Tài liệu

Bản kiểm điểm Đảng viên Giáo viên cuối năm 2022

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của giáo viên gồm 11 mẫu kèm theo gợi ý cách viết chi tiết đầy đủ nhất. Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2022 của giáo viên theo quy định hiện hành được thực hiện theo Hướng dẫn 21-HD / BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên cuối học kỳ

SỞ GIÁO DỤC – ĐT ……………….
TRƯỜNG HỌC ….……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐỐI TƯỢNG XÉT NGHIỆM CÁ NHÂN …..

Năm học……….

Họ và tên:……………………………………… …………………………….

Ngày sinh:………………………………………. …………………………… ……..

Bằng cấp:……………………………………… … ………………………

Chức vụ:……………………………………….. . ………………………….. …………

Đơn vị:……………………………………….. . ………………………….. ………….

I. Bản tự kiểm điểm quá trình công tác trong học kỳ ….:

1. Phẩm chất chính trị; Đạo đức lối sống:

* Thuận lợi:

– Lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền, vận động đồng nghiệp và học sinh thực hiện nghiêm túc.

– Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tự bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách để từng bước hoàn thiện mình. Có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng. Luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Hãy luôn là tấm gương và yêu thương học sinh.

Hiện hữu:

……………………………. ……………. …

……………………………. ……………. …

2. Thực hiện quy chế chuyên môn:

* Thuận lợi:

– Thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Đến lớp đúng giờ, dạy đúng và hoàn thành chương trình đề ra.

– Bài giảng soạn đầy đủ, đúng yêu cầu, đã được tổ khối kiểm tra 2 vòng loại A.

– Dự giờ thăm lớp rút kinh nghiệm 2 buổi / tháng.

– Chấp nhận sửa sai cho học sinh đầy đủ, đúng thông tư 22 của Bộ Giáo dục.

– Tham gia hội giảng 2 lớp đạt loại Giỏi.

– Nghiêm túc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, chấp hành tốt sự chỉ đạo của cấp trên.

– Chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh đạt tất cả các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm học. Kết quả cụ thể của nhiệm vụ năm học như sau:

+ 100% học sinh hoàn thành chương trình học kỳ ….. Trong đó ….. học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; …… Tôi xuất sắc trong môn Toán; …… Tôi giỏi tiếng Việt.

+ 100% học sinh đạt loại khá trở lên.

+ Trong học kỳ …. không có học sinh bỏ học.

+ Tham gia đầy đủ các phong trào do trường, hội đề ra.

Hiện hữu:

……………………………. ……………. …

……………………………. ……………. …

3. Các nhiệm vụ khác:

– Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao do nhà trường đề ra.

– Nhiệt tình giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lớp bằng nhiều hình thức như kêu gọi trường, lớp ủng hộ vật chất, trích quỹ lớp mua sách vở cho các em, …

4. Phương hướng phấn đấu khắc phục:

– Hăng hái, năng nổ hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

– Không ngừng học hỏi đồng nghiệp để nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng công việc giáo dục hiện nay.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

NGƯỜI VIẾT ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

II. Nhóm đánh giá:

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

III. Nhà trường đánh giá kết luận.

……………………………. …………………………….

……………………………. …………………………….

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm của giáo viên cuối năm học

ĐẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI …………………….

Chi nhánh trường học…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………….ngày tháng…. năm 2022

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Họ và tên: ……………………………………… …………………………… ………

Đơn vị công tác: ……………………………………….. …

Chức vụ hiện tại: Giáo viên

Nhiệm vụ được giao:

+ Giảng dạy … ……………………………………………… …………………..

+ Trưởng nhóm KH ……………………………………… …………………….. ……

+ Chủ nhiệm lớp … …………………………………………. ……………..

+ Bồi dưỡng học sinh giỏi

+ Gia sư học sinh yếu kém

Qua quá trình công tác năm học 20 ….. – 20 ….., tôi xin tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học như sau:

I. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

Lập trường chính trị vững vàng, yên tâm công tác.

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của chi bộ cơ quan. Nói và hành động theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đảm bảo tốt các quy định của ngành, quy chế của cơ quan, đơn vị, đảm bảo ngày giờ công

Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Có lối sống lành mạnh, trong sáng, giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, đoàn kết, trung thực trong công việc, quan hệ đồng nghiệp đúng mực, tận tụy với nhân dân và học sinh.

Có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực của xã hội, được đồng nghiệp, học sinh và nhân dân tín nhiệm.

II. Thực hiện các nhiệm vụ được giao:

1. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn:

– Trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt kế hoạch chuyên môn của nhà trường, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Bản thân luôn tự học nâng cao chất lượng chuyên môn, luôn soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học thường xuyên khi lên lớp.

– Không bỏ tiết, không cắt xén chương trình.

– Chấm, sửa điểm bài kiểm tra thường xuyên, đầy đủ, khách quan, ghi điểm vào vở kịp thời, chính xác, sạch đẹp.

– Có ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế soạn giảng.

– Đã tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt giải ba môn Văn.

– Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải khuyến khích cấp huyện môn Ngữ văn.

– Hoàn thành mọi công việc do Ban Giám đốc giao.

2. Công tác tổ trưởng chuyên môn

– Luôn có kế hoạch cụ thể cho từng tuần, tháng, học kỳ và yêu cầu giáo viên trong tổ cùng thực hiện. Đảm bảo đủ số lượng sinh hoạt theo quy định: Họp tổ chuyên môn 2 lần / tháng. Ngoài ra còn có các hoạt động chuyên đề khác

– Kiểm tra, ký duyệt giáo án của các thành viên theo quy định.

– Thường xuyên dự giờ thăm lớp, rút ​​kinh nghiệm giúp các thành viên trong nhóm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

– Gửi báo cáo đầy đủ và chính xác.

– Tích cực xây dựng tập thể nhà trường thành một khối thống nhất trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

III. Tự đánh giá

1. Đánh giá ưu nhược điểm:

– Có tư tưởng chính trị đúng đắn. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Chấp hành tốt các quy định của ngành, quy chế của cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng số lượng, chất lượng ngày, giờ công.

– Luôn giữ gìn, rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; nêu cao tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; có ý thức phấn đấu thăng tiến trong nghề nghiệp. Luôn thân thiện với đồng nghiệp, trung thực trong công việc.

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và sinh hoạt tổ chuyên môn vẫn còn những hạn chế. Chưa có nhiều phương pháp sáng tạo trong hoạt động của tổ chuyên môn. (Chưa thực hiện sinh hoạt chuyên môn qua tài khoản “Trường học kết nối” vì chưa có mật khẩu)

2. Đánh giá phân loại

Phân loại: ……………………………………………. ………………………..

NGƯỜI VIẾT ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem chi tiết bài viết

Bản kiểm điểm Đảng viên Giáo viên cuối năm 2022

#Bản #kiểm #điểm #Đảng #viên #Giáo #viên #cuối #năm


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *