Linh Tinh

Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên 2022 mới nhất

Tải về

Mẫu bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên là mẫu bản kế hoạch của cá nhân lập ra để đăng ký về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo chi tiết tại đây.

Bản đăng ký học tập chuyên đề năm 2022 của giáo viên

  • 1. Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên là gì?
  • 2. Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên 2022
  • 3. Mẫu đăng ký thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
  • 4. Bản đăng ký thi đua thực hiện chỉ thị số 05 2022 của giáo viên
  • 5. Bản đăng ký học tập chuyên đề 2022 của giáo viên
  • 7. Bản kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên 

1. Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên là gì?

Với mỗi giáo viên khi đăng ký học tập chuyên đề 2022 cần nắm rõ những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong tình hình mới. Giáo viên cần nâng cao phẩm chất, năng lực của bản thân và phát huy những ưu thế từ công tác của mình để tuyên truyền việc xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu.

Bản đăng ký cá nhân học tập chuyên đề 2022 của giáo viên cũng có thể chia thành các mục cụ thể theo từng nội dung của chuyên đề. Ví dụ: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhân dân; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh…

2. Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên 2022

Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên
ĐẢNG BỘ…………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG………..………., ngày…. tháng….. năm…..

BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
(theo Kế hoạch số …-KH/ĐU ngày … tháng … năm 20… của Đảng ủy)

Họ và tên: ……………………. Sinh năm: …………………

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: ………………………

Đơn vị công tác: Trường ……………………

Chi bộ: Trường ……………………………

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20… Bản thân đăng ký học tập nội dung cụ thể như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của đảng và luật pháp của nhà nước. Luôn trau dồi đạo đức cách mạng, sống và làm việc theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống

Có lối sống giản dị trong sáng và gần gũi với mọi người. Không quan liêu bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong đảng, cơ quan đơn vị. thực hiện tốt các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Với nhiệm vụ được giao là giáo viên dạy bộ môn lớp 1 và Khối trưởng khối 1+2, bản thân luôn cố gắng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Dạy đúng chương trình, nhiệt tình, tận tụy với học sinh. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đại trà.

– Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ đạo các tổ viên thực hiện tốt công tác soạn giảng.

Luôn luôn kiểm tra và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại giáo viên, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

– Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho toàn thể giáo viên khối 1+2.

– Tổ chức tập huấn phương pháp dạy học phát triển PCNL cho giáo viên, thực hiện tốt việc
đánh giá học sinh theo Thông tư 27.

– Triển khai tập huấn và tổ chức thực hiện dạy học Online cho giáo viên và học sinh khối 1+2 đúng yêu cầu, đảm bảo các hình thức, nội dung dạy học trực tuyến theo công văn của SGD và BGD.

– Triển khai thực hiện đúng chương trình dạy học theo Thông tư 32 của BGD, soạn giảng đúng Công văn 2345 của BGD và chương trình giảm tải theo Công văn 3969 của BGD
Chấp hành đúng quy chế chuyên môn và các nội quy quy chế của đơn vị cũng như của ngành.

Tham gia dự giờ góp ý đồng nghiệp, có đầy đủ các loại hồ sơ theo qui định.

Bản thân là giáo viên kiếm khối trưởng, tôi rất tâm huyết với nghề nghiệp, nhiệt tình công tác, ân cần và gần gũi với học sinh. Chăm lo cho học sinh ngày càng tiến bộ. Có kế hoạch bồi dưỡng giúp đỡ giáo viên trong khối, giúp đỡ học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng đại trà theo kế hoạch của chi bộ cũng như của nhà trường đề ra.

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

– Tập thể khối 1+2 hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học đúng kế hoạch nhà trường đề ra.

– 02 giáo viên được UBND huyện khen, 01 GV được được nhà trường khen.

– Học sinh chăm ngoan, vượt khó học tốt. Không có học sinh bỏ học.

– Tỉ lệ lên lớp của khối 1 năm học 2021 – 2022 là 95%

4. Xác định nội dung đột phá để phấn đấu thực hiện 

Bản thân lựa chọn nội dung: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.”

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả mọi người, ở mọi địa vị, vị trí công tác trong mọi hoàn cảnh đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và được thể hiện trong một số nội dung sau:
Thứ nhất, cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có phương pháp làm việc khoa học.

Thứ hai, cán bộ, đảng viên phải chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với tự phê bình và phê bình; phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Thứ tư, trung thực trong nhiệm vụ, không tranh công, không đổ lỗi; cầu thị, có chí tiến thủ,
khiêm tốn, không kiêu ngạo.

Là một người giáo viên, đảng viên tôi luôn nhân thức được tinh thần trách nhiệm của mình
trong công việc cũng nhu trong quan hệ với mọi người. Cụ thể:

Một là, nêu cao tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong thực hiện chức trách,
nhiệm vụ được giao.

Bản thân phải chịu khó, tích cực, hăng hái trong công việc, nhiệm vụ được giao, tiết kiệm thời gian và các phương tiện phục vụ công tác để làm việc có hiệu quả cao nhất. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong thực hiện công việc, bảo đảm thời gian theo quy định như: phải tự vạch kế hoạch làm việc theo năm, tháng, tuần, ngày. Kế hoạch năm là định hướng chung về trách nhiệm của bản thân trong năm, sau đó phải xác định nhiệm vụ trong tháng, trong tuần, trong ngày làm gì; nhiệm vụ nào cần giải quyết trước, nhiệm vụ nào làm sau. Khi đã có kế hoạch thì phải tuân thủ kế hoạch đã đề ra, không được lấy thời gian làm việc công để làm việc tư. Phải liêm khiết, gương mẫu trong công tác, ứng xử, có thái độ chính trực, có chính kiến, bản lĩnh trong công việc.

Hai là, nêu cao tính chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao.

Trong thực hiện nhiệm vụ, công việc có chương trình, kế hoạch, khoa học, ngăn nắp, nề nếp, sao cho công việc chạy đều có kết quả cao nhất kể cả trong việc phối hợp thực hiện với các đồng chí, đồng nghiệp hoặc cơ quan, đơn vị có liên quan, không để chậm trễ, tồn đọng, ách tắc, không để đồng chí, đồng nghiệp phải chờ đợi sự phối hợp, cộng tác.

Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phải linh hoạt, sáng tạo, không ngừng cải tiến, đổi mới để hoàn thành công việc nhanh nhất. Khi thực hiện nhiệm vụ phải bao quát nhiệm vụ của tập thể, nhiệm vụ của đồng nghiệp để cùng phối hợp thực hiện mới hoàn thành tốt nhiệm vụ chung. Phải tự giác, tự phê bình và phê bình. Phải thực sự mạnh dạn, thẳng thắn, chân thành trong phê bình và tự phê bình, phê bình đồng chí mình phải trên tinh thần đồng chí, chân thành, xây dựng, thái độ vô tư, khách quan, không chen động cơ cá nhân, không mỉa mai, chua cay, đâm thọc, đồng thời phải không được tự ái. Tiếp thu ý kiến phê bình của đồng chí, đồng nghiệp, của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chi bộ… để phát huy mặt mạnh, khắc phục, sửa chữa, điều chỉnh mặt yếu còn tồn tại. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên không nên suy bì xem công việc của mình có quan trọng hay không, có đem lại lợi lộc gì cho bản thân và gia đình hay không; phải thấy được rằng, công việc nào cũng cần thiết, quan trọng đối với chi bộ, cơ quan. Khi đã được giao và làm bất kỳ việc gì, dù gặp khó khăn, trở ngại cũng phải quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, không được thoái thác, không được chùn bước.

Ba là, khiêm tốn, thực sự cầu thị, không kiêu ngạo, thỏa mãn với kết quả công việc, nhiệm vụ được giao.

Bản thân luôn thể hiện thái độ khiêm tốn trong thực hiện nhiệm vụ, công việc, phần việc được giao. Thực sự cầu thị khi thấy đồng chí, đồng nghiệp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị góp ý giúp đỡ với ý tưởng sáng tạo, giải pháp mới, có tính khả thi để giúp việc thực hiện công việc, nhiệm vụ, phần việc được giao đạt kết quả cao hơn.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm không chỉ thể hiện trong nghị quyết, bằng lời hứa mà là trong những việc làm rất cụ thể, thiết thực, hàng ngày thuộc mọi lĩnh vực, mọi công việc, của mọi người. Vì nói cho cùng, tinh thần trách nhiệm không chỉ là bổn phận mỗi người đối với tổ chức, với Đảng, trước cấp trên mà còn là trách nhiệm trước dân, trước tập thể, những người xung quanh mình và với cả chính mình. Đó là biểu hiện trong sáng nhất của đạo đức làm người, đạo đức công dân, hết lòng, hết sức phấn đấu vì sự nghiệp của dân, của nước. Đó cũng là đạo đức, tư cách người cán bộ, đảng viên, viên chức thực thụ.

5. Phương hướng phấn đấu, làm theo (Những nội dung gắn với nhiệm vụ được giao, nhất là trong tinh thần, trách nhiệm, thái độ về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên)

Là một người giáo viên, bản thân luôn ý thức được tinh thần yêu nước của mình nhận thức
đúng đắn và kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng. Xây dựng tinh thần đoàn kết, tình nguyện, tương thân, tương ái vì nhiệm vụ của người giáo viên. Luôn luôn gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Triển khai cuộc vận động đến nhân dân nơi cư trú và học sinh học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, vận động gia đình, bà con lối xóm chấp hành nghiêm túc về đường lối lãnh đạo của Đảng cũng như pháp luật của nhà nước. Chống lối sống bàng quan, vị kỷ cá nhân, thiếu trách nhiệm.

Xây dựng nếp sống văn hoá của cộng đồng, thói quen ứng xử văn hóa, tôn trọng và bảo vệ lẽ phải, tích cực tham gia xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Luôn gương mẫu trong việc chấp hành các chính sách của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nâng cao ý thức đoàn kết được bản thân xem là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong thực hiện và chỉ đạo đường lối chính sách của Đảng hay pháp luật của nhà nước. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống.

Trên đây là Bản đăng ký cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022.

Người đăng kí
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đăng ký thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

ĐẢNG BỘ ……………..

CHI BỘ ………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày … tháng … năm 20

BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 20…

(theo Kế hoạch số …-KH/ĐU ngày … tháng … năm 20… của Đảng ủy)

Họ và tên: ………….Sinh năm: ……………

Chức vụ Đảng:……………………………………

Chức vụ chính quyền:…………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………..

Chi bộ:……………………………………………….

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20… Bản thân đăng ký học tập nội dung cụ thể như sau:

1. Về tư tưởng chính trị:

…………………………………………………

…………………………………………………

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống

…………………………………………………

…………………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (Liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và trong sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước,…)

…………………………………………………

…………………………………………………

4. Xác định nội dung đột phá để phấn đấu thực hiện (Nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với cá nhân nên chọn lựa nội dung gắn với nhiệm vụ được giao), cụ thể như:

(1) Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng;

(2) Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở;

(3) Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức;

(4) Thực hành tiết tiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng;

(5) Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tốt “tự phê bình và phê bình” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng.

6) Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

…………………………………………………

…………………………………………………

5. Phương hướng phấn đấu, làm theo (Những nội dung gắn với nhiệm vụ được giao, nhất là trong tinh thần, trách nhiệm, thái độ về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên)

…………………………………………………

…………………………………………………

Trên đây là Bản đăng ký cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 20…

Người đăng ký

4. Bản đăng ký thi đua thực hiện chỉ thị số 05 2022 của giáo viên

Bản đăng ký thi đua thực hiện chỉ thị số 05
Bản đăng ký thi đua thực hiện chỉ thị số 05

Dưới đây là Bản đăng ký thi đua thực hiện chỉ thị số 05 của cán bộ công chức, viên chức, dùng được cho cả giáo viên có kèm theo bảng đăng ký thi đua 2022. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁ NHÂN NĂM….
(Gắn với cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng)

Kính gửi:………………………………………..

Họ và tên:…………………Sinh ngày……………

Đơn vị công tác:……………………………………

Chức vụ Đảng: ……………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………

Sinh hoạt tại Chi bộ: ………………………………

Căn cứ nội dung phát động phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Tôi xin hưởng ứng và đăng ký tham gia thi đua với các nội dung sau:

I. Đăng ký tham gia thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao gắn với các phong trào thi đua do các cấp phát động

………………………………………………………

………………………………………………………

II. Đăng ký tham gia thi đua gắn với cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng

1. Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa”).

………………………………………………………

………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu tham nhũng, lãng phí; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống)

………………………………………………………

………………………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao).

………………………………………………………

………………………………………………………

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt của tổ chức; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú).

………………………………………………………

………………………………………………………

5. Về đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Căn cứ chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, cá nhân chọn một số nội dung cụ thể gắn với Chuyên đề của năm để đăng ký thực hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể, chú ý khắc phục những hạn chế, tồn tại của cá nhân trong thời gian qua và phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại (qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm).

………………………………………………………

………………………………………………………

(Chuyên đề năm 2022 là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới ”)

6. Về cam kết tu dưỡng, rèn luyện,giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:

– Tự cam kết về việc không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đã chỉ ra;

– Bản thân tự kiểm điểm và khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà bản thân nhận thấy cần khắc phục; hoặc những biểu hiện mà cấp ủy, cơ quan gợi ý.

– Về phương hướng, giải pháp thực hiện.

………………………………………………………

7. Về kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy

(Nội dung này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sau khi học tập, quán triệt thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng).

………………………………………………………

………………………………………………………

III. Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2022 (Cá nhân đăng ký danh hiệu nào đánh dấu X vào ô tương ứng):

1.

Danh hiệu “Lao động tiên tiến”……………………………

2.

Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”………………………..

Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác……

3.

Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” (nếu có)……………

Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác……

4.

Danh hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc” (nếu có)………….

Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác……

5.

Danh hiệu “Anh hùng Lao động” (nếu có)………………..

Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác……

IV. Đăng ký hình thức khen thưởng năm 2022 (Cá nhân đăng ký danh hiệu nào đánh dấu X vào ô tương ứng):

1.

Giấy khen của thủ trưởng cơ quan ………………………..

2.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh …………………

3.

Bằng khen của Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ (ngành dọc) …

4.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ …………………….

5.

Huân chương các hạng ……………………………………

(Lưu ý: cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên không phải là đảng viên thì không cần xác nhận của Chi bộ)

Xác nhận của đơn vịXác nhận của Chi bộ Người đăng ký

5. Bản đăng ký học tập chuyên đề 2022 của giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2022

“Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”

Họ và tên: …………………………………………

Chức vụ: Đảng viên

Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ trường ………………

Đơn vị công tác: Trường ……………………………

Sau khi thời gian học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số ….. ngày ….. của Đảng ủy xã ……. về triển khai tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2022 theo “ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa nội dung “Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” vào sinh hoạt chi bộ.

Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng to lớn trong chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

Từng Đảng viên không chỉ nắm vững nội dung tinh thần nghị quyết mà còn đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công tác.

Mỗi Đảng viên luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính gương mẫu

Luôn luôn đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó trở thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với thực tiễn nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại giáo viên, Đảng viên.

Kế hoạch thực hiện:

2.1. Mỗi cá nhân trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

– Mỗi giáo viên, đảng viên tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tư tưởng chính trị bản thân

Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bản thân tôi luôn yên tâm công tác và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “hai không” và thực hiện tốt các cuộc vận động khác.

Bản thân tôi không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như trình độ lí luận chính trị cụ thể như: Về chuyên môn tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt học tập bồi dưỡng chuyên môn do phòng giáo dục và nhà trường tổ chức. Về chính trị tham gia đầy đủ các buổi học nghị quyết, chuyên đề do Đảng uỷ xã …… tổ chức.

Về đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc.

Nghiêm thực hiện quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm và hướng dẫn của Ủy Ban kiểm tra Trung ương về việc thực hiện quy định này.

Gương mẫu, tiên phong trong đấu tranh phong chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi vi phạm, quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

Khiêm tốn, giản dị, trung thực chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu.

Luôn quan tâm gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của học sinh, phụ huynh. Luôn biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến tham gia của đồng nghiệp, cấp trên.

Phê bình và tự phê bình

Gương mẫu trong tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau.

Có tình đồng chí, đồng nghiệp, thương yêu lẫn nhau, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

Về quan hệ giữa nhân dân

Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký làm theo những việc sau:

Luôn biết nhận rõ phải, trái, giữ gìn lập trường, quan điểm của Đảng

Luôn luôn xung phong, gương mẫu trong trong công tác và trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính.

Trong mọi hoàn cảnh khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân.

Sẵn sàng làm gương trong trách nhiệm phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân kip thời xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân.

Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

Có tác phong ứng sử văn hóa, nhân văn trên tinh thần yêu dân, trọng dân, vi dân kiên quyêt đấu tranh với những biểu hiện vô cảm quan liêu, của quyền, hách dịch và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

e. Về trách nhiệm trong lao động công tác, học tập và thực hiện chức trách,nhiệm vụ được giao.

Có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học công nghệ hiện đại, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, công tác, học tập.

Chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập, tự chủ găn liền tư duy với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, lời nói thống nhất với hành động.

Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng quyền hạn khi giải quyết công việc.

Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân “lợi ích nhóm”.

Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật về thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ”; mở rộng và phát huy dân chủ.

Luôn rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng. Luôn luôn trung thực với mình, thể hiện qua công việc chuyên môn.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập chung dân chủ; coi trọng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan.

Gương mẫu chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công điều động của tổ chức, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, quy chế, quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan.

Đoàn kết nội bộ

Trong công việc ngoài thực hiện đúng nguyên tắc, bản lĩnh, lý trí cần phải thương yêu, đồng cảm và chia sẻ với đồng chí, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin cậy nhau giữa các đảng viên trong chi bộ.

Xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ hợp tác tốt với đồng chí, đồng nghiệp để cùng tiến bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Chân thành giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp trong công tác, trong cuộc sống, bảo vệ uy tín danh dự của đồng chí, đồng nghiệp, không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác

Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội nơi công tác, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong nhân dân.

2.2. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao

Năm học 2021-2022 tôi được giao…………………………..

Công tác tổ trưởng: – Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ đạo các tổ viên thực hiện tốt công tác soạn giảng.

Luôn luôn kiểm tra và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại giáo viên, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, soạn trước hai bài theo đúng quy định, không cắt xén chương trình, không dạy dồn dạy ghép. Đánh giá chất lượng theo đúng lực học của học sinh. Đảm bảo ngày giờ công đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ quy định.

Kết quả thành tích đạt được: (HSG…..)

Ngoài ra:

Nhà trường: Tham gia đầy đủ nhiệt tình mọi phong trào hoạt động của trường, công đoàn, hội, đội.

Chủ nhiệm: Duy trì sỹ số…; HSG; HSTT; HẠNH KIỂM; HOC LỰC….

2.3. Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách công tác gần dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với học sinh, sâu sát tới học sinh.

Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức.

Thực hành Cần – Kiệm – Liêm – Chính, chống lãng phí, tiêu cự, quan liêu, tham nhũng.

Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, thực hiện tốt

Phát triển tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

Người đăng ký

7. Bản kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Họ và tên: ……………………

Chức vụ: Giáo viên

Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ Trường …………………

Đơn vị công tác: Trường TH…………….

Sau khi học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 04/10/2016 của Đảng ủy xã ……; Kế hoạch số 113/KH-SGD ĐT ngày 05/10/2016 của Sở giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 17/KH-TH & THCS……….. về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 12 – HD/HU ngày 10/10/2016 của huyện ủy ……… về xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng to lớn trong chỉnh đốn đảng, chỉnh đốn nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

– Mỗi Đảng viên không chỉ nắm vững nội dung tinh thần nghị quyết mà còn đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công tác.

– Luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính gương mẫu của mỗi Đảng viên

– Không ngừng đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó trở thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.

– Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với thực tiễn nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại giáo viên, Đảng viên.

2. Kế hoạch thực hiện:

2.1. Trách nhiệm cá nhân trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

– Là một giáo viên, đảng viên tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

a. Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Bản thân tôi luôn yên tâm công tác và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “hai không” và thực hiện tốt các cuộc vận động khác.

– Bản thân tôi không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như trình độ lí luận chính trị cụ thể như: Về chuyên môn tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt học tập bồi dưỡng chuyên môn hè do phòng giáo dục tổ chức. Về chính trị tham gia đầy đủ các buổi học chính trị tại phòng giáo dục Huyện ……… các đợt học tập nghị quyết do Đảng uỷ xã tổ chức.

b. Về Đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc.

– Thực hiện nghiêm quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên kkông được làm và hưỡng dẫn của Ủy Ban kiểm tra Trung ượng về việc thực hiện quy định này.

– Gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh phong chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi vi phạm, quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

– Khiêm tốn, giản dị, trung thực chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu.

– Luôn quan tâm gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của học sinh, phụ huynh. Luôn biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến tham gia của đồng nghiệp, cấp trên

c. Về tự phê bình, phê bình

– Gương mẫu trong tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

– Trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau.

– Có tình đồng chí, đồng nghiệp, thương yêu lẫn nhau, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

d. Về quan hệ giữa nhân dân

– Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký làm theo những việc sau:

– Biết nhận rõ phải, trái, giữ gìn lập trường, quan điểm của Đảng.

– Luôn luôn xung phong, gương mẫu trong trong công tác, luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính.

– Bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân;

– Nêu gương trong ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân kip thời xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân.

– Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

– Có phong cách ứng sử văn hóa, nhân văn trên tinh thần yêu dân, trọng dân, vi dân kiên quyêt đấu tranh với những biểu hiện vô cảm quan liêu, của quyền, hách dịch và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

e. Về trách nhiệm trong lao động công tác, học tập và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập,nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học công nghệ hiện đại, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, công tác, học tập.

– Chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập, tự chủ găn liền tư duy với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, lời nói thống nhất với hành động.

– Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng quyền hạn khi giải quyết công việc .

– Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân “lợi ích nhóm”.

f. Về thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ”; mở rộng và phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật.

– Luôn rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng. Luôn luôn trung thực với mình, thể hiện qua công việc chuyên môn.

– Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập chung dân chủ; coi trọng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan .

– Gương mẫu chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công điều động của tổ chức, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, quy chế, quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan.

g. Về đoàn kết nội bộ

– Trong công việc ngoài thực hiện đúng nguyên tắc, bản lĩnh, lý trí cần phải thương yêu, đồng cảm và chia sẻ với đồng chí, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin cậy nhau giưa các đảng viên trong chi bộ.

– Xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ hợp tác tốt với đồng chí ,đồng nghiệp để cùng tiến bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Chân thành giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp trong công tác, trong cuộc sống, bảo vệ uy tín danh dự của đồng chí, đồng nghiệp, không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác

– Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội nơi công tác, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong nhân dân.

2.2. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao

– Năm học ………………… tôi được giao dạy toán lớp 8C, Toán lớp 6A, 6B và Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.

+ Công tác tổ trưởng:

– Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ đạo các tổ viên thực hiện tốt công tác soạn giảng.

– Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại giáo viên, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

+ Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, soạn trước hai bài theo đúng quy định, không cắt xén chương trình, không dạy dồn dạy ghép. Đánh giá chất lượng theo đúng lực học của học sinh. Đảm bảo ngày giờ công đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ quy định.

+ Các công tác khác :

– Nhà trường: Tham gia đầy đủ nhiệt tình mọi phong trào hoạt động của trường, công đoàn, đội.

2.3. Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

– Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

– Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách công tác gần dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với học sinh, sâu sát tới học sinh

– Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức.

– Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cự, quan liêu, tham nhũng.

– Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, thực hiện tốt

– Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

Xác nhận của chi bộ

….…., ngày……. tháng….năm……

Người lập kế hoạch cá nhân

Trên đây là các bản Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên 2022 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mẫu bài thu hoạch chỉ thị 05 chuyên đề 2022 và các bài viết khác tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu bản đăng ký cá nhân an toàn giao thông năm 2018
  • Báo cáo kết quả đăng ký phong trào Giỏi việc nước, Đảm việc nhà năm 2018
  • Bản đăng ký phấn đấu xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự năm 2018

Xem chi tiết bài viết

Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên 2022 mới nhất

#Bản #đăng #ký #cá #nhân #thực #hiện #Chỉ #thị #05CTTW #của #giáo #viên #mới #nhất

Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên 2022 mới nhấtBản đăng ký thi đua thực hiện chỉ thị 05 năm 2022 của giáo viên Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên là mẫu bản kế hoạch của cá nhân lập ra để đăng ký về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo chi tiết tại đây.Bản đăng ký học tập chuyên đề năm 2022 của giáo viên1. Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên là gì?2. Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên 20223. Mẫu đăng ký thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh4. Bản đăng ký thi đua thực hiện chỉ thị số 05 2022 của giáo viên5. Bản đăng ký học tập chuyên đề 2022 của giáo viên7. Bản kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên là gì?Với mỗi giáo viên khi đăng ký học tập chuyên đề 2022 cần nắm rõ những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong tình hình mới. Giáo viên cần nâng cao phẩm chất, năng lực của bản thân và phát huy những ưu thế từ công tác của mình để tuyên truyền việc xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu.Bản đăng ký cá nhân học tập chuyên đề 2022 của giáo viên cũng có thể chia thành các mục cụ thể theo từng nội dung của chuyên đề. Ví dụ: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhân dân; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh…2. Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên 2022(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viênĐẢNG BỘ…………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG…………………, ngày…. tháng….. năm…..BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂNThực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022(theo Kế hoạch số …-KH/ĐU ngày … tháng … năm 20… của Đảng ủy)Họ và tên: ……………………. Sinh năm: …………………Chức vụ Đảng: Đảng viênChức vụ chính quyền: ………………………Đơn vị công tác: Trường ……………………Chi bộ: Trường ……………………………Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20… Bản thân đăng ký học tập nội dung cụ thể như sau:1. Về tư tưởng chính trịBản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của đảng và luật pháp của nhà nước. Luôn trau dồi đạo đức cách mạng, sống và làm việc theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.2. Phẩm chất đạo đức, lối sốngCó lối sống giản dị trong sáng và gần gũi với mọi người. Không quan liêu bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong đảng, cơ quan đơn vị. thực hiện tốt các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao+ Với nhiệm vụ được giao là giáo viên dạy bộ môn lớp 1 và Khối trưởng khối 1+2, bản thân luôn cố gắng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Dạy đúng chương trình, nhiệt tình, tận tụy với học sinh. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đại trà.- Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ đạo các tổ viên thực hiện tốt công tác soạn giảng.Luôn luôn kiểm tra và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại giáo viên, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.- Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho toàn thể giáo viên khối 1+2.- Tổ chức tập huấn phương pháp dạy học phát triển PCNL cho giáo viên, thực hiện tốt việcđánh giá học sinh theo Thông tư 27.- Triển khai tập huấn và tổ chức thực hiện dạy học Online cho giáo viên và học sinh khối 1+2 đúng yêu cầu, đảm bảo các hình thức, nội dung dạy học trực tuyến theo công văn của SGD và BGD.- Triển khai thực hiện đúng chương trình dạy học theo Thông tư 32 của BGD, soạn giảng đúng Công văn 2345 của BGD và chương trình giảm tải theo Công văn 3969 của BGDChấp hành đúng quy chế chuyên môn và các nội quy quy chế của đơn vị cũng như của ngành.Tham gia dự giờ góp ý đồng nghiệp, có đầy đủ các loại hồ sơ theo qui định.Bản thân là giáo viên kiếm khối trưởng, tôi rất tâm huyết với nghề nghiệp, nhiệt tình công tác, ân cần và gần gũi với học sinh. Chăm lo cho học sinh ngày càng tiến bộ. Có kế hoạch bồi dưỡng giúp đỡ giáo viên trong khối, giúp đỡ học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng đại trà theo kế hoạch của chi bộ cũng như của nhà trường đề ra.- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.- Tập thể khối 1+2 hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học đúng kế hoạch nhà trường đề ra.- 02 giáo viên được UBND huyện khen, 01 GV được được nhà trường khen.- Học sinh chăm ngoan, vượt khó học tốt. Không có học sinh bỏ học.- Tỉ lệ lên lớp của khối 1 năm học 2021 – 2022 là 95%4. Xác định nội dung đột phá để phấn đấu thực hiện Bản thân lựa chọn nội dung: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.”Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả mọi người, ở mọi địa vị, vị trí công tác trong mọi hoàn cảnh đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và được thể hiện trong một số nội dung sau:Thứ nhất, cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có phương pháp làm việc khoa học.Thứ hai, cán bộ, đảng viên phải chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao.Thứ ba, nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với tự phê bình và phê bình; phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.Thứ tư, trung thực trong nhiệm vụ, không tranh công, không đổ lỗi; cầu thị, có chí tiến thủ,khiêm tốn, không kiêu ngạo.Là một người giáo viên, đảng viên tôi luôn nhân thức được tinh thần trách nhiệm của mìnhtrong công việc cũng nhu trong quan hệ với mọi người. Cụ thể:Một là, nêu cao tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong thực hiện chức trách,nhiệm vụ được giao.Bản thân phải chịu khó, tích cực, hăng hái trong công việc, nhiệm vụ được giao, tiết kiệm thời gian và các phương tiện phục vụ công tác để làm việc có hiệu quả cao nhất. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong thực hiện công việc, bảo đảm thời gian theo quy định như: phải tự vạch kế hoạch làm việc theo năm, tháng, tuần, ngày. Kế hoạch năm là định hướng chung về trách nhiệm của bản thân trong năm, sau đó phải xác định nhiệm vụ trong tháng, trong tuần, trong ngày làm gì; nhiệm vụ nào cần giải quyết trước, nhiệm vụ nào làm sau. Khi đã có kế hoạch thì phải tuân thủ kế hoạch đã đề ra, không được lấy thời gian làm việc công để làm việc tư. Phải liêm khiết, gương mẫu trong công tác, ứng xử, có thái độ chính trực, có chính kiến, bản lĩnh trong công việc.Hai là, nêu cao tính chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao.Trong thực hiện nhiệm vụ, công việc có chương trình, kế hoạch, khoa học, ngăn nắp, nề nếp, sao cho công việc chạy đều có kết quả cao nhất kể cả trong việc phối hợp thực hiện với các đồng chí, đồng nghiệp hoặc cơ quan, đơn vị có liên quan, không để chậm trễ, tồn đọng, ách tắc, không để đồng chí, đồng nghiệp phải chờ đợi sự phối hợp, cộng tác.Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phải linh hoạt, sáng tạo, không ngừng cải tiến, đổi mới để hoàn thành công việc nhanh nhất. Khi thực hiện nhiệm vụ phải bao quát nhiệm vụ của tập thể, nhiệm vụ của đồng nghiệp để cùng phối hợp thực hiện mới hoàn thành tốt nhiệm vụ chung. Phải tự giác, tự phê bình và phê bình. Phải thực sự mạnh dạn, thẳng thắn, chân thành trong phê bình và tự phê bình, phê bình đồng chí mình phải trên tinh thần đồng chí, chân thành, xây dựng, thái độ vô tư, khách quan, không chen động cơ cá nhân, không mỉa mai, chua cay, đâm thọc, đồng thời phải không được tự ái. Tiếp thu ý kiến phê bình của đồng chí, đồng nghiệp, của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chi bộ… để phát huy mặt mạnh, khắc phục, sửa chữa, điều chỉnh mặt yếu còn tồn tại. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên không nên suy bì xem công việc của mình có quan trọng hay không, có đem lại lợi lộc gì cho bản thân và gia đình hay không; phải thấy được rằng, công việc nào cũng cần thiết, quan trọng đối với chi bộ, cơ quan. Khi đã được giao và làm bất kỳ việc gì, dù gặp khó khăn, trở ngại cũng phải quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, không được thoái thác, không được chùn bước.Ba là, khiêm tốn, thực sự cầu thị, không kiêu ngạo, thỏa mãn với kết quả công việc, nhiệm vụ được giao.Bản thân luôn thể hiện thái độ khiêm tốn trong thực hiện nhiệm vụ, công việc, phần việc được giao. Thực sự cầu thị khi thấy đồng chí, đồng nghiệp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị góp ý giúp đỡ với ý tưởng sáng tạo, giải pháp mới, có tính khả thi để giúp việc thực hiện công việc, nhiệm vụ, phần việc được giao đạt kết quả cao hơn.Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm không chỉ thể hiện trong nghị quyết, bằng lời hứa mà là trong những việc làm rất cụ thể, thiết thực, hàng ngày thuộc mọi lĩnh vực, mọi công việc, của mọi người. Vì nói cho cùng, tinh thần trách nhiệm không chỉ là bổn phận mỗi người đối với tổ chức, với Đảng, trước cấp trên mà còn là trách nhiệm trước dân, trước tập thể, những người xung quanh mình và với cả chính mình. Đó là biểu hiện trong sáng nhất của đạo đức làm người, đạo đức công dân, hết lòng, hết sức phấn đấu vì sự nghiệp của dân, của nước. Đó cũng là đạo đức, tư cách người cán bộ, đảng viên, viên chức thực thụ.5. Phương hướng phấn đấu, làm theo (Những nội dung gắn với nhiệm vụ được giao, nhất là trong tinh thần, trách nhiệm, thái độ về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên)Là một người giáo viên, bản thân luôn ý thức được tinh thần yêu nước của mình nhận thứcđúng đắn và kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng. Xây dựng tinh thần đoàn kết, tình nguyện, tương thân, tương ái vì nhiệm vụ của người giáo viên. Luôn luôn gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Triển khai cuộc vận động đến nhân dân nơi cư trú và học sinh học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, vận động gia đình, bà con lối xóm chấp hành nghiêm túc về đường lối lãnh đạo của Đảng cũng như pháp luật của nhà nước. Chống lối sống bàng quan, vị kỷ cá nhân, thiếu trách nhiệm.Xây dựng nếp sống văn hoá của cộng đồng, thói quen ứng xử văn hóa, tôn trọng và bảo vệ lẽ phải, tích cực tham gia xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Luôn gương mẫu trong việc chấp hành các chính sách của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Nâng cao ý thức đoàn kết được bản thân xem là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong thực hiện và chỉ đạo đường lối chính sách của Đảng hay pháp luật của nhà nước. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống.Trên đây là Bản đăng ký cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022.Người đăng kí(Ký, ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Mẫu đăng ký thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí MinhĐẢNG BỘ ……………..CHI BỘ ………………………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM……………, ngày … tháng … năm 20…BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂNthực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trịvề đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh năm 20…(theo Kế hoạch số …-KH/ĐU ngày … tháng … năm 20… của Đảng ủy)Họ và tên: ………….Sinh năm: ……………Chức vụ Đảng:……………………………………Chức vụ chính quyền:…………………………..Đơn vị công tác:…………………………………..Chi bộ:……………………………………………….Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20… Bản thân đăng ký học tập nội dung cụ thể như sau:1. Về tư tưởng chính trị:……………………………………………………………………………………………………2. Phẩm chất đạo đức, lối sống……………………………………………………………………………………………………3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (Liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và trong sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước,…)……………………………………………………………………………………………………4. Xác định nội dung đột phá để phấn đấu thực hiện (Nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với cá nhân nên chọn lựa nội dung gắn với nhiệm vụ được giao), cụ thể như:(1) Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng;(2) Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở;(3) Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức;(4) Thực hành tiết tiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng;(5) Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tốt “tự phê bình và phê bình” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng.6) Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.……………………………………………………………………………………………………5. Phương hướng phấn đấu, làm theo (Những nội dung gắn với nhiệm vụ được giao, nhất là trong tinh thần, trách nhiệm, thái độ về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên)……………………………………………………………………………………………………Trên đây là Bản đăng ký cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 20…Người đăng ký(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Bản đăng ký thi đua thực hiện chỉ thị số 05 2022 của giáo viênBản đăng ký thi đua thực hiện chỉ thị số 05Dưới đây là Bản đăng ký thi đua thực hiện chỉ thị số 05 của cán bộ công chức, viên chức, dùng được cho cả giáo viên có kèm theo bảng đăng ký thi đua 2022. Mời các bạn tham khảo.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁ NHÂN NĂM….(Gắn với cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng)Kính gửi:………………………………………..Họ và tên:…………………Sinh ngày……………Đơn vị công tác:……………………………………Chức vụ Đảng: ……………………………………Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………Sinh hoạt tại Chi bộ: ………………………………Căn cứ nội dung phát động phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Tôi xin hưởng ứng và đăng ký tham gia thi đua với các nội dung sau:I. Đăng ký tham gia thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao gắn với các phong trào thi đua do các cấp phát động………………………………………………………………………………………………………………II. Đăng ký tham gia thi đua gắn với cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng1. Về tư tưởng chính trị(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa”).………………………………………………………………………………………………………………2. Về phẩm chất đạo đức lối sống(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu tham nhũng, lãng phí; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống)………………………………………………………………………………………………………………3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao).………………………………………………………………………………………………………………4. Về tổ chức kỷ luật(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt của tổ chức; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú).………………………………………………………………………………………………………………5. Về đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:Căn cứ chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, cá nhân chọn một số nội dung cụ thể gắn với Chuyên đề của năm để đăng ký thực hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể, chú ý khắc phục những hạn chế, tồn tại của cá nhân trong thời gian qua và phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại (qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm).………………………………………………………………………………………………………………(Chuyên đề năm 2022 là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới ”)6. Về cam kết tu dưỡng, rèn luyện,giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:- Tự cam kết về việc không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đã chỉ ra;- Bản thân tự kiểm điểm và khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà bản thân nhận thấy cần khắc phục; hoặc những biểu hiện mà cấp ủy, cơ quan gợi ý.- Về phương hướng, giải pháp thực hiện.………………………………………………………7. Về kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy(Nội dung này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sau khi học tập, quán triệt thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng).………………………………………………………………………………………………………………III. Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2022 (Cá nhân đăng ký danh hiệu nào đánh dấu X vào ô tương ứng):1.Danh hiệu “Lao động tiên tiến”……………………………2.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”………………………..Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác……3.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” (nếu có)……………Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác……4.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc” (nếu có)………….Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác……5.Danh hiệu “Anh hùng Lao động” (nếu có)………………..Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác……IV. Đăng ký hình thức khen thưởng năm 2022 (Cá nhân đăng ký danh hiệu nào đánh dấu X vào ô tương ứng):1.Giấy khen của thủ trưởng cơ quan ………………………..2.Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh …………………3.Bằng khen của Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ (ngành dọc) …4.Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ …………………….5.Huân chương các hạng ……………………………………(Lưu ý: cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên không phải là đảng viên thì không cần xác nhận của Chi bộ)Xác nhận của đơn vịXác nhận của Chi bộ Người đăng ký(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})5. Bản đăng ký học tập chuyên đề 2022 của giáo viênCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2022“Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”Họ và tên: …………………………………………Chức vụ: Đảng viênSinh hoạt Đảng tại: Chi bộ trường ………………Đơn vị công tác: Trường ……………………………Sau khi thời gian học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số ….. ngày ….. của Đảng ủy xã ……. về triển khai tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2022 theo “ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa nội dung “Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” vào sinh hoạt chi bộ.Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhChỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng to lớn trong chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.Từng Đảng viên không chỉ nắm vững nội dung tinh thần nghị quyết mà còn đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công tác.Mỗi Đảng viên luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính gương mẫuLuôn luôn đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó trở thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với thực tiễn nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại giáo viên, Đảng viên.Kế hoạch thực hiện:2.1. Mỗi cá nhân trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)- Mỗi giáo viên, đảng viên tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tư tưởng chính trị bản thânBản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Bản thân tôi luôn yên tâm công tác và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “hai không” và thực hiện tốt các cuộc vận động khác.Bản thân tôi không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như trình độ lí luận chính trị cụ thể như: Về chuyên môn tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt học tập bồi dưỡng chuyên môn do phòng giáo dục và nhà trường tổ chức. Về chính trị tham gia đầy đủ các buổi học nghị quyết, chuyên đề do Đảng uỷ xã …… tổ chức. Về đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc.Nghiêm thực hiện quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm và hướng dẫn của Ủy Ban kiểm tra Trung ương về việc thực hiện quy định này.Gương mẫu, tiên phong trong đấu tranh phong chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi vi phạm, quyết tâm sửa chữa, khắc phục.Khiêm tốn, giản dị, trung thực chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu.Luôn quan tâm gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của học sinh, phụ huynh. Luôn biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến tham gia của đồng nghiệp, cấp trên. Phê bình và tự phê bìnhGương mẫu trong tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.Trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau.Có tình đồng chí, đồng nghiệp, thương yêu lẫn nhau, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt. Về quan hệ giữa nhân dânĐể gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký làm theo những việc sau:Luôn biết nhận rõ phải, trái, giữ gìn lập trường, quan điểm của ĐảngLuôn luôn xung phong, gương mẫu trong trong công tác và trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính.Trong mọi hoàn cảnh khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân.Sẵn sàng làm gương trong trách nhiệm phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân kip thời xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân.Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.Có tác phong ứng sử văn hóa, nhân văn trên tinh thần yêu dân, trọng dân, vi dân kiên quyêt đấu tranh với những biểu hiện vô cảm quan liêu, của quyền, hách dịch và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.e. Về trách nhiệm trong lao động công tác, học tập và thực hiện chức trách,nhiệm vụ được giao.Có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học công nghệ hiện đại, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, công tác, học tập.Chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập, tự chủ găn liền tư duy với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, lời nói thống nhất với hành động.Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng quyền hạn khi giải quyết công việc.Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân “lợi ích nhóm”. Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật về thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ”; mở rộng và phát huy dân chủ.Luôn rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng. Luôn luôn trung thực với mình, thể hiện qua công việc chuyên môn.Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập chung dân chủ; coi trọng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan.Gương mẫu chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công điều động của tổ chức, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, quy chế, quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan. Đoàn kết nội bộTrong công việc ngoài thực hiện đúng nguyên tắc, bản lĩnh, lý trí cần phải thương yêu, đồng cảm và chia sẻ với đồng chí, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin cậy nhau giữa các đảng viên trong chi bộ.Xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ hợp tác tốt với đồng chí, đồng nghiệp để cùng tiến bộ hoàn thành tốt nhiệm vụChân thành giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp trong công tác, trong cuộc sống, bảo vệ uy tín danh dự của đồng chí, đồng nghiệp, không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khácTích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội nơi công tác, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong nhân dân.2.2. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giaoNăm học 2021-2022 tôi được giao…………………………..Công tác tổ trưởng: – Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ đạo các tổ viên thực hiện tốt công tác soạn giảng.Luôn luôn kiểm tra và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại giáo viên, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, soạn trước hai bài theo đúng quy định, không cắt xén chương trình, không dạy dồn dạy ghép. Đánh giá chất lượng theo đúng lực học của học sinh. Đảm bảo ngày giờ công đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ quy định.Kết quả thành tích đạt được: (HSG…..)Ngoài ra:Nhà trường: Tham gia đầy đủ nhiệt tình mọi phong trào hoạt động của trường, công đoàn, hội, đội.Chủ nhiệm: Duy trì sỹ số…; HSG; HSTT; HẠNH KIỂM; HOC LỰC….2.3. Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách công tác gần dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với học sinh, sâu sát tới học sinh.Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức.Thực hành Cần – Kiệm – Liêm – Chính, chống lãng phí, tiêu cự, quan liêu, tham nhũng.Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, thực hiện tốtPhát triển tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.Người đăng ký(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})7. Bản kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viênĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMKẾ HOẠCH CÁ NHÂNvề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhHọ và tên: ……………………Chức vụ: Giáo viênSinh hoạt Đảng tại: Chi bộ Trường …………………Đơn vị công tác: Trường TH…………….Sau khi học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 04/10/2016 của Đảng ủy xã ……; Kế hoạch số 113/KH-SGD ĐT ngày 05/10/2016 của Sở giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 17/KH-TH & THCS……….. về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 12 – HD/HU ngày 10/10/2016 của huyện ủy ……… về xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:1. Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh- Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng to lớn trong chỉnh đốn đảng, chỉnh đốn nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.- Mỗi Đảng viên không chỉ nắm vững nội dung tinh thần nghị quyết mà còn đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công tác.- Luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính gương mẫu của mỗi Đảng viên- Không ngừng đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó trở thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.- Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với thực tiễn nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại giáo viên, Đảng viên.2. Kế hoạch thực hiện:2.1. Trách nhiệm cá nhân trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)- Là một giáo viên, đảng viên tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).a. Về tư tưởng chính trị- Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.- Bản thân tôi luôn yên tâm công tác và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “hai không” và thực hiện tốt các cuộc vận động khác.- Bản thân tôi không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như trình độ lí luận chính trị cụ thể như: Về chuyên môn tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt học tập bồi dưỡng chuyên môn hè do phòng giáo dục tổ chức. Về chính trị tham gia đầy đủ các buổi học chính trị tại phòng giáo dục Huyện ……… các đợt học tập nghị quyết do Đảng uỷ xã tổ chức.b. Về Đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc.- Thực hiện nghiêm quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên kkông được làm và hưỡng dẫn của Ủy Ban kiểm tra Trung ượng về việc thực hiện quy định này.- Gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh phong chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi vi phạm, quyết tâm sửa chữa, khắc phục.- Khiêm tốn, giản dị, trung thực chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu.- Luôn quan tâm gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của học sinh, phụ huynh. Luôn biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến tham gia của đồng nghiệp, cấp trênc. Về tự phê bình, phê bình- Gương mẫu trong tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.- Trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau.- Có tình đồng chí, đồng nghiệp, thương yêu lẫn nhau, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.d. Về quan hệ giữa nhân dân – Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký làm theo những việc sau:- Biết nhận rõ phải, trái, giữ gìn lập trường, quan điểm của Đảng.- Luôn luôn xung phong, gương mẫu trong trong công tác, luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính.- Bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân;- Nêu gương trong ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân kip thời xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân.- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.- Có phong cách ứng sử văn hóa, nhân văn trên tinh thần yêu dân, trọng dân, vi dân kiên quyêt đấu tranh với những biểu hiện vô cảm quan liêu, của quyền, hách dịch và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.e. Về trách nhiệm trong lao động công tác, học tập và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.- Có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập,nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học công nghệ hiện đại, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, công tác, học tập.- Chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập, tự chủ găn liền tư duy với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, lời nói thống nhất với hành động.- Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng quyền hạn khi giải quyết công việc .- Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân “lợi ích nhóm”.f. Về thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ”; mở rộng và phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật.- Luôn rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng. Luôn luôn trung thực với mình, thể hiện qua công việc chuyên môn.- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập chung dân chủ; coi trọng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan .- Gương mẫu chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công điều động của tổ chức, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, quy chế, quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan.g. Về đoàn kết nội bộ- Trong công việc ngoài thực hiện đúng nguyên tắc, bản lĩnh, lý trí cần phải thương yêu, đồng cảm và chia sẻ với đồng chí, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin cậy nhau giưa các đảng viên trong chi bộ.- Xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ hợp tác tốt với đồng chí ,đồng nghiệp để cùng tiến bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ- Chân thành giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp trong công tác, trong cuộc sống, bảo vệ uy tín danh dự của đồng chí, đồng nghiệp, không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội nơi công tác, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong nhân dân.2.2. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao- Năm học ………………… tôi được giao dạy toán lớp 8C, Toán lớp 6A, 6B và Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.+ Công tác tổ trưởng:- Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ đạo các tổ viên thực hiện tốt công tác soạn giảng.- Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại giáo viên, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.+ Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, soạn trước hai bài theo đúng quy định, không cắt xén chương trình, không dạy dồn dạy ghép. Đánh giá chất lượng theo đúng lực học của học sinh. Đảm bảo ngày giờ công đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ quy định.+ Các công tác khác :- Nhà trường: Tham gia đầy đủ nhiệt tình mọi phong trào hoạt động của trường, công đoàn, đội.2.3. Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:- Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.- Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách công tác gần dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với học sinh, sâu sát tới học sinh- Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức.- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cự, quan liêu, tham nhũng.- Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, thực hiện tốt- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.Xác nhận của chi bộ….…., ngày……. tháng….năm……Người lập kế hoạch cá nhân(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trên đây là các bản Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên 2022 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mẫu bài thu hoạch chỉ thị 05 chuyên đề 2022 và các bài viết khác tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.Mẫu bản đăng ký cá nhân an toàn giao thông năm 2018Báo cáo kết quả đăng ký phong trào Giỏi việc nước, Đảm việc nhà năm 2018Bản đăng ký phấn đấu xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự năm 2018

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *