Tài liệu

Bảng xếp loại hạnh kiểm học sinh

Xếp loại hạnh kiểm học sinh năm học 2021 – 2022 Gồm 2 mẫu, giúp giáo viên nhanh chóng hoàn thành biểu đồ xếp loại hạnh kiểm cho học sinh của mình.

Việc đánh giá hạnh kiểm của học sinh dựa trên những biểu hiện cụ thể về thái độ, hành vi đạo đức; ứng xử trong quan hệ với thầy, cô giáo, viên chức với gia đình, bạn bè và quan hệ xã hội; ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập; kết quả tham gia lao động, hoạt động tập thể của lớp, của trường, của xã hội …. Bên cạnh đó, các bạn còn có thể xem thêm biên bản xếp loại hạnh kiểm học sinh. Vậy đây là 2 mẫu xếp loại hạnh kiểm của học sinh, mời các bạn cùng theo dõi.

Mẫu biểu đồ xếp loại hạnh kiểm của học sinh

  • Bảng xếp loại hạnh kiểm của học sinh – Mẫu 1
  • Xếp loại hạnh kiểm của học sinh – Mẫu 2

Bảng xếp loại hạnh kiểm của học sinh – Mẫu 1

TRƯỜNG CẤP HAI …………

LỚP …………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

PHÂN LOẠI HẠNH PHÚC CỦA HỌC SINH

HỌC KỲ …. NĂM HỌC 20… – 20….

TT Họ và tên của học sinh Xếp hạng học thuật Xếp loại hạnh kiểm của GVCN Điều chỉnh chính sách thu hợp đồng giảng dạy (nếu có)
Đầu tiên
2
3
4
5
6
7
số 8
9
mười
11
thứ mười hai
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

* Tổng hợp kết quả xếp loại hạnh kiểm của giáo viên:

– Loại tốt nhất:… ..; %: – Loại Khá: …..; tỉ lệ %:

– Loại TB: …..; tỷ lệ phần trăm: – Loại yếu: …..; tỉ lệ %:

* Tổng hợp kết quả xếp loại hạnh kiểm của hội đồng sư phạm nhà trường:

– Loại tốt nhất:… ..; %: – Loại Khá: …..; tỉ lệ %:

– Loại TB: …..; tỷ lệ phần trăm: – Loại yếu: …..; tỉ lệ %:

……. ngày … tháng … năm 20
Sự chấp thuận của HIỆU TRƯỞNG

ĐẦU ĐOẠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

* Ghi chú: Giáo viên xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo mẫu này và thông qua kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh trong cuộc họp nhận xét hạnh kiểm của học sinh do nhà trường tổ chức.

Xếp loại hạnh kiểm của học sinh – Mẫu 2

PHÒNG Giáo dục và Đào tạo QUẬN …………

TRƯỜNG HỌC ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

LỚP HỌC SINH GIỎI HẠNH PHÚC – NĂM HỌC …………

LỚP: …………….. (Giáo viên …………………)

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỐNG CÁI TS NGÀY TẮT KỲ VỌNG
P F
Đầu tiên
2
3
4
5
6
7
số 8
9
mười

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem chi tiết bài viết

Bảng xếp loại hạnh kiểm học sinh

#Bảng #xếp #loại #hạnh #kiểm #học #sinh


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.