khó khăn.

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1. Những kết quả nổi bật trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được giao.

2. Đánh giá công tác phối hợp giữa cấp uỷ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm ………..

II- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác chính trị tư tưởng

1.1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Kết quả thực hiện Kế hoạch Số 121-KH/ĐU ngày 20 tháng 02 năm ………. của Đảng uỷ Bộ về việc tuyên truyền đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1.2. Đánh giá tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Kế hoạch số 120-KH/ĐU ngày 15 tháng 01 năm ………. về Học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm ………. “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công văn số 948-CV/ĐU ngày 19/3/………. về việc sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

1.3. Đánh giá về tình hình tư tưởng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền thống.

1.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng.

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

2.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ

– Công tác tổ chức, cán bộ: Đánh giá kết quả tham gia với tập thể lãnh đạo và thủ trưởng đơn vị thực hiện chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ. Việc tham gia, đề xuất với cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của cấp ủy cấp trên. Kết quả xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ …………

– Việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm …….. thuộc thẩm quyền.

– Đánh giá công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; tình hình thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, thành lập mới các tổ chức đảng; chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên;

– Việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; việc bổ sung một số nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

– Công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên, việc tiếp nhận đảng viên, việc thực hiện chuyển sinh hoạt đảng, nhất là chuyển sinh hoạt về địa phương đối với đảng viên đã nghỉ hưu, thôi việc.

Đánh giá tình hình chính trị nội bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 127-HD/ĐU ngày 29/4/………. của Đảng uỷ Bộ về việc rà soát, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ

– Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2.3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

– Việc cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 02-CT/ĐUB ngày 18/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Việc triển khai thực hiện Quy định 179-QĐ/TW, ngày 25/02/…….. của Bộ Chính trị quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

– Việc xây dựng và chỉ đạo xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm ………. của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra theo quy định.

– Việc tổ chức khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên (nếu có)

– Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có).

– Công tác thi hành kỷ luật Đảng.

4. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể

– Tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Đảng bộ Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”, về thực hiện Chương trình công tác dân vận năm ………., việc thực hiện “Năm dân vận khéo”.

– Kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

– Đánh giá sự lãnh đạo của cấp ủy đối với đoàn thể trực thuộc; Việc triển khai và thực hiện Thông báo Kết luận số 95-TB/ĐU ngày 25/3/………. về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 265-NQ/ĐU ngày 10/9/2009 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng với công tác thanh niên” và Thông báo Kết luận số 96-TB/ĐU ngày 25/3/………. về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 266-NQ/ĐU ngày 10/9/2009 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác công đoàn”.

– Kết quả thực hiện Phát động thi đua Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm ………..

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Hạn chế

3. Nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế

……

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM ………

Dự báo bối cảnh tình hình thế giới, trong nước tác động đến thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm ……..

I- LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Nêu rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp công tác của cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm ….của cơ quan, đơn vị.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM ……….

1. Về công tác chính trị, tư tưởng

– Công tác lãnh đạo và thực hiện việc giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII.

– Giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng.

2. Về công tác tổ chức xây dựng Đảng

– Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/…….. của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ ……….-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công tác xây dựng quy chế hoạt động của các cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình công tác của nhiệm kỳ; chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ/ chi bộ.

– Giải pháp triển khai thực hiện các nội dung đã xác định trong kế hoạch của đơn vị về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Đảng bộ, chi bộ tại cơ sở.

– Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương gắn với bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.

– Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy ……….-2025 theo phân cấp; Đề án vị trí việc làm; thực hiện tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

– Tình hình thực hiện Kết luận số 157-KL/ĐUK ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và việc chuyển sinh hoạt đảng.

– Chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm …….. theo Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

– Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

3. Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

– Công tác rà soát, hoàn thiện ban hành hệ thống văn bản về kiểm tra, giám sát.

– Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá; Việc rà soát xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở (đối với đảng bộ, chi bộ đã Đại hội).

– Giải pháp tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy năm ………..

– Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên.

4. Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

– Giải pháp tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng; công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; triển khai thực hiện công tác dân vận của Đảng uỷ Bộ.

– Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể.

– Triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

– Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

III- NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Nơi nhận:

T/M BAN CHẤP HÀNH (CHI BỘ)

Xem chi tiết bài viết

Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022

#Báo #cáo #sơ #kết #công #tác #xây #dựng #Đảng #tháng #đầu #năm


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.