Hướng dẫn

Bảng lương công chức kế toán, thuế, hải quan từ ngày 18/7/2022

Bảng lương kế toán, thuế và hải quan mới nhất hiện được quy định tại Thông tư 29/2022 / TT-BTC có hiệu lực từ ngày 18/7/2022.

Theo đó, các ngạch công chức chuyên trách kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định tại Thông tư 29/2022 / TT-BTC được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan, tổ chức. Cơ quan nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 / NĐ-CP. Vậy dưới đây là bảng lương công chức kế toán, thuế, hải quan năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bảng lương công chức kế toán, thuế, hải quan từ ngày 18/7/2022

  • 1. Bảng lương công chức kế toán
  • 2. Bảng lương công chức thuế
  • 2. Bảng lương của công chức hải quan
  • 4. Bảng lương công chức dự trữ quốc gia

1. Bảng lương công chức kế toán

2. Bảng lương công chức thuế

2. Bảng lương của công chức hải quan

4. Bảng lương công chức dự trữ quốc gia

Việc chuyển xếp lương công chức sang ngạch công chức chuyên ngành (mới) thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007 / TT-BNV.

Trường hợp công chức chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện chuyển xếp lương vào ngạch công chức chuyên ngành (mới) theo quy định thì tiếp tục được xếp lương theo ngạch công chức hiện hưởng trong thời gian là 5. năm kể từ ngày ban hành Thông tư này. có hiệu lực.

Trong thời hạn 05 năm này, công chức phải hoàn thành tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch công chức chuyên ngành (mới). Khi công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức chuyên ngành (mới) thì cơ quan quản lý, sử dụng công chức chuyển xếp lương theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007 / TT. -BNV. .

Trường hợp công chức không đạt tiêu chuẩn trình độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch công chức thì thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết bài viết

Bảng lương công chức kế toán, thuế, hải quan từ ngày 18/7/2022

#Bảng #lương #công #chức #kế #toán #thuế #hải #quan #từ #ngày

Bảng lương công chức kế toán, thuế, hải quan mới nhất hiện nay được quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 18/7/2022.Theo đó, các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Vậy dưới đây là bảng lương công chức kế toán, thuế, hải quan 2022, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.Bảng lương công chức kế toán, thuế, hải quan từ 18/7/20221. Bảng lương ngạch công chức kế toán2. Bảng lương ngạch công chức thuế2. Bảng lương ngạch công chức hải quan4. Bảng lương ngạch công chức dự trữ quốc gia(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Bảng lương ngạch công chức kế toán2. Bảng lương ngạch công chức thuế(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Bảng lương ngạch công chức hải quan4. Bảng lương ngạch công chức dự trữ quốc giaViệc chuyển xếp lương đối với công chức sang ngạch công chức chuyên ngành (mới) được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trường hợp công chức chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển xếp lương vào ngạch công chức chuyên ngành (mới) theo quy định thì tiếp tục được xếp lương theo ngạch công chức hiện hưởng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.Trong thời hạn 05 năm này, công chức phải hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch công chức chuyên ngành (mới). Khi công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch công chức chuyên ngành (mới) thì cơ quan quản lý hoặc sử dụng công chức chuyển xếp lương theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV.Trường hợp công chức không hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch công chức thì thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.