Linh Tinh

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài – Mẫu số 07 – LĐTL 2022

Tải xuống

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán để xác nhận số tiền đã trả cho bên thuê để thực hiện những công việc không thể giao khoán như: Thuê nhân công khuân vác, thuê vận chuyển thiết bị, hợp đồng thuê một công việc nào đó … Bảng thanh toán tiền thuê ngoài ban hành kèm theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC và Thông tư 133/2016 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài tại đây.

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ xác nhận số tiền đã trả cho bên đặt gia công để thực hiện một số công việc. Đây là một tài liệu quan trọng trong một doanh nghiệp, đơn vị. Dưới đây là 2 mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133 và Thông tư 200 có hướng dẫn chi tiết cách ghi. Bạn có thể tải về và sử dụng cho doanh nghiệp của mình.

Bảng thanh toán outsourcing mới nhất

  • 1. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133
  • 2. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200
  • 3. Hướng dẫn điền bảng thanh toán thuê ngoài

1. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133

Đơn vị: …………………….

Phần: ………………….

Mẫu số 07- LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ BÊN NGOÀI

(Dùng để thuê nhân công, thuê gia công)

Con số: ……………………

Họ và tên người thuê: ……………………………………… ……………………………………………… …………………..

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………. …………………………………………. …………………

Đã tuyển dụng các công việc sau cho: …………………………… tại vị trí. ……………………….. từ ……/……./…. . . đến ngày …… / …… / …..

STT Tên đầy đủ của người được thuê Địa chỉ hoặc số CM / ID thẻ Nội dung hoặc tên công việc cần tuyển dụng Khối lượng công việc hoặc khối lượng công việc đã thực hiện Đơn giá thanh toán thành tiền Thuế nhà thầu Số tiền còn lại được nhận Ký tên
Một TẨY DỄ DÀNG Đầu tiên 2 3 4 5 = 3 – 4 E
Thêm vào

Gợi ý ………………………………………… . ……… số tiền thanh toán: ……………..

Số tiền bằng chữ): ……………………………………… … ………………………

(Kèm theo ……. chứng từ kế toán khác)

Ngày tháng năm….
Người yêu cầu thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Được chấp nhận bởi
(Ký, họ tên)

2. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200

Đơn vị:………..

Phần:……….

Mẫu số 07-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC
Ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ BÊN NGOÀI

(Dùng để thuê nhân công, thuê gia công)

Con số:…………………..

Họ và tên người thuê: ………………………………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………………………

Đã thuê các công việc sau cho: …………………… .. tại địa điểm ……………… từ ngày… /… /… đến ngày… /… / ….

STT Tên đầy đủ của người được thuê Địa chỉ hoặc CM. con số Nội dung hoặc tên của công việc sẽ được tuyển dụng Khối lượng công việc hoặc khối lượng công việc đã thực hiện Đơn giá thanh toán thành tiền Thuế nhà thầu Số tiền còn lại được nhận Ký tên
Một TẨY DỄ DÀNG Đầu tiên 2 3 4 5 = 3 – 4 E
Thêm vào

Đề nghị …………………… cho số tiền thanh toán: ………… …..

Số tiền bằng chữ): ……………………………………………………… …….. ………………….

(Kèm theo ………… chứng từ kế toán khác)

Ngày tháng năm …….

Người yêu cầu thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Được chấp nhận bởi
(Ký, họ tên)

3. Hướng dẫn điền bảng thanh toán thuê ngoài

Bản văn

– Dòng “Đơn vị”, “Bộ phận”: điền tên đơn vị, bộ phận phát sinh việc thuê lao động, thuê ngoài lao động.

– Dòng “Họ và tên”: điền họ và tên của người thuê.

– Dòng “Phòng ban”: ghi địa chỉ hoặc bộ phận nơi người thuê làm việc.

– Dòng “Đã thuê các công việc sau đây đến…”, “tại địa điểm”, “từ… đến…”: ghi lý do, địa điểm và thời gian thuê, công việc thuê lại.

Phần bảng

– Cột A: ghi số lượng công việc cần thuê.

– Cột B: ghi họ và tên người thuê.

– Cột C: ghi địa chỉ hoặc số CMND của bên thuê.

– Cột D: ghi rõ tên hoặc nội dung công việc được thuê.

– Cột 1: ghi khối lượng công việc hoặc khối lượng công việc đã hoàn thành và đã thực hiện.

– Cột 2: ghi đơn giá trả cho người thuê tương ứng với từng công việc được thuê. Trong trường hợp công việc hợp đồng, hãy để trống cột này.

– Cột 3: ghi số tiền phải trả.

– Cột 4: ghi số thuế khấu trừ phải nộp. Người thuê nhà phải nộp thuế khi có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

– Cột 5: số tiền còn lại bên thuê được nhận sau khi trừ số thuế phải nộp. Như vậy, Cột 5 = Cột 3 – Cột 4.

– Cột E: Khi nhận tiền, Bên thuê ký nhận vào cột này.

Bảng thanh toán cần có chữ ký của: người yêu cầu thanh toán, kế toán trưởng và người duyệt.

Trên đây, Hatienvenicevillas.vn đã gửi đến các bạn Bảng thanh toán tiền thuê ngoài – Mẫu số 07 – LĐTL.

Mời bạn đọc tham khảo phần kế toán thuế trong phần biểu mẫu.

Xem chi tiết bài viết

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài – Mẫu số 07 – LĐTL 2022

#Bảng #thanh #toán #tiền #thuê #ngoài #Mẫu #số #LĐTL

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài – Mẫu số 07 – LĐTL 2022Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133 và Thông tư 200 Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó… Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài tại đây.Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ xác nhận số tiền đã thanh toán cho bên được thuê để thực hiện một số công việc nhất định. Đây là một loại hồ sơ giấy tờ quan trọng trong doanh nghiêp, đơn vị. Dưới đây là 2 mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133 và thông tư 200 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết. Các bạn có thể tải về và sử dụng cho doanh nghiệp của mình.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất1. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 1332. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 2003. Hướng dẫn điền bảng thanh toán tiền thuê ngoài1. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133Đơn vị: …………………….Bộ phận: ………………….Mẫu số 07- LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)Số: ……………………Họ và tên người thuê: ………………………………………………………………………………….Bộ phận (hoặc địa chỉ): …………………………………………………………………………………Đã thuê những công việc sau để: ……………………………….. tại địa điểm ………………………… từ ngày ……/……./…… đến ngày ……/……/…..STTHọ và tên người được thuêĐịa chỉ hoặc số CM/Thẻ căn cướcNội dung hoặc tên công việc thuêSố công hoặc khối lượng công việc đã làmĐơn giá thanh toánThành tiềnTiền thuế khấu trừSố tiền còn lại được nhậnKý nhậnABCD12345 = 3 – 4ECộngĐề nghị ………………………………………………….. cho thanh toán số tiền: ………………Số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………………………………….(Kèm theo ……. chứng từ kế toán khác)Ngày…..tháng…..năm….Người đề nghị thanh toán(Ký, họ tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Người duyệt(Ký, họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 200Đơn vị:………..Bộ phận:……….Mẫu số 07-LĐTL(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTCngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)Số:…………………..Họ và tên người thuê:…………………………………………………………………………………Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………Đã thuê những công việc sau để:………..…………. tại địa điểm ……………từ ngày…/…/… đến ngày…/…/….STTHọ và tên người được thuêĐịa chỉ hoặc số CMNội dung hoặc tên công việc thuêSố công hoặc khối lượng công việc đã làmĐơn giá thanh toánThành tiềnTiền thuế khấu trừSố tiền còn lại được nhậnKý nhậnABCD12345 = 3 – 4ECộngĐề nghị………………………………….. cho thanh toán số tiền:……………………………………..Số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………..………………….(Kèm theo ………………. chứng từ kế toán khác)Ngày …… tháng …… năm …….Người đề nghị thanh toán (Ký, họ tên)Kế toán trưởng (Ký, họ tên)Người duyệt(Ký, họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Hướng dẫn điền bảng thanh toán tiền thuê ngoàiPhần chữ– Dòng “Đơn vị”, “Bộ phận”: điền tên đơn vị, bộ phận phát sinh việc thuê nhân công, thuê khoán việc.– Dòng “Họ và tên người thuê”: điền họ và tên của người đi thuê.– Dòng “Bộ phận”: điền địa chỉ hoặc bộ phận mà người đi thuê làm việc.– Dòng “Đã thuê những công việc sau để…”, “tại địa điểm”, “từ ngày… đến ngày…”: ghi lý do, địa điểm và thời gian thuê nhân công, thuê khoán việc.Phần bảng– Cột A: ghi số thứ tự công việc đi thuê.– Cột B: điền họ và tên của người được thuê.– Cột C: điền địa chỉ hoặc số chứng minh thư của người được thuê.– Cột D: ghi rõ tên hoặc nội dung của công việc thuê.– Cột 1: điền số công hoặc khối lượng công việc đã hoàn thành, đã làm.– Cột 2: điền đơn giá thanh toán cho người được thuê tương ứng với mỗi công việc đi thuê. Trong trường hợp thuê khoán gọn công việc thì để trống cột này.– Cột 3: ghi số tiền phải thanh toán.– Cột 4: điền số tiền thuế khấu trừ phải nộp. Người được thuê phải nộp thuế khi họ có mức thu nhập thuộc trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân.– Cột 5: số tiền còn lại người được thuê còn nhận được sau khi trừ số thuế phải nộp. Như vậy, Cột 5 = Cột 3 – Cột 4.– Cột E: Khi nhận tiền, người được thuê ký nhận vào cột này.Bảng thanh toán cần có chữ ký của của: người đề nghị thanh toán, kế toán trưởng và người duyệt.Trên đây Hatienvenicevillas.vn đã gửi tới các bạn Bảng thanh toán tiền thuê ngoài – Mẫu số 07 – LĐTL.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.