Linh Tinh

Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Bảng giá đất tỉnh vĩnh phúc mới nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết 85/2019 / NQ-HĐND về giá đất 05 năm tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2024. Sau đây là bảng giá đất chi tiết năm 2020 của tỉnh Vĩnh Phúc.

Ghi chú: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính, điện thoại thì hãy kéo xuống cuối bài viết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 85/2019 / NQ-HĐND

Vĩnh yênngày 11 tháng thứ mười hai năm 2019

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT 5 NĂM 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVI KỲ 14

Căn cứ Luậtlái xe văn phòng chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủI EQuy định của Chính phủ về giá đất;

Căn cứ Nghị định sốOh 104/2014 / NĐ-CP ngày 14/5Châu ÁTháng 11 năm 2014 của ChI EChính phủ quy định khung giá đất;

Căn cứ Thông tư sốOh 36/20Đầu tiên4 / TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; mục đíchChâu Á đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Quyết định sOh 1351 / QĐ-BTNMT ngày 04/05Châu ÁTháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việcI EchI En Thông tư sốOh 36/20Đầu tiên4 / TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảngChâu Á đất; mục đíchChâu Á đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xem xét Báo cáoOh 202 / TT-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến ​​về giá các loại đất đến năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Báo chíChâu Áo Thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến ý kiến ​​của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bảng giá các loại đất 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (có bảng giá đất kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Người nhận:
– Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
– Các Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
– Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
– Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh;
– Các VP: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Thường trực các huyện, thành ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
– Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh;
– Chánh, Phó Văn phòng, Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh;
– Lưu: VT, TH (01) .H (100).

CHỦ TỊCH
Trần Văn Vinh

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Đất đai này được hatienvenicevillas.com.vn cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để làm tài liệu sử dụng.

Xem chi tiết bài viết

Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

#Bảng #giá #đất #tỉnh #Vĩnh #Phúc #năm

Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND về giá đất 5 năm tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2024 (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Phúc mới nhấtỦy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND về giá đất 5 năm tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2024. Sau đây là chi tiết bảng giá đất năm 2020 của tỉnh Vĩnh Phúc.Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viếtHỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH VĨNH PHÚC——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: 85/2019/NQ-HĐNDVĩnh Yên, ngày 11 tháng 12 năm 2019NGHỊ QUYẾTTHÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT 5 NĂM 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚCHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 14Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Quyết định số 1351/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;Xét Tờ trình số 202/TT-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến về giá các loại đất 5 năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})QUYẾT NGHỊ:Điều 1. Thông qua bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (có bảng giá đất kèm theo).Điều 2. Tổ chức thực hiện1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVI, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.Nơi nhận:- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;- Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;- Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh;- Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;- Thường trực các huyện, thành ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện;- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh;- Chánh, Phó Văn phòng, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;- Lưu: VT, TH (01).H (100).CHỦ TỊCHTrần Văn Vinh(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được hatienvenicevillas.com.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tham khảo thêm Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang năm 2020 Quyết định 03/2020/QĐ-UBND: bảng giá đất Kiên Giang 2020-2024 Bảng giá đất tỉnh Hà Nam năm 2020 Giá đất 5 năm tỉnh Hà Nam 2020-2024 Bảng giá đất 63 tỉnh thành Việt Nam 2022 Cập nhật giá đất 63 tỉnh thành trên toàn quốc mới nhất Bảng giá đất tỉnh Hòa Bình năm 2020 Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND về giá đất tỉnh Hòa Bình 2020-2024 Bảng giá xe VinFast 2020 mới nhất tại Việt Nam Giá xe VinFast năm 2020 Bảng giá đất tỉnh Long An năm 2020 Quyết định 74/2019/QĐ-UBND quy định Bảng giá đất định kỳ 5 năm tỉnh Long An Bảng giá đất tỉnh Khánh Hòa năm 2022 Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bảng giá đất định kỳ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 2024 Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận năm 2022 Quyết định 19/2021/QĐ-UBND và Quyết định 37/2019/QĐ-UBND Bảng giá các loại đất tỉnh Bình Thuận

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.