Linh Tinh

Bảng giá đất tỉnh Hòa Bình năm 2020

Bảng giá đất tỉnh Hòa Bình mới nhất

Bảng giá đất 05 năm tỉnh Hòa Bình 2020 – Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 57/2019 / QĐ-UBND về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 57/2019 / QĐ-UBND

Ngày hòa bình 30 tháng thứ mười hai năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2020 – 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Tuyên ngôn Nhân quyềnlái xe văn phòng chính quyền địa phương vào ngày 19 tháng 5Châu ÁTháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 5Châu ÁTháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014Châu ÁNgày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềuVângu của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định sốOh 44/20Đầu tiên4 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định vềChâu Á đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2017Châu ÁTháng 01/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiếttôi Thực thi pháp luật REDHởt thắt lưng;

Căn cứ Nghị định số 96/2019 / NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung thời gianChâu Á đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014 / TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hoa Kỳôtôi chỉ xác định trườngtôi phương pháp định giá chi tiếtHởt; xây dựng, điều chỉnh bcô ấygiá đất; mục đíchChâu Á đất cụ thể và tư nhânHởn xác địnhChâu Á DHởt;

Căn cứ Nghị quyết số 217 / NQ-HĐND ngày 11/5Châu ÁTháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bìnhooh Kỳ họp thứ XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua bảng giá các loại đất đến năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 573 / TTr-STNMT ngày 27 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bảng giá các loại đất đến năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (có Quy định bảng giá các loại đất kèm theo).

Điều 2. Quyết định về bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2020 đến hết ngày 31/12/2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

– Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện.

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành Quyết định quy định chi tiết ranh giới khu vực định giá đất trên địa bàn các xã thuộc huyện, thành phố để thực hiện bảng giá đất.

Điều 3. Hết hiệu lực thi hành các Quyết định: Quyết định số 37/2014 / QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh. Hòa bình; Quyết định số 32/2016 / QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất tại Biểu số 01; 02; 06; 07; 08; 09; mười; 11 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014 / QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 14/2018 / QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc bổ sung Quyết định số 37/2014 / QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình . Hòa Bình về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành. /.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Chính quyền;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
– Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
– TT HĐND tỉnh;
– HĐND tỉnh;
– Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Các Ban của HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Các phòng ban;
– Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
– Các chuyên viên UBND tỉnh;
– Lưu: VT, NNTN (K)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Đất đai này được hatienvenicevillas.com.vn cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để làm tài liệu sử dụng.

Xem chi tiết bài viết

Bảng giá đất tỉnh Hòa Bình năm 2020

#Bảng #giá #đất #tỉnh #Hòa #Bình #năm

Bảng giá đất tỉnh Hòa Bình năm 2020Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND về giá đất tỉnh Hòa Bình 2020-2024 (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bảng giá đất tỉnh Hòa Bình mới nhấtGiá đất 5 năm tỉnh Hòa Bình 2020 – Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH HÒA BÌNH——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: 57/2019/QĐ-UBNDHòa Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2019QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2020 – 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNHCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;Căn cứ Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình khóa XVI, kỳ họp lần thứ 12 thông qua Bảng giá các loại đất năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 573/TTr-STNMT ngày 27 tháng 12 năm 2019.QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bảng giá các loại đất năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình (có Quy định bảng giá các loại đất kèm theo).Điều 2. Quyết định bảng giá các loại đất năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2020 đến hết ngày 31/12/2024.Ủy ban nhân dân tỉnh giao:- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn triển khai thực hiện.- Ủy ban nhân dân ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành Quyết định quy định chi tiết mốc giới các khu vực định giá các loại đất trên địa bàn các xã thuộc huyện, thành phố để thực hiện bảng giá đất.Điều 3. Hết hiệu lực thi hành các quyết định: Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất tại các biểu số 01; 02; 06; 07; 08; 09; 10; 11 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc bổ sung Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân tình Hòa Bình về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Chính phủ;- Bộ TN&MT;- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;- TT Tỉnh ủy;- TT HĐND tỉnh;- Hội đồng nhân dân tỉnh;- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;- Các ban của HĐND tỉnh;- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;- Các sở, ban, ngành;- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;- Các chuyên viên VPUBND tỉnh;- Lưu: VT, NNTN (K)TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCHBùi Văn KhánhVăn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được hatienvenicevillas.com.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tham khảo thêm Bảng giá đất tỉnh Quảng Bình năm 2020 Quyết định 40/2019/QĐ-UBND Bảng giá các loại đất tỉnh Quảng Bình Bảng giá đất tỉnh An Giang mới nhất 2022 Quyết định 70/2019/QĐ-UBND Bảng giá các loại đất tỉnh An Giang 2020-2024 Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên năm 2022 Quyết định 46/2019/QĐ-UBND Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam năm 2022 Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND giá đất bảng giá đất tỉnh Quảng Nam Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang năm 2020 Quyết định 03/2020/QĐ-UBND: bảng giá đất Kiên Giang 2020-2024 Bảng giá đất tỉnh Hải Dương năm 2020 Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND ban hành bảng giá đất tỉnh Hải Dương Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 Quyết định 61/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh Bảng giá đất tỉnh Lai Châu năm 2020 Nghị quyết 44/2019/NQ-HĐND quy định giá đất tỉnh Lai Châu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.