Truyện

Spoiler One Piece 1049: Luffy Gear 5 đọ sức Rồng Thần Kaido – KAIDO RƠI XUỐNG HOA ĐÔ!

Spoiler One Piece 1049, chapter 1048 summary: Thanks to the power of flashback, Momonosuke landed Onigashima right next to Huadu. Above, Luffy Gear 5 and “god dragon” Kaido exchange all their strength!

Summary of One Piece 1048

Spoiler One Piece 1049: Luffy Gear 5 đọ sức Rồng Thần Kaido – KAIDO RƠI XUỐNG HOA ĐÔ!

In One Piece 1048, Luffy’s giant fist slowly descends on Kaido. Seeing this, the Four Emperors also unleashed the ultimate move, turning themselves into a terrifying fire dragon.

While the two pirates were preparing to deal with each other, Momonosuke rushed to create a Cloud of Fire and move Onigashima to another place. Next, we are shown a flashback to the past 20 years ago, when Kaido went to Momonosuke. To protect his son Oden, the lords of Wano joined forces to fight Kaido. What the outcome is… we all know. Ieyasu was the only one to be spared. The remaining three lords were imprisoned in the dungeon.

Returning to the present, we come to the situation on Hiyori’s side. Conspiring to drag Oden’s daughter along, Orochi stretched out towards Hiyori. At this moment, Denjiro appeared, slashing the traitor to death.

In the final developments, Luffy and Kaido are about to collide! Details can be found here:

Spoiler One Piece 1048: Luffy Gear 5 punches Yonko Kaido – Denjiro appears!

One Piece 1049 spoiler prediction

one piece 1049

Momonosuke was trying his best but to produce immediate results sounded a bit difficult. In the next chapter, Momo will probably draw more power from flashbacks and “pass her own limits”! Lag guessed that Yamato, Zunesha or even Law would help the boy.

Is Orochi really dead? Based on this guy’s hustle and fear, Lag guessed that he was going to die. Assuming Orochi was still alive, Momonosuke would also give him a punishment appropriate to what Orochi did.

Fun fact: According to legend, Yamata No Orochi was born from the eight body segments of the fire god Hinokagu. The fact that Oda-sensei let Orochi burn to death may be related to this story.

See more: One Piece: List of Mythical Zoan Fruits and their origins!

According to the current development, the battle between Kaido and Luffy will end in a few more chapters. After the full blow, both sides were almost exhausted. If there is a fight, Kaido and Luffy will fight again, just like Luffy used to fight Lucci.

According to the script of One Piece so far, “hero Luffy” will always defeat his opponent in front of everyone. That way, Onigashima will land in Wano first (probably right next to Huadu). People who attended the festival then came to watch and saw Kaido defeated. According to Lag, the person who defeated the Yonko will most likely be Momonosuke, not Luffy.

See more: New manga release schedule in Vietnam in May 2022: Spy X Family volume 7, Chu Chuat Hoi Chien volume 3

Spoiler One Piece 1049

One Piece 1049 spoiler information will be updated as soon as possible, expected on May 11.

UPDATE:

Title One Piece chapter 1049: The world we should aspire to. This week’s cover is the story of Germa66 at Banh Island. Someone burned the book that trapped Niji and Yonji to rescue them (probably Ichiji).

The story begins with a flashback to the Yonko Kaido’s past. When he was eight years old, Kaido lived in a kingdom called Vodka. In order for the country to join the Reverie, Kaido was sold to the Marines. Kaido then broke the chain and fled. At the age of 15, the future Yonko rebelled on Hachinosu Island and met Whitebeard there. Whitebeard said the Rocks wanted Kaido to join the crew. Kaido thought it was okay so he joined as an apprentice.

Not long after that, Kaido was invited to Wano by Kurizumi Higurashi. Is this when Kaido came up with the idea of ​​making Wano his land?

Many years passed. I see Kaido sitting with King. He tells King that he is not a Joy Boy because he knows exactly who Joy Boy is…

The current story continues the chapter. Water from Raizo spilled all over Onigashima and completely extinguished the fire. Next, I see Kaido’s Fire Cloud disappear. Momonosuke used all his strength to create his own Fire Cloud and used it to support Onigashima.

Above, Luffy punches and shouts at Kaido. The Straw Hat aspires to bring to the world a world where his friends will never have to suffer. Luffy’s fist hits Kaido’s face and BOOM! Luffy’s determination won! His punch overwhelms Kaido and sends the Yonko into Huadu!

Kaido’s flashback continued. King asked who Joy Boy was. Kaido slowly replied that:

That’s the one who will defeat me.

King laughs and says that person cannot exist. Right after that line, we see Onigashima fall near Huadu. Momonosuke After a while of effort, he also fell into Huadu.

One Piece 1049 ends here. Next week the story takes a break.

One Piece release time 1049

One Piece Chapter 1049 is scheduled to be released May 16, 2022 Japan time. Spoiler information will be updated by hatienvenicevillas NOW IN THIS POST, so if you don’t want to miss all the latest information, save this article or bookmark it right away!

One Piece: Turns out the entire manga was arranged by Shanks!

Join the anime manga fan community and stay up to date with hot news here:

Xem chi tiết bài viết

Spoiler One Piece 1049: Luffy Gear 5 đọ sức Rồng Thần Kaido – KAIDO RƠI XUỐNG HOA ĐÔ!

#Spoiler #Piece #Luffy #Gear #đọ #sức #Rồng #Thần #Kaido #KAIDO #RƠI #XUỐNG #HOA #ĐÔ

Spoiler One Piece 1049, tóm tắt nội dung chap 1048: Nhờ sức mạnh hồi tưởng, Momonosuke cho Onigashima đáp xuống ngay kế bên Hoa Đô. Phía bên trên, Luffy Gear 5 và “rồng thần” Kaido dốc toàn lực trao đổi chiêu thức!

Tóm tắt One Piece 1048

Trong One Piece 1048, nấm đấm khổng lồ của Luffy từ từ giáng xuống Kaido. Tứ Hoàng thấy vậy cũng tung chiêu cuối, biến chính mình thành một con hỏa long cực đáng sợ.
Trong lúc hai hải tặc chuẩn bị xử lý nhau thì Momonosuke gấp rút tạo Hỏa Vân và di dời Onigashima đến chỗ khác. Tiếp sau đó, chúng ta được xem một đoạn hồi tưởng về quá khứ 20 năm trước, thời điểm mà Kaido tìm đến chỗ Momonosuke. Để bảo vệ con trai Oden, các lãnh chúa của Wano đã hợp sức chiến đấu với Kaido. Kết quả như thế nào thì… chúng ta đều đã biết. Ieyasu là người duy nhất được tha. Ba lãnh chúa còn lại bị bắt giam vào ngục tối.
Quay về hiện tại, chúng ta đến với tình hình phía Hiyori. Âm mưu kéo con gái Oden theo, Orochi vươn người về phía Hiyori. Ngay lúc này, Denjiro xuất hiện, chém chết tên phản bội.
Trong các diễn biến cuối cùng, Luffy và Kaido chuẩn bị va chạm nhau! Thông tin chi tiết bạn có thể xem tại đây:
Spoiler One Piece 1048: Luffy Gear 5 đấm sấp mặt Tứ Hoàng Kaido – Denjiro xuất hiện!
Dự đoán spoiler One Piece 1049

Momonosuke đang cố hết sức nhưng để tạo ra kết quả ngay tức khắc thì nghe chừng hơi khó. Trong chap tiếp theo, Momo có lẽ sẽ lấy thêm sức mạnh từ hồi tưởng và “vượt qua giới hạn” của chính mình! Lag đoán rằng Yamato, Zunesha hay cả Law cũng sẽ giúp đỡ cậu bé.
Orochi có chết thật chưa? Dựa trên sự hối hả và sợ hãi của tên này thì Lag đoán rằng hắn sẽ chết thật. Giả sử Orochi mà có còn sống, Momonosuke cũng sẽ cho hắn chịu một hình phạt thích đáng với những gì mà Orochi đã gây ra.
Fun fact: Theo truyền thuyết, Yamata No Orochi được sinh ra từ 8 khúc cơ thể của thần lửa Hinokagu. Việc Oda-sensei cho Orochi chết cháy có thể là liên hệ đến câu chuyện này.
Xem thêm: One Piece: Danh sách những trái Zoan Thần Thoại và nguồn gốc tạo ra chúng!
Theo diễn biến hiện tại thì trận đấu giữa Kaido và Luffy sẽ kết thúc trong một vài chap nữa thôi. Sau đòn đánh toàn lực, cả hai bên đều gần như kiệt sức. Nếu có chiến đấu tiếp, Kaido và Luffy sẽ lại đánh tay đôi, như cái cách mà Luffy từng đánh với Lucci.
Theo kịch bản của One Piece từ trước đến nay thì “anh hùng Luffy” sẽ luôn đánh bại đối thủ trước sự chứng kiến của mọi người. Như vậy, Onigashima sẽ đáp xuống Wano trước (có thể là ngay kế bên Hoa Đô). Người dân tham dự lễ hội sau đó đến xem và nhìn thấy Kaido bị đánh bại. Theo Lag thì người hạ Tứ Hoàng rất có thể sẽ là Momonosuke chứ không phải Luffy.
Xem thêm: Lịch phát hành manga mới tại Việt Nam tháng 5/2022: Spy X Family tập 7, Chú Thuật Hồi Chiến tập 3
Spoiler One Piece 1049
Thông tin One Piece 1049 spoiler sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất, dự kiến ngày 11 tháng 5.
CẬP NHẬT:
Tiêu đề One Piece chap 1049: Thế giới chúng ta nên khao khát. Trang bìa tuần này là câu chuyện về Germa66 tại Đảo Bảnh. Một ai đó đã đốt quyển sách nhốt Niji và Yonji để giải cứu họ (có thể là Ichiji).
Mở đầu truyện là hồi tưởng về quá khứ của Tứ Hoàng Kaido. Khi 8 tuổi, Kaido sống tại một vương quốc có tên là Vodka. Để nước này được tham gia Reverie, Kaido đã bị bán cho Hải Quân. Kaido sau đó phá xích và bỏ trốn. Năm 15 tuổi, Tứ Hoàng tương lai làm loạn tại đảo Hachinosu và gặp được Râu Trắng tại đây. Râu Trắng nói Rocks muốn Kaido vào băng. Kaido thấy có vẻ cũng được nên là tham gia với vai trò học việc.
Không lâu sau đó, Kaido được mụ Kurizumi Higurashi mời đến Wano. Đây là lúc Kaido nảy ra ý định biến Wano thành vùng đất của mình chăng?
Nhiều năm trôi qua. Ta nhìn thấy Kaido đang ngồi cùng King. Ông nói với King rằng bản thân không phải Joy Boy bởi ông biết chính xác Joy Boy là ai…
Câu chuyện hiện tại tiếp diễn chương truyện. Nước từ Raizo tràn ra khắp nơi trên Onigashima và dập tắt hoàn toàn hỏa hoạn. Kế đó, ta nhìn thấy Hỏa Vân của Kaido biến mất. Momonosuke lấy hết sức bình sinh tạo ra Hỏa Vân của riêng mình rồi dùng nó nâng đỡ Onigashima.
Ở bên trên, Luffy vừa đấm vừa hét lên với Kaido. Mũ Rơm khao khát đem đến một thế giới mà bạn bè anh sẽ không bao giờ phải chịu cảnh đối khát. Nấm đấm của Luffy chạm vào mặt của Kaido và BÙM! Quyết tâm của Luffy đã thắng! Cú đấm của cậu lấn lướt Kaido và khiến lão Tứ Hoàng đâm sần xuống Hoa Đô!
Hồi tưởng của Kaido tiếp tục. King hỏi Joy Boy là người nào. Kaido từ tốn trả lời rằng:

Đấy là kẻ sẽ đánh bại ta.

King cười và nói rằng kẻ ấy không thể tồn tại được. Ngay sau câu thoại đó, ta nhìn thấy Onigashima rơi xuống gần Hoa Đô. Momonosuke Sau một hồi nỗ lực thì cũng rơi xuống Hoa Đô.
One Piece 1049 kết thúc tại đây. Tuần sau truyện tạm nghỉ.
Thời gian ra mắt One Piece 1049
One Piece chap 1049 dự kiến phát hành ngày 16 tháng 5 năm 2022 giờ Nhật Bản. Thông tin spoiler sẽ được hatienvenicevillas cập nhật NGAY TRONG BÀI VIẾT NÀY nên nếu bạn không muốn bỏ lỡ mọi thông tin mới nhất, hãy lưu bài viết này hoặc bookmark nó lại ngay đi nhé!
One Piece: Hóa ra toàn bộ manga đều là do Shanks dàn xếp!
Tham gia cộng đồng fan anime manga và cập nhật những thông tin nóng hổi tại đây:

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.